terça-feira, 12 de abril de 2011

Deputadus AMP Konkorda Plenaria Ho Lian Portugues

Tersa, 12 Abril 2011 - 17:01:57 OTL

Posting Husi : Josefa Parada

DILI- Deputadus iha uma fukun Parlamentu Nasional (PN) konkorda plenaria halo ho lingua Portugues no mos tenki halao rezulusaun konaba kanta hino nasional atu nune’e nasionalidade Timor nian bele metin maib fulan ida dala ida halao plenaria ho Lingua Portugues.

Deputadu Adriano do Nascimento komenta katak ligasaun lingua nebe atu uja iha segunda sesaun plenaria ne’e katak tuir nia katak deputadus sira ne’e mos bosok a’an tanba rezulusaun atu utiliza lingua portugues iha tetun ita aplika da-dauk.

“ Semana hirak liu ba Adriano esplika hahu ona katak deputadus sira komesa koalia ona portugues iha plenaria no sumana oin mai mos sei koalia ho lian portugus soke buat nebe ita sidauk halo maka rezulusaun ida seluk sobre atu kanta hino nasional atu hamoris ita nia espritu nasional,” tenik Adriano iha reuniaun plenaria PN, Tersa (12/4) .

Tuir Deputadu Adrito Hugo da Costa hatete katak konaba kestaun lingua ninian nia konkorda teb-tebes halo ajendamentu ba loron ida iha fulan ida ba Portugues maibe katak Aderito sei hare ba artigu 159 konaba lian ninian katak la bele haluhan tanba iha jeresaun ida husi povu ida ne’e jeresaun ida haluhan tiha sei karik la tau importansia ba situasaun ida ne’e atu konsidera katak jeresaun ida 24 anus ninia eskola komesa husi eskola baziku to’o universidade eskola ho lingua bahasa Indonesia ninian.

“ Realidade mos hatudu estudantes rihun ba rihun agora remat nia eskola ba eskola iha Indonesia,” komenta Aderito. Vice PN, Maria Paixao da Costa hatete katak iha lider bankadas wainhira ita koalia lian portugues ita kanta mos hino nasional no halo tena dala ida. Jame do Rosario

Sem comentários:

Enviar um comentário