terça-feira, 31 de maio de 2011

KARIK LU-OLO HO MARI ALKATIRI MAK NAFATIN, FRETILIN SEI LAKON IHA ELEISAUN GERAL 2012


Timor Doben Furak
Jornalista: Lorenso marques

TDF – Dili: Presidente Lu-Olo ho Sekretario Geral Fretilin Mari Alkatiri (Sekjen) ofisialmente lansa ona sira nia kandidatura (pakote tuan) hodi compete iha eleisaun Presidente ho Sekretario Geral Fretlin ba periodo mai 2011-2016, Tuir xefe organizadora Antoniho Bianco, Lu-Olo ho Mari Alkatiri prienxe ona formulario hodi bele kandidata sira nia aan. 

Kandidatura né lansa iha komite sentral FRETILIN (Eis Edifísiu BP-7/ fatin indoktrinasun Pancasila durante tempo Indonesia), Komoro Dili iha Tersa-Feira (31/5) né. Mari ho Lu-Olo nebé mos konhesidu hanesan Mari-Lu komessa sira nia kampanha hodi monta estrutura no tim sukses kampanha nian, mesmo ke seidauk iha kandidatu seluk iha Fretilin nia laran mak barani atu hatudo an ona.

Iha naran hanesan Luis Lobato - David Ximenes, Rogerio Lobato, Aniceto Guterres, Dr Rui Araújo, Estanislau da Silva ho seluk tan, maibe sira mos “tauk” tanba hatene katak karik sira lakon iha kompetisaun né sira nia fatin iha Fretilin mos nakadoko kedas. Razaun seluk mos tanba sira laiha popularidade iha Fretilin nia laran, no tanba né sira mos hatene-an.

Doutor Rui Araujo, Aniceto Guterres ho balun seluk la preienxe tan kriterio tama nudar membro  periode rua Komite Sentral Fretilin nian. Ida ne hatudo katak, Mari-Lu amankan tihaona sira nia pozisaun, no ita bele dehan katak re-generasaun iha Fretilin, sei kontinua sai mehi ida, no ita sei hein to 2016. Liu-liu tanba laiha ema ida hosi naran seluk maka barani atu dezafia Mari-Lu iha Fretilin nia laran.

Maibe kandidatura Mari-Lu hamossu polémika barak, tanba tuir estatuto FRETILIN nian, Presidente ho Sekjen né labele liu periode rua. Ida mos tanba, tuir informasaun, Mari-Lu halo criteria katak so ema nebé prinenxe periode rua iha Komite Sentral Fretilin ona mak bele kandidata an atu bele sai President ho Sekjen. Ida né hamate kedas ema barak nebé hakarak atu compete iha eleisaun né.

Tuir João de Deus, militante Fretlin ida, Mari-Lu nia hahalok né sei sai hanesan presedente ba Fretilin nudar partido nebé mais hosi tempo uluk. João mos tauk tanba Mari-Lu la popular ona iha karaik, no maske strutura hili sira, povu sei la hili no fo apoiu ba sira tanba Mari-Lu nia hahalok ema hotu hatene ona. Nia hatutan tan katak, se nuné maske nia ho nia maluk sira membro ho militante Fretilin, sira sei la vota ba Fretilin iha eleisaun 2012, karik Mari-Lu mak president no Sekjen fali.

Nuné mos, Mario da Silva, militante Fretilin seluk, kaer nia kartaun nebé hasai iha komite Sentral Fretilin, hatete katak nia sei la vota ba Fretilin karik laiha lideransa foun iha Fretlin nebé bele lori partido ne ba oin, tanba lideransa tuan Mari-Lu to agora nunka fo progressu diak ida ba Partido. Tuir Silva, tuir lolos Mari-Lu tenki tun no deskansa ona, no fo fatin ba lideransa foun. Nia hare lideransa tuan Fretilin hanesan Mari-Lu sei ambisi nafatin atu hadau fatin né, maski sira hatene katak Fretilin sei lakon iha eleisaun geral 2012 mai.Tanba né Silva husu atu gerasaun Fretilin tuan labele ganansia poder demais, no husik lideransa foun mossu iha partidu né hodi labele hamate Fretilin. 

Iha parte seluk Maria Lucinda, nudar membro strutura Fretilin baze iha Lautem hatete katak, nia la konkordo ho Mari-Lu tanba durante né partidu Fretilin hatudu an liu nudar partidu nebé nakonu ho volensia, no gosta estraga deit partidu Fretilin nia naran. Tanba nia mos hein atu lideransa foun bele mossu iha Fretilin nia laran iha kongressu mai.

Mari-Lu prediksi ona katak, sira sei manaan. Tanba ne mak sira tau kriteriu makaas no dezenkoraja sira seluk atu bele dezafia sira. Se jerasaun foun sira ne hakarak lao ba oin maka sira lakon karik, sira nia "nasib" bele sai deit hanesan Fretlin Mudansa, nebe oras ne organiza aan nudar partido foun ida. Tanba ne mos, laiha ema ida iha Fretlin nia laran mak barani hasoru Mari-Lu tanba karik sira lakon, sira nia fatin iha partido laran mos sei la metin, no sira sei tur deit iha kadeira "suplente" to sira pensium. Proficiat Fretilin. TDF

GOVERNU IHA DEVER NO RESPONSABILIDADE HODI GARANTE NO PROMOVE DIREITUS LABARIK SIRA NIAN

 Terça-feira, 31 de Maio de 2011

Source: Forum Haksesuk

Labarik, tuir konvensaun internasional konaba diretus labarik nian defini tuir Parte I, Artigu 1 katak: Tuir determinasaun konvensaun ne’e nian, labarik katak, ema ne’ebe iha tinan sanulu resin walu (18) mai kraik, se lae karik tuir lei ne’ebe bele uza dehan katak tinan kik maibe bolu ona ema boot.
Iha Artigu 18 Konstituisaun RDTL konaba Protesaun ba Labarik-oan sira mak:
  1. Labarik sira iha direitu ba protesaun espesiál husi familia, komunidade, no mós estadu, liu-liu hasoru hahalok hotu hanesan la tau-matan, diskriminasaun, violénsia, opresaun, abuzu seksuál no explorasaun,
  2. Labarik sira hetan direitu hotu-hotu ne’ebe mundu rekoñese, hanesan direitu sera-ne’ebe hakerek ona iha konvensaun internasional, ne’ebe estadu aprova no simu ona ka ratifika filafila,
  3. Labrik hotu-hotu ne’ebe moris iha kazamentu nia laran ka lae, iha direitu hanesan kona-ba protesaun sosial.
Tuir konvensaun internasional no konstituisaun RDTL nian defini tiha ona kona-ba direitus labarik sira nian. Tamba ne’e mundu no nasaun membru sira ne’ebe ratifika konvensaun ne’e tina-tinan selebra loron internasional ba labarik nian. 

Iha Timor Leste mos la lakon ho loron ida ne’e, kada tinan-tinan governu Timor Leste no mos organizasaun naun governamental sira mos selebra loron ida ne’e. Iha Tinan 2011 ne’e, governu foti tema “Direitu Ba Labarik Sira Nian Sai Nu’udar Devér Ita Hotu Nian”. Klaru katak koalia kona-ba direitu labarik sira nian, ne’e sai dever ita hotu nian hahu husi inan-aman, familia, komunidades, organizasoens naun governamental nasional & internasional sira no importante liu mak governu no estadu Timor Leste.

Inan-aman sai hanesan autor primeiru atu bele hatene nia dever nudar inan-aman ba labarik sira. Tamba inan-aman mak hahoris labarik no hatene oinsa mak atu bele tau matan no kuidadu labarik sira nudar nia oan. Inan-aman fautor importante iha dezenvolvimentu labarik sira nian la’os deit atu fo han, maibe oinsa mak bele eduka labarik sira no tau matan iha prosesu hotu-hotu ne’ebe mak bele fo kontribuisaun pozitivu ba dezenvolvimentu labarik ho fizikamente, mental, sosial (edukasaun no saude), ekonomia no seluk tan. Labarik sira ne’ebe moris mai too boot hetan susesu sei fo kontribuisaun diak ba vida familia, komunidades nasaun no mundu. Tamba ne’e presiza duni atu fo atensaun maka’as ba direitus labarik sira nian.
Iha parte seluk, koalia kona-ba problema labarik sira nian, iha nasaun ida sei la se’es husi kontribuisaun komunidade, organizasoens nasional/internasional no mos governu no estadu. Tamba tuir lei nasional ne’ebe iha no lei internasional sira ne’ebe mak estadu no governu ratifika ona, sai baze no obrigasaun ba ita hotu liu-liu estadu no governu atu hala’o tuir. Atu nune’e bele garante no promove duni labarik sira nia direitus tomak ne’ebe mak konsagra ona iha Konstituisaun RDTL Artigu 18 no Konvensaun Konaba Direirus Labarik sira Nian.
Problema real ne’ebe mak labarik sira hetan ka hasoru iha Timor Leste mak hanesan:
1) Labarik sira falta nutrisaun ne’ebe diak (liu-liu labarik sira ne’ebe moris husi familia ne’ebe ho kondisaun ekonomian minimu no hela iha area rural),
2) Falta edukasaun finantil ba labarik sira iha idade tinan 4-6,
3) Labarik sira iha limitasaun tempu atu bele halimar ka halo relasaun ho ema seluk hodi dezenvolve sira nia koñesimentu no talentu,
4) Problema asesu labarik sira nian iha edukasaun tamba dook husi sentru edukasaun,
5) Falta infrastrutura hodi suporta sira nia sistema edukasaun (hanesan kondisaun eskola, kualidade mestre/mestra, livrus/materia, fasilidades hanesan laboratoriu, etc.),
6) Labarik sira dala barak hetan exploitasaun ba servisu ema boot sira nian no dala ruma sai vitima ba trafiku umanu, violasaun seksual, etc.

Ø Labarik sira ne’ebe mak moris iha familia ho kondisaun ekonomia minimu sei sai dezafius boot ba labarik sira atu bele hetan nutrisaun diak. Problema ekonomia ba familia sira ne’e liu-liu sira ne’ebe moris iha area rural la’os buat foun ba Timor Leste ne’ebe foin Ukun A’an iha Tinan Sia (9) nia laran. Problema ekonomia povu nian la’os deit responsabilidade husi familia ida-ida maibe nasaun iha dever no responsabilidade atu bele hadia no hasa’e ekonomia familia iha povu nia moris lor-loron. Familia ne’ebe moris iha baze sira nia moris depende liu ba iha agrikultura, sistema agrikultura ne’ebe mak sei tradisional no kada agrikultor sira kuda ai-han ho kuantidade ne’ebe mak ki’ik so sufisiente deit ba moris familia nian, nune’e susar ba sira atu bele hadia no hasa’e sira nia moris tamba sira la bele hetan lukru ne’ebe boot husi sira nia rezultadu agrikula nian. Maske familia ka komunidade balun iha duni rezultadu diak no sufisiente ba sira atu bele fa’an maibe problema ne’ebe sira hetan mak susar ba sira atu lori ba iha merkadu iha sentral tamba problema infrastruturas (dalan) no transportes. Oinsa mak atu bele resolve problema ka kondisaun real ne’ebe mak komunidade iha baze hasoru mak governu tenke hadia infrastruturas (Estrada), transportes no hadia sistema agrikultura tradisional/kustume agrikultura uluk nian. Ho nune’e bele minimiza no bele hasa’e ekonomia familia sira nian, atu nune’e sira la bele hein deit subsidiu husi governu, maibe sira bele hasa’e sira nia vida ekonomia tuir sira nia rezultadu husi servisu agrikultura ne’ebe iha.

Ø Koalia kona-ba edukasaun, ne’e la’os signifika katak edukasaun formal ou naun formal deit, maibe koalia kona-ba edukasaun ne’e iha formal nomos naun formal sei sai fautor importantes ba dezenvolvimentu edukasaun labarik sira nian. Edukasaun formal, governu tenke hari sistema edukasaun hahu husi infantil ba labarik sira ho tinan 4 – 6 atu nune’e sir abele aprende sedu hodi bele dezenvolvimentu iha eduksaun nian. Realidade iha Timor Leste, hatudu katak edukasaun infantil sei miniminu (tamba ita bele sura ho lima), katak iha Timor Leste labarik ho tinan 4-6 maioria sira halimar deit iha uma. Problema tamba la iha edukasan ka eskola infantil ba sira, kuandu iha mos do’ok husi sira nia hela fatin no dala ruma iha deit sidade, nune’e susar ba sira atu bele hetan edukasaun infantil ne’e. Tamba ne’e maioria labarik sira to’o tinan 6, 7 ka 8 mak foin direitamente tama ba eskola primaria. Edukasaun ne’ebe mak tarde ba labarik sira sei sai fautor dezafius ba labarik sira atu bele hasa’e sira nia matenek no talent iha future, nune’e presida duni atu bele iha edukasaun ne’ebe sedu ba sira. Parte seluk edukasaun naun governamental mos sai importante tamba kuandu labarik sira la iha tempu ka fatin atu hetan edukasaun formal ne’ebe mak governu har’i no tau matan, persija iha mos edukasaun naun formal ne’ebe mak forma husi instituisaun/organizasaun naun governamental hodi estabele no hari’I eskola infantil atu bele simu no eduka labarik sira ho sedu (tinan 4-6) atu nune’e labarik sira ne’e preparadu no pronto ona atu tama iha edukasaun nivel primaria, kuandu hanesan ne’e labarik sira sei la iha difikuldade atu bele aprende no dezenvolve liu tan sira nia koñesimentu iha siensia no talentu nian.

Ø Toman ka kustume Timor nian ne’ebe mak desde uluk too agora sei kaer metin filozofia katak labarik sira ne’ebe barak sei fo azuda hakmaan inan-aman sira nia servisu. Tamba ne’e dala barak, liu-liu familia ne’ebe mak ekonomia minimu no moris iha area rural sempre obriga no haka’as labarik sira atu ajuda servisu inan-aman sira nian, nune’e la fo tempu ne’ebe barak ba labarik sira atu halimar no hasa’e sira nia koñesimentu no talentu.

Ø Timor Leste hanesan nasaun foun, nune’e sei minimu dezenvolvimentu iha area infrastruturas hanesan: estradas, transportes, eskolas, etc. Xave ba dezenvolvimentu rekursu umanu mak edukasaun, tamba ne’e kuandu sistema edukasaun ne’ebe la diak, karun no eskola ne’ebe dook husi komunidade sei sai dezafius ba labarik sira atu bele asesu. Realmente eskola iha Timor Leste, liu-liu iha area rural ne’e dook husi komunidade sira nia hela fatin, nune’e susar ba labarik sira atu bele asesu. Karik sira hakarak ba duni eskola, maibe dala ruma la iha transportes no dalan ne’ebe a’at. Kondisaun hanesan ne’e nudar fautor interope atu labarik sira ne’ebe hakarak eskola, maibe tamba kestaun dook husi eskola fatin. Kestaun seluk mos kona-ba infrastruturas mak minimu eskola ba labarik sira, kualidade mestre/mestra ne’ebe mak hanorin, minimu iha livru/material eskola nian, falta laboratoriu eskola etc. kondisaun hirak ne’e mak fautor importante iha sistema edukasaun, se kuandu ita hakarak iha futuru bele iha rekursu umanu ne’ebe mak sufisiente ba Timor Leste atu bele fo kontribuisaun ba prosesu dezenvolvimentu nasaun nian.

Ø Iha parte seluk, mundu ohin loron hanesan mundu modernu e livre atu ema bele tama sai ka hala’o relasaun servisu entre ema nasaun ida ho nasaun seluk. Mudansa mundu nian mos afeta ba kriasaun hahalok krime oi-oin ne’ebe mosu iha ligasaun ho ema nasaun ida ho nasaun seluk. Krime hirak ne’e hanesan droga, trafiku umanu, etc. Iha krime ida ne’e mos dala barak liu-liu iha Kapital Nasaun nian sempre ema boot utiliza/explora labarik sira atu buka osan ba ema boot sira ne’ebe mak organiza sira liu husi fase kareta, husu ismola ka nauk/hadau ema nia sa’an. Parte seluk labarik sira mos dala barak sai vitima ba violasaun oi-oin husi ema boot sira (abuzu seksual etc.) no mos sai vitima iha trafiku umanu nian.

Solusaun ba probele ne’ebe mak labarik sira hasoru iha Timor Leste mak:

1. Governu tenke hadia ekonomia familia sira nian,

2. Governu tenke servisu hamutuk ho entidade tomak (instituisaun/organizasaun nasional no internasional, parte igreja sira) atu bele proteze no promove direitus labarik sira nian iha familia ka komunidade nia le’et,
3. Governu iha dever no obrigasaun atu bele hadia infrastrutura (estradas, eskolas ho fasilidade diak, eletrisidades, transportes, etc.

4. Governu tenke iha lei ne’ebe forte hodi proteze no promove duni labarik sira nia direitu, atu nune’e ema la bele esplora no abuzus ba labarik sira,

5. Tenke iha lei atu bele bandu ema seluk inklui inan-aman atu bele uza labarik sira hodi buka osan tamba labarik sira iha direitu atu inan-aman mak garante sira nia vida moris lor-loron nian.

6. Bandu atu bele fo servisu ba labarik sira ne’ebe mak idadade iskola nian, se la’e labarik sira hotu hakarak servisu hodi hetan osan nune’e sira haluha ka lakohi atu eskola.

7. Governu tenke estabelese sistema edukasaun ne’ebe bele fo kontribuisaun ba dezenvolvimentu siensia no talentu labarik sira nian.

Atu proteze no promove duni labarik sira nian direitu iha Timor Leste, mak parte governu iha dever no responsabilidade boot liu atu bele proteze no promove labarik sira nia direitu tuir Konstituisaun haruka no Konvensaun Konaba direitus Labari ne’ebe mak ratifika tiha ona.

Estadu no governu Timor Leste tenke servisu maka’as atu bele servisu hamutuk ho entidade tomak iha nasaun laran atu bele atinje objetivu ba respeitu direitus ba labarik sira nian.

Direitus labarik sira nian la’os deit sira atu livre halimar, maibe labarik sira hetan duni direitu iha aspeitu sosial, ekonomia, saude, eduksaun, etc. ne’ebe bele kontribui ba dezenvolvimentu labarik sira iha aspeitu tomak.
Ho komemorasaun loron internasional ne’ebe monu iha 1 Juñu 2011 ne’e, bele fanun ita hotu liu-liu inan-aman, familia, komunidades, instituisaun/organizasaun nasional no internasional sira, igreja, estadu no governu Timor Leste tomak nia konsiensia atu bele fo kontribuisaun diak hodi proteze no promove duni labarik sira nian direitus iha Timor Leste. Labarik sira mak nain ba vida no future nasaun Timor Leste iha future oin mai. 

Inan-aman, familia, komunidades, instituisaun/organizasaun nasional no internasional sira, igreja, estadu no governu ne’ebe mak diak sei halo no hamosu fini ne’ebe mak diak ba nasaun futuru no mos ba mundu.

Tamaba ne’e, liu husi hakarek oan ne’e hau hato’o hau nia paraben, parabens e parabens ba labarik sira iha Timor Leste no mundu tomak ne’ebe mak selebra loron mundial ba labarik ne’e. 

LABARIK SIRA MAK FINI BA MORIS NASAUN NO MUNDU NE’E NIAN IHA FUTURU.

Bandung, 31 Maiu 2011
Olandino Rui de Andrade
(Estudante Relasoens Internasionais Iha Universitas Jenderal Achmad Yani/Unjani-Bandung)

PM Xanana ho CNRT Preparadu SIMU UKUN HOSI POVO IHA 2012-2017 HODI SERBI POVO

 
Timor Doben Furak
Jornalista: Lorenso Marques

Primeiru Ministru (PM) Kay Rala Xanana Gusmão preparadu ona atu partisipa prosesu eleitoral iha 2012, hodi halao servisu ba servi povu iha tinan lima mai 2012 too 2017, haktuir Dionisio Babo, Sekretario Geral CNRT iha Dili iha terssa-Feira 31/05/2011.

Hafoin CNRT halao ho suksesu Kongresu Nasional Partido Daruak iha fulan liu-ba, CNRT preparado ona atu simu mandato hosi povo hodi bele hadia povo nia moris, no lori povu sai hosi kiak, mukit, terus no susar iha mandato turi mai,. Lia hirak ne kasu hosi Sekretario Geral CNRT, Dionisio Babo tersa Feira ne, iha nia knaar fatin iha Sede CNRT, bairro dos Grilos.

Planu Estratejiku Desenvolvimentu Nasional ne’ebe povu iha Timor laran tomak maioria kuinese ona, ne’ebe nia lao husi ponta leste too iha fronteira i tasi feto to tasi mane,ne’ebe povu agora hatene ona, nia hakarak ne’e saida ba Timor,” haktuir Babo, ne’ebe hetan fiar hamutuk ho Primeiru Ministru Xanana Gusmão iha kongresu CNRT Daruak liu ba.

Segundo Sekretario Geral CNRT ne'e, Primeiru Ministru Xanana mos prepara an ona para partisipa iha prosesu eleitoral, bainhira komesa iha tinan oin mai, para bele hateten ba povu, buat ne’ebe nia atu halao iha 2012 ba 2017. CNRT konviktu tebes katak sei manaan maioria absoluta iha eleisaun tuir mai, no sei kaer ukun nebe povu fo ba CNRT hamutuk ho maun boot Xanana Gusmao.

Entertantu, antes ne’e hanoin hanesan mos reforsa husi porta vos bankada CNRT, Aderito Hugo Membro Parlamento hosi CNRT hatete katak, partidu CNRT oras ne’e halaofaze ikus ba  konsolidasaun iha Distritus, Sub Distritus, Sukus no Akdeia hodi hametin liu tan ninia estrutura no esplika politika CNRT nian ba desenvolvimentu nasaun no povu ninian. “Ami nia konsolidasaun partidu nian lao kapas teb-tebes, ne’eduni ami fiar katak, povu ida ne’e hatene ona politika no programa CNRT nian ba prosesu desenvolvimentu nian,”koalia deputadu Hugo.

Nia haklaken, ho preparasaun ne’ebe sira halo, fiar metin katak, sira sei avansa diak liu tan iha eleisaun jeral 2012 mai, tanba uluk CNRT mosu iha fulan ida nia naran deit, konsege hetan fiar husi povu hodi sai partidu ne’ebe bot segundu, depois FRETILIN.

Dionisio Babo hatutan katak maske FRETILIN halo propaganda oin-oin hodi hatuun maun boot Xanana Gusmao, maibe povu ne hatene katak se mak hamutuk ho sira durante tempo susar no terus nai laran. Tanba ne'e konfiansa povu nian sei makaas nafatin no sei habelar to loron ikus hodi fo fiar tomak ba maun Xanana atu bele hadia rai ida ne, no hadia povu nia moris.
CNRT, tuir Babo, manaan tiha ona, no se manaan nafatin, liu-liu iha eleisaun 2012. TDF.

Asanami: PD Mak Maun Bo'ot Xanana no Maun Bo'ot Xanana Mak PD


CJITL Eleisaun, Sekretariu Jeral Partidu Demokratiku, Mariano Asanami Sabino ne'ebe mo hanesan Ministru Agrikultura no Peska iha nia intervensaun hodi responde jornalista debate nakloke iha fundasaun oriente hateten katak CNRT mak PD no PD mak CNRT.

“Maun Bo'ot Xanana uluk hamutuk ho ami durante tinan hitu – 7 hodi sai hanesan opozisaun, depois hamutuk fali iha governu AMP, maibe agora Maun bo'ot Xanana iha fali CNRT mos ema barak PD nian iha ne'eba hotu ona hanesan Julio Tomas Pinto, Miguel Manetelu, Bendito Freitas no seluk tan, uluk sira ne'e dehan impresta ba atu ajuda maibe oras ne'e sira iha ne'eba ona, progama balun PD nian mos tama hotu ba ne'eba, maibe ami PD sempre hamutuk nafatin ho Maun Bo'ot Xanana” Asanami hateten.

PD ne'e uluk deklara an iha loron 10 Junho 2001, loron ida deit hafoin CNRT dizolve an iha Balide, Dili” Asanami hateten.

Tuir Asanami katak PD oras ne'e metin liu tan ona tanba konsege hari ona nia strutura metin liu tan to'o iha baze.

Nune'e mo prezidente interinu PD, Nominando Martins Buras hateten katak PD oras ne'e iha ona estrutura to'o suku 356 no sei falta tan deit ona iha suku 86 hodi kompleta molok kongresu nasional ne'ebe sei hala'o iha Outubro 2011 mai.

Dirijente PD hato'o asuntu ne'e liu husi seminar ne'ebe hala'o, Terca feira ne'e (31/5) iha Fundasaun Oriente ne'ebe organiza husi Centru Jornalista Investigativu Timor Leste – CJITL. (Domingos da Silva/CJITL)

Virus Vídeo Manas Artista Indonézia Deskonfia Da'et ba PNTL


Timor-Leste nasaun ne'ebé maioria relijiaun katólika iha mundu, oras ne'e daudaun hasoru hela tentasaun boot ba sira nia fee. Krize morál hahú invade nasaun ne'e. Vídeo pornografia ne'ebé envolve ema timor-oan komesa espalla barak iha telemovel no ínternet, inklui mós deskonfia pesoál membru Polisia Nasionál Timor Leste (PNTL) balun.


Notísia vídeo pornografia ne'ebé envolve artista famozu Indonézia na'in tolu iha tinan kotuk sei hamanas hela futar tilun komunidade nian, maibé foin daudauk ne'e, mosu tan vídeo pornografia ne'ebé deskonfia envolve pesoál membru PNTL na'in rua.


Vídeo manas ne'ebé deskonfia envolve husi pesoál membru PNTL na'in rua ne'e ho durasaun tempu minutu 5 segundu 46. Seidauk hatene klaru vídeo manas ema na'in rua ne'e halo ba privadu ka públiku, maibé oras ne'e daudaun teatru imorál ne'e sai ona konsumu públiku liu teknolojia telemovel no ínternet dezde tinan 2010.

Hataan ba kestaun ne'e, Sekretáriu Estadu Seguransa (SES), Francisco Guterres hateten, sira buka hela regulamentu dixiplinár oinsá atu investiga membru na'in rua ne'e. Maibé, iha difikuldade uitoan tanba, iha lei kódigu penál mós la ko'alia klaru kona ba envolvimentu pesoál membru sira nian iha relasaun seksuál se karik sira hakarak malu.

Instituisaun PNTL sei haree fila fali regulamentu instituisaun viola dixiplina ka lae. Ne'e duni, agora daudaun sei halo analiza ba regulamentu dixiplinár atu oinsá bele bolu halo investigasaun.
Avansu teknolojia modernizasaun iha Timor Leste hakat liu étika no morál ema nian. Tanba ne'e, ema Timor komesa ona koko atu eziste iha ínternet liu husi vídeo-vídeo manas.

“Ami nia parte dehan, ida ne'e (atitude) labele, membru PNTL ne'ebé loloos sai ezemplu halo fali buat aat ne'e,” dehan SES Francisco.
Aktor video manas (Foto husi Video Manas)

Maski nune'e, instituisaun sei buka hela mekanizmu balun hodi trata asuntu ne'e ho di'ak para nune'e mós labele viola ema nia direitu. Tanba, lei no kódigu penál la prevee loloos.

To'o oras ne'e, membru pesoál na'in rua ne'ebé deskonfia kuaze atu hanesan ho membru polisia sira ne'e seidauk hetan suspensaun ruma husi komandu PNTL.

“Seidauk suspende tanba ami tenke analiza didi'ak regulamentu ne'e , tanba nia mós iha direitu atu halo autodefeza no rekursu ba tribunál,” tenik nia.

Nune'e, instituisaun PNTL mós oras ne'e daudaun sei buka hela ema ne'ebé mak espalla vídeo ne'e ba públiku. Tenke kuidadu atu labele kria problema ba instituisaun rasik kuandu atu aplika pena ne'e.

“Se nia sala. Nia viola regulamentu ne'ebé mak iha, entaun hakarak ka lakohi ita polisia hothotu tenke submete ba regulamentu ne'ebé mak iha,” dehan Guterres.


Tuir fonte konfirmandu husi instituisaun F-FDTL, iha mos membru F-FDTL ida ne'ebe involve kazu hanesan, maibé oras ne'e dadaun kazu levanta ona hodi prosesu ba oin. (*) 

Rekrutamentu no Formasaun Foun ba PolísiaSistema foun ida ba Rekrutamentu ajente sira no preparasaun ba Polísia Nasionál Timor-Leste ne’ebé prepara tiha ona liu husi Sekretaria Estadu Seguransa, ne’ebé hetan apoiu husi Guarda Nasionál Republikana (GNR) Portugál.Prosesu ne’e estabelese tiha ona, la’ós de’it halo rekrutamentu nune’e mós iha formasaun. Objetivu boot mak atu halo di’ak liután kapasidade ajente sira nian.

Iha alterasaun ida ne’ebé previstu tiha ona ba rekrutamentu foun mak diminuisaun idade kandidatu sira nian. “idade ne’ebé previstu mak husi tinan 18 to’o tinan 23. Polísia balun ho idade ne’ebé mak avansadu, no hanoin kona-ba ida  ne’e, ami kria ona Lei Reforma, maibé ita presiza rekruta  membru foun, liuliu ba foin sa’e sira, atu ita bele asegura prosesu  ida ne’ebé viável liu ba kontinuidade PNTL nian”, dehan Sekretáriu Estadu Seguransa, Francisco Guterres.
Hakarak mós atu aumenta partisipasaun feto nian iha Polísia Nasionál: “ ami deside atu iha porsentu sanulu resin lima husi feto sira ba PNTL. Ami prepara hela ida ne’e. Iha rekrutamentu foun, iha kandidatu sanulu ne’ebé admitidu, nain tolu mak feto”, garante Francisco Guterres.

Nune’e mós iha parte administrativu sei prepara atu halo mudansa sira, liuliu kona-ba dokumentu sira atu halo inskrisaun. Sekretaria Estadu Seguransa elabora hela formuláriu foun hodi “halo prosesu transparente liután no hodi halakon tiha kualkér posibilidade atu kandidatu ne’e tama tanba hetan rekomendasaun hosi ema ruma”, dehan Sekretáriu Estadu.

Iha prosesu rekrutamentu nian mós,  sei prepara teste oinoin: teste médiku ida,  teste eskritu ida kona-ba kultura jerál, teste psikotékniku no teste físiku. Faze oinoin ba rekrutamentu ida, ne’ebé mak rigurozu tebes, no sei hili kandidatu sira ne’ebé di’ak na’in 250 ba  formasaun ajente foun PNTL nian.
Formasaun bázika ne’e habelar liután. Komesa ona ho fulan tolu de’it, maibé autoridade sira hatene  ona katak ida ne’e la sufisiente tanba ne’e sira aumenta tan ba fulan haat. Nune’e mós tempu ida ne’e kontinua la hatán ba nesesidade aprendizajen no kapasidade ne’ebé ezije hosi profisaun ne’e. “ ho formasaun ida rigoroza liután, ami konsidera katak ami bele halo di’ak liután estrutura no kapasidade ita nia Polísia nian. Ami deside ona atu fó formasaun bázika ba Polísia ho durasaun tinan ida: fulan sia iha treinu báziku hafoin fulan tolu hala’o estájiu, ka iha lian inglés bele hatete on the job training”, esplika Sekretáriu Estadu Seguransa hodi hatutan tan katak prosesu ne’e sei aplika, iha tinan ida ne’e duni ba rekruta foun nain 250

http://timor-leste.gov.tl/?p=5074&lang=tp&n=1

Selebra Loron Labarik Iha Viqueque, Importante Promove Direitu Labarik

Sesta, 27 Maiu 2011 - 14:50:22 OTL

Posting Husi : Josefa ParadaDILI—IV Governu Konstituisional, ne’eve Xefia husi Kay Rala Xanana Gusmao, hamutuk ho komisaun Nasional direitu labarik, kontinua promove direitu labarik nian, ne’ebe monu iha Kuarta (1/6). Serimonia ne’e sei realize iha Distritu Viqueque no asiste deretamente husi Vise Premeiru Ministru (PM), Jose Luis Guterres.
Presidente Komisaun ba Direitu Labarik, Adalgisa M.S Ximenes, hateten, Komemorasaun Loron Mundial Labarik tinan ne’e Iha TL, ho tema “Labarik nia direitu, ita hotu nia dever” sei realize iha Distritu Viqueque.
“Tan ne’e ami husu ba ita bo’ot nia disponibilidade atu bele partisipa iha aktividade hirak ne’ebe sei halao iha tuir mai ne’e,” hatete Adalgisa.

Iha loron 31 Maiu sei halo vizita Kortezia ba sentru saude Distritu Viqueque, depois Certame ou Quiz iha salaun Eskola Santo Estevao Viqueque, tuir mai halo promosaun ba direitu labarik iha salaun eskola Pre-Sekundaria Santa Maria Goreti, hodi debate.

Serimonia ne’e hetan apoiu husi, IV Governu Konstituisional, no parseru dezenvolvementu hanesan UNICEF, FTM, PLAN, CDI, SAVE THE CHILDREN, CHILDFUND, JUSTISA no PAZ, no AHLD.  Oscar Salsinha
 

segunda-feira, 30 de maio de 2011

Sumáriu Prosesu Julgamentu Kazu iha Tribunál Distritál Dili Fulan Maiu 2011

Sumáriu kazu
Periodu             : Maiu  2011
Edisaun            : 31 Maiu  2011
 
Durante periodu fulan Maiu 2011, JSMP kontinua hala’ó monitorizasaun ba prosesu julgamentu iha Tribunál Distritál Dili relasiona ho prosesu julgamentu ba kazu krime (agravadu & simples), inklui kazu sivíl sira ne’ebé tama ona iha tribunál nia lista. Tuir observasaun JSMP nian, mesmu eziste nafatin adiamentu ba kazu balu sei nafatin akontese,  maibé prosesu julgamentu ba kazu balu kontinua la’o hanesan bain-bain.

Tuir rezultadu monitorizasaun JSMP nian, bazeia kada loron monitorizasaun, adiamentu prosesu julgamentu kazu iha Tribunál Distritál Dili la’ós mai husi parte tribunál maibé mai husi ka rezulta husi parte ne’ebé buka lia lo’os, hanesan arguidu balu. Aleinde ne’e iha prosesu julgamentu testamuña balu ne’ebé la marka sira nia prezensa hodi kontribui ba prosesu atu hetan lia los. Impaktu husi menus konsiderasaun ba karta notifikasaun husi tribunál refere hamósu problema ba prosesu kazu tenki hán tempu naruk.
 
Objetivu husi sumáriu kazu ida ne’e atu aktualiza informasaun foun bazeia ba rezultadu monitorizasaun JSMP relasiona ho lala’ók prosesu julgamentu iha Tribunál Distritál Dili Fulan Maiu 2011 nia laran.
 
Tuir mai sumáriu informasaun julgamentu kazu sira nia detailadu:
 
1.      Kazu Krime Omisídiu Agravadu, Nú 34/C.Ord/2011/TDD
Iha loron 03 Maiu 2011, Tribunál Distritál Dili hala’ó julgamentu hodi lê akordaun ba kazu Krime Omisídiu Agravadu ho Nú. 34/C.Ord/2011/TDD. Kazu ne’e akontese iha Suku Estadu, Distritu Ermera iha loron 16 Agostu 2009. Motivu akontesimentu tanbá vítima  ne’ebé nu’udar nia fén debe osan barak no la fo hatene ba arguidu. Momentu ne’ebá sira nain 2 diskuti malu sobre osan debe, iha ikus arguidu oho vítima.
 
Bazeia ba prosesu julgamentu ne’ebé halo ona husi tribunál tuir lei ne’ebé iha, ikus mai tribunál  konklui hodi hamonu pena prizaun tinan 14, no kondena mós arguidu ho inisial CX atu selu indimnizasaun osan hamutuk USD 700.00. Antes ne’e,  kondenadu serve tiha ona Prizaun Preventiva Becora durante fulan 8 iha prizaun.
 
Maske Tribunál Distritál Dili hamonu ona sentesa ba arguidu ne’ebé mensiona iha leten, maibe defeza ne’ebé fo asistensia legal iha hanoin atu hato’ó rekursu ba desizaun husi tribunál prímeira istansia refere.
 
2.      Kazu Krime Omisídiu Tentadu Kualifikadu, Nú. 239/C.Ord/2010/TDD
Iha loron 05 Maiu, Tribunál Distritál Dili, hala’ó julgamentu ba kazu krime omisídiu tentadu kualifikadu. Arguidu ba kazu ne’e ho inisiál QC hasoru vítima ho inisiál CC.
 
Lezada CC deklara iha tribunál katak arguidu momentu ne’ebá iha kondisaun lanu no derepenti ataka no sona lezada ho tudik ne’ebé arguidu subar iha kamija laran. Lezada mós esplika katak aliende lanu, arguidu mós sofre moras mentál. Tuir lezada, viziñu sira mós hatene konabá arguidu ne’ebé sofre ka iha problema ho mentál ne’e.
 
Laiha motivu ida klaru tanbá sa arguidu sona vítima. Iha tribunál nia oin, arguidu uja direítu nonok hodi la ko’alia sai akotesimentu kazu ne’e.
 
Relasiona ho indikasaun moras mentál ne’ebé arguidu infrenta, tribunál sei esforsu atu lori arguidu ba hospitál hodi hasai exame médiku. Nune’é tribunál deside marka audiénsia iha loron 03 Juñu 2011.
 
3.      Kazu Alegasaun Korupsaun no Abuzu Podér, Nú. 266/C.Ord/2010/TDD
Iha loron 09 Maiu 2011, Tribunál Distritál Dili hala’ó julgamentu ho agenda lê leitura akordaun ba kazu krime Alegasaun Korupsaun no Abuzu Podér  ne’ebé involve arguidu nain 3 ho inisiál JLG, AMV no JFC.
 
Tribunál iha leitura akordaun ne’e fo liberdade totál ba arguidu nain tolu husi akuzasaun hotu hanesan alegasaun korupsaun, abuzu podér no nomeasaun ilegál. Ministériu Públiku husi inisíu julgamentu tó alegasaun finál la konsegue aprezenta provás ka evidénsia sufsienti relasiona ho akuzasaun refere.
 
Julgamentu lê leitura akordaun prejide husi Juiz kolektivu, kompostu husi  Dr João Ribeiro, Dr. João Felgar no Dr. Âlvaro Freitas. Ministériu Públiku reprezenta husi Dr. Adérito Tilman no defeza akompaña husi Dr. Sérgio Hornai no Dr. Cançio Xavier husi eskritóriu Defensór Públiku.
 
4.      Kazu Krime Omisídiu, Nú. 56/C.Ord/2010/TDD
 Tribunál Distritál Dili iha loron 09 Maiu 2011 hala’ó julgamentu ba kazu omisídiu ho Nú. 56/C.Ord/2010/TDD. Kazu ida ne’e involve arguidu nain 8 (ualu) ho inisiál MM, Mr, MS, Ms, Js, CS, Ic no Vs hasoru vítima Mc no Em. Kazu ne’e, diskonfia akontese iha Suku Uatobou, Sub-Distrítu Maubara, Distrítu Liquiça iha loron 18 Setembru 2007.
 
Ministériu Públiku akuza arguidu nain ualu bazeia ba artigu 338 Kódigu Penál Indonézia konabá ho intensaun  hakotu ema seluk nia vida, ne’ebé ameasa kastigu tinan 15.
 
Depoimentu testamuña nain 6 katak sira la harê direitamente arguidu sira oho vítima nain 2. Testamuña sira hetan informasaun husi arguidu sira balu no ema seluk depois vítima nain 2 mate.
 
Tribunál marka tempu julgamentu kontinuasaun hodi rona depoimentu testamuña seluk iha loron 11 Maiu 2011, tuku 09.30 dader.
 
Prosesu julgamentu prejide husi Juiz kolektivu, Dr. Duarte Tilman, Dr. José Gonçalves, no Dr. João Freitas. Ministériu Públiku reprezenta husi Dr. Baltazár Ramos, no defeza akompaña husi Dr. Cançio Xavier husi eskritóriu Defénsor Públiku.
 
5.      Kazu Disputa Rai, Nú. 18/C.Sivíl/2009/TDD
Iha loron 10 fulan Maiu 2011, Tribunál Distritál Dili hala’ó julgamentu ba kazu sivíl ho Nú. 18/C. Sivíl/2009/TDD, relasiona ho kazu disputa rai entre autór AMS hasoru reu AS.
 
Rai ne’ebé sai problema, lokalizadu iha Bebora Dili ho luan metru quardradu 300 (300 meter persegi). Parte autór ou ninian reprezentante konsidera rai refere partensia ba autór nian, no rai ne’e hetan liu husi  lelaun ne’ebé hala’ó husi Tribunál Militár husi Surabaya- Indonézia ho naran Major Az iha tinan 1996.
 
Antes  prosesu lelaun, rai refere hetan prende ona  husi Estadu Indonézia  tanbá provás hatudu Az involve iha krime ida.
 
Parte reu, konsidera nain ba rai refere, hola husi CHH (ema China sidadaun Timórense) iha tinan 1981. Iha tinan 1982, rai ne’e husi parte oin fo aluga ba pertamina Dili durante tinan 25.
 
Testamuña ho inisiál HH hato’ó katak lelaun refere falsu ho razaun nia rasik la hetan informasaun relasiona ho lelaun husi parte ruma inklui tribunál iha tempu Indonézia. Rai ne’ebé sai problema ne’e em nome testamuña maibé tanbá deit konflitu polítiku tinan 1999, intrega podér ba AS nu’udar oan hakiak husi testamuña.
 
Prosesu julgamentu prejide husi Juiz kolektivu Dr. Rosa Brandaõ, Dr. João Ribeiro, no Dr. Âlvaro Maria Freitas. Parte autór akompaña husi Dr. Arlindo Sanches no parte reu akompaña husi Dr. Pedro Aparicio. Advogadu ba parte rua mai husi advogadu privadu.
 
Tribunál marka fali data julgamentu ba iha loron 01 Juñu 2011, tuku 14.30 lorokraik ho agenda atu rona deklarasaun husi testamuña seluk.
 
6.      Kazu Omisídiu, Nú. 56/C.Ord/2009/TDD
Iha loron 11 Maiu 2011 Tribunál Distritál Dili adia julgamentu ba kazu omisídiu, involve arguidu inisiál MM, Mr, MS, Ms, Js, CS, Ic no Vs hasoru vítima Mc no Em, akontese iha Suku Uatobou, Sub-Distrítu Maubara, Distrítu Liquiça iha loron 18 Setembru 2007.
 
Razaun adiamentu kazu refere tanbá testamuña nain 4 la marka prezensa, nune’é’é tribunál marka julgamentu ho agenda rona deklarasaun testamuña iha loron 01 Juñu 2011, tuku 09.30 dader.
 
7.      Kazu Omisídiu Tentadu,  Nú. 170/Sumáriu/2011/TDD
Iha loron 12 Maiu 2011, Tribunál Distritál Dili, hala’ó julgamentu permeiru interogatoriu ba kazu omisídiu tentadu, ho Nú. 170/Sumáriu/2011/TDD. Kazu ida ne’e involve arguidu CS hasoru vítima EP. Kazu ne’e diskunfia akontese iha Delta 1, besik loja Lider, Igreija Aimutin nia kotuk, mais ou menus tuku 18.30 lorokraik.

Kazu ida ne’e dirije husi Juiz singulár, Dr. João Felgar (internasionál). Ministériu Públiku reprezenta husi Dr. Baltazar Ramos (internasionál), no parte defeza akomapaña husi Dr. Marçia Sarmento.
 
Tuir testamuña LMG (GNR) husi Quartel Kaikoli, hateten katak iha loron 10 Maiu 2011, tuku 18.30 lorokraik, akontese asaltu malu entre grupu arte marsiais, maibé la identifika klaru grupu hirak ne’e. Tuir testamuña grupu ne’ebé asaltu malu ne’e mais ou menus hamutuk ema nain 15. Momentu testamuña sira to’o iha fatin akontesimentu grupu rua komesa dada án, no testamuña harê arguidu  kaer hela tudik maibé iha knuk laran nune’é testamuña halo kedas kapturasaun ba arguidu.
 
Parte Ministériu Públiku, husu ba tribunál atu hatudu objetu de provás hanesan tudik, tribunál hatudu duni tudik refere no identifika naruk tudik 17 senti meter no iha rán. Bazeia ba faktus, Ministériu Públiku konsidera iha asaltu malu duni entre grupu, maibé la klaru sé mak sona vítima. Akuzasaun bazeia ba artigu 145 Kódigu Penál maibé tanbá tribunál la konsegue prova faktus maka Ministériu Públiku husu ba tribunál atu absolve arguidu.
 
Tribunál aplika TIR ba arguidu no marka fali julgamentu hodi rona desizaun ikus iha 13 Maiu 2011 tuku 09.30 dader.
 
8.      Kazu Tráfiku Droga, Nú. 47/CRM.S/2011/TDD
Iha loron 12 Maiu 2011, Tribunál Distritál Dili, hala’ó julgamentu ba kazu Tráfiku Droga (shabu-shabu), involve arguidu nain 2 (rua) ho inisiál AI no ES. Polísia kaptura iha loron 09 Agostu 2010, iha Pantai Kelapa, Distrítu Dili.
 
Prosesu julgamentu derije husi Juiz singulár, Dra. Rosa Brandaõ (internasionál), Ministériu Públiku reprezenta husi Dr. Hipolito Expostu no  parte defeza akompaña husi Dr. Sérgio de Jesus Hornai no Dr. Manuel Expostu husi eskritóriu Defensór Públiku.
 
Kazu refere adia ba iha loron 24 Maiu 2011, tuku 09.30 dader, ho razaun testamuña la marka prezensa. Arguidu nain 2 kumpri ona Prizaun Preventiva durante fulan 9 iha Prizaun Becora.
 
9.      Kazu Ofénsas ba Integridade Fízika Simples, Nú. 33/CRM.S/2011/TDD
Iha loron 12 Maiu 2011, Tribunál Distritál Dili, hala’ó julgamentu ba kazu ofénsas integridade fízika simples ne’ebé involve arguidu AB hasoru lezada JA. Kazu refere akontese iha loron 19 Marsu 2008   iha Bidau.
 
Julgamentu dirije husi Juiz Singulár, Dr. João Ribeiro, Ministériu Públiku reprezenta husi Dr. Reinato Bere Nahak, no defeza akompaña husi Dr. Calisto Tout.
 
Arguidu no testamuña ho inisiál AR deklara katak iha momentu ne’ebá sira diskuti malu hela,   rejulta arguidu baku testamuña. Harê ba hahalok hanesan ne’e lezadu ho intensaun atu sori parte rua maibé lezadu hetan baku fali husi arguidu nune’é lezadu simu ho tebe, arguidu konsegue kaer lezadu nian ain no sona ho tudik ki’ik-oan ida.

Ministériu Públiku bazea ba faktus ne’ebé aprova iha tribunál katak lezadu hetan sona duni ho tudik kiikoan ida, tanba ne’e tuir Ministeriu Públiku,  arguidu kontra artigu 145 (Kodigu Penál konabá Ofénsa ba Integridade Fízika Simples.
 
Leitura Sentensa  hala’ó iha loron 27 Maiu 2011, tuku 09.00 dader.
 
10.   Kazu Krime Furtu, Nú. 57.C.Ord/2011/TDD
Iha loron 16 Maiu 2011, Tribunál Distritál Dili adia julgamentu ba kazu furtu ne’ebé involve arguidu AS. Kazu ne’e, diskunfia arguidu na’ok fós husi armagen fós iha Bebora Dili iha tinan 2008 (data la konfirmadu).
 
Prosesu julgamentu adia ba loron 08 Jullu 2011, tuku 14.00 lorokraik ho razaun arguidu la marka prezensa iha tribunál. Iha data ne’ebé temi ona iha leten arguidu la marka prezensa tribunál mantein kontinua hala’ó julgamentu.
 
Prosesu julgamentu ne’e dirije husi Juiz singulár, Dr. Joaó Ribeiro, Ministériu Públiku reprezenta husi Dr. Baltazar Ramos, no defeza akompaña husi Dr. Manuel Exposto husi eskritóriu Defensór Públiku.
 
11.   Kazu Halo Lakon no Alegasaun Korupasaun Nú. 364/C.Ord/2009/TDD
Tribunál Distritál Dili iha loron 17 Maiu 2011, hala’ó julgamentu ba kazu ho nu. 364/C.Ord/2009/TDD. Kazu ne’e involve arguidu RB (autóridade estadu) iha tinan 2002 relasiona ho halo lakon sasan estadu no korupsaun.
 
Prosesu kontinuasaun julgamentu ida ne’e hodi rona depoimentu husi testamuña nain 4 ho inisiál CAS, APG, CA no AD. Husi depoimentu testamuña nain 4 ne’e la iha ida maka hatene konabá jeradór estadu ne’ebé arguidu fo  aluga ba JC iha tinan 2002.
 
Ministériu Públiku akuza arguidu sira bazeia ba Lei Indonézia nian, Lei Nu. 31/1999 konabá Lei Kontra Korupsaun, ne’ebé defini iha artigu 1 no 2 relasiona ho korupsaun hanesan fo aluga geradór estadu nian ba ema seluk hodi halo riku a’an no família. Arguidu mós hetan akuzasaun kontra Kódigu Penál Indonézia artigu 372 no 374, relasiona ho halo lakon sasan estadu no korupsaun.
 
Prosesu julgamentu prejide husi Juiz kolektivu, Dr. João Ribeiro, Dr. António Fonseca, no Dr. José Gonçalves. Parte Ministériu Públiku reprezenta husi Dr. Domingos Barreto no arguidu hetan defeza husi Dr. Fernando de Carvalho husi eskritóriu Defensór Públiku.
 
Tribunál marka julgamentu hodi rona testamuña seluk iha loron 15 Juñu 2011 tuku 14.00 lorokraik.
 
12.  Kazu Omisídiu Neglijente, Nu. 44/C/Ord/2011/TDD
Iha loron 18 Maiu 2011, Tribunál Distritál Dili hala’ó julgamentu ba kazu omisídiu neglijente involve arguidu DX hasoru lezadu GM, iha estrada bo’ot Fatuhada, loron 24 Jullu 2010.
 
Iha loron refere mais ou menus tuku 22.00 kalan, arguidu DX ho kareta mikrolet 010 xoke lezadu ne’ebé momentu ne’ebá lori motor iha área Fatuhada, Pertamina nian oin. Lezadu sofre ain tohar, liman no oin kanek todan.  Impaktu husi fator neglijénte husi arguidu nian, lezadu mate kedas iha fatin akontesimentu.
 
Bazeia ba arguidu  nia  deklarasaun ba tribunál hato’ó katak momentu akontesimentu, arguidu rona lian maka’as iha roda maibé la hatene lezadu iha kareta okos. Iha Loja Landmark nia oin, arguidu para kareta tuun hodi harê kondisaun kareta, la kleur ema barak mai ho fatuk, ai tomak hodi dehan katak arguidu soke ema, momentu ne’ebá polísia mós to’o kedas iha fatin akontesimentu nune’é arguidu direitamente  tula ba iha stasaun polísia.
 
Tribunál aprezenta sasin nain 4 ho inisiál CM, CV, MTM, no JA. Depoimentu husi testamuña hirak ne’e,  haktuir katak sira la harê ho matan konabá akontesimentu kazu refere.
 
Mesmu tanbá neglijente no laiha intensaun atu halakon ema nia vida,  maibé impaktu husi nia neglijénsia ne’e lori kauza ba ema seluk lakon nia vida.  Tanba ne’é arguidu kontra Kódigu Penál artigu 140 pontu 1 no 2, konabá  omisídiu  neglijente,  arguidu hetan ameasa pena prizaun tinan 4 ou multa.
 
Prosesu julgamentu ne’e dirije husi Juiz singulár, Dra. Rosa Brandão (internasionál). Ministériu Públiku reprezenta husi Dr. Domingos Barreto, no arguidu hetan defeza husi Dr. Manuel Guterres husi eskritóriu Defensór Públiku.
 
Prosesu alegasaun finál hala’ó iha loron 27 Maiu 2011, tuku 10.00 dader.
 
Atu hetan informasaun kle’an favor kontaktu direitamente:
Flora Soriano Menezes
Diretóra Interina JSMP
Diresaun e-mail: alol@jsmp.minihub.org
Landline: 3323883
 
 
Ringkasan Kasus
Periode             : Mei  2011
Edisi                  : 31 Mei  2011
 
 
Ringkasan Proses Persidangan Kasus Di Pengadilan Distrik Dili
Bulan Mei 2011
 
Selama periode  bulan Mei 2011, JSMP melanjutkan aktivitas pemantauan proses persidangan di Pengadilan Distrik Dili atas kasus pidana (berat & ringan) dan kasus perdata. Walaupun masalah penundaan untuk beberapa kasus masih saja terjadi tetapi proses persidangan untuk beberapa kasus tetap berjalan seperti biasa.

Menurut hasil pemantauan JSMP bulan ini berdasarkan pada hari pemantauan), penundaan proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Dili bukan berasal dari pihak Pengadilan tetapi datang dari pihak pencari keadilan seperti bebepara terdakwa. Selain itu dalam proses persidangan tersebut pihak saksi juga tidak hadir di pengadilan untuk memberikan kontribusi dalam mencari keadilan. Akibat tidak adanya penghargaan  terhadap surat  pengadilan tersebut menimbulkan masalah dalam proses kasus  yang harus memakan waktu lama.

 

Tujuan dari  ringkasan kasus ini adalah untuk meyebarluaskan informasi baru tentang jalannya proses persidangan di Pengadilan Distrik Dili pada bulan Mei 2011, sesuai dengan hasil pemantauan JSMP.
 
Berikut ini adalah ringkasan kasus persidangan secara rinci:
 
1.      Tindak Pidana Pembunuhan Berat, No. 34/C.Ord/2011/TDD
Pada tanggal 03 Mei 2011, Pengadilan Distrik Dili melaksanakan persidangan pembacaan putusan akhir untuk kasus pidana pembunuhan berat dengan No. 34/C.Ord/2011/TDD. Kasus ini terjadi di Desa Estadu, Distrik Ermera pada tanggal 16 Agustus 2009. Motif dari kejadian ini dikarenakan korban yang merupakan  istri terdakwa memiliki utang banyak tanpa sepengetahuan dari terdakwa. Pada saat itu terjadi pertengkaran antara mereka berdua mengenai uang tersebut, dan akhirnya terdakwa membunuh korban.
 
Dalam putusan akhir ini pengadilan menjatuhkan pidana penjara selama 14 tahun, dan  menjerat terdakwa inisial CX untuk membayar ganti rugi berupa uang sebesar USD 700.00. Terdakwa telah berada dalam tahanan sementara di Penjara Becora selama 8 bulan.
 
Walaupun Pengadilan Distrik Dili telah menjatuhkan vonis sebagaimana disebutkan di atas, namun pengacara dari pihak terdakwa yang memberikan bantuan hukum berkomitmen untuk mengajukan upaya hukum  banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut. 
 
2.      Tindak  Pidana Percobaan Pembunuhan No. 239/C.Ord/2010/TDD
Pengadilan Distrik Dili pada tanggal 05 Mei 2011 melaksanakan persidangan untuk kasus pidana percobaan pembunuhan. Terdakwa dalam kasus ini berinisial QC melawan  korban berinisial CC.
 
Korban di pengadilan menerangkan  bahwa terdakwa pada saat itu dalam kondisi mabuk dan secara tiba-tiba menyerang dan menusuk korban dengan sebuah pisau di mana telah di sembunyikan dalam baju terdakwa. Korban juga menerangkan  bahwa selain mabuk, terdakwa juga menderita sakit jiwa dan hal itu  juga diketahui oleh tetangga mereka.
 
Tidak ada motif yang jelas mengenai penyebab atau alasan  terdakwa menusuk korban. Di depan pengadilan, terdakwa menggunakan hak untuk diam dan tidak berbicara tentang kejadian kasus.
 
Mengenai indikasi dugaan terdakwa menderita sakit mental/jiwa tersebut, pengadilan akan berusaha untuk membawa terdakwa ke rumah sakit untuk melakukan pengecekan  secara medis. Oleh karena itu pengadilan memutuskan untuk menjadwalkan kembali persidangan pada tanggal 03 Juni 2011.
 
3.      Kasus Dugaan Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang, No. 266/C.Ord/2010/TDD
Pada tanggal 09 Mei 2011, Pengadilan Distrik Dili melaksanakan persidangan dengan agenda pembacaan putusan akhir atas kasus dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang  melibatkan tiga orang terdakwa dengan inisial JLG, AMV, dan JFC.
 
Pengadilan dalam pembacaan putusan tersebut memberikan putusan bebas murni terhadap  para terdakwa atas semua tuntutan mengenai dugaan korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pengangkatan dan pengangkatan ilegal. Jaksa Penuntut Umum dari awal persidangan hingga pembacaan tuntutan tidak dapat menghadirkan alat bukti yang akurat sebagaimana dalam  dakwaanya.
 
Persidangan pembacaan putusan akhir dipimpin oleh hakim majelis yang terdiri dari João Ribeiro, SH, João Felgar, SH (hakim internasional), dan Âlvaro Freitas, SH. Sementara pihak Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Adérito Tilman dan pembela didampingi oleh Sergio Hornai, SH dan Cançio Xavier dari Kantor Pembela Umum.
 
4.      Tindak Pidana Pembunuhan, No. 56/C.Ord/2010/TDD
Pengadilan Distrik Dili pada tanggal 09 Mei 2011 melaksanakan persidangan untuk kasus pembunuhan dengan No. 56/C.Ord/2010/TDD. Kasus ini melibatkan 8 orang terdakwa dengan inisial MM, MR, MS, MS, JS, CS, IC, dan VS terhadap korban MC dan EM. Kasus ini diduga terjadi di Desa  Uatobou, Sub-Distrik Maubara, Distrik Liquisa pada tanggal 18 September 2007.
 
Jaksa Penuntut Umum menuntut ke-8 orang terdakwa tersebut berdasarkan pasal 338 Hukum Pidana Indonesia mengenai dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun.
 
Keterangan dari 6 orang saksi bahwa mereka tidak melihat secara langsung para terdakwa membunuh ke-2 korban itu. Para saksi mendapatkan informasi dari beberapa terdakwa dan orang lain setelah ke-2 korban meninggal.
 
Pengadilan menjadwalkan kelanjutan sidang untuk mendengarkan keterangan dari saksi lain pada tanggal 11 Mei 2011, tepatnya pada pukul 09.30.
 
Proses persidangan dipimpin oleh hakim majelis yang terdiri dari, Duarte Tilman, SH, José Gonsalves, SH dan João Freitas, SH. Di lain pihak, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Baltazár Ramos, SH dan Pembela didampingi oleh Cançio Xavier, SH dari Kantor Pembela Umum.
 
5.       Sengketa Tanah, No. 18/Sivil/2009/TDD
Pada tanggal 10 Mei 2011, Pengadilan Distrik Dili melaksanakan persidangan untuk kasus perdata dengan No. perkara 18/Sivil/2009/TDD,  mengenai sengketa tanah antara penggugat  dengan inisial AMS melawan  tergugat berinisial AS.
 
Tanah yang menjadi objek sengketa tersebut,  terletak di Bebora - Dili dengan luas 300 meter persegi. Pihak  penggugat atau perwakilannya mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik pihak mereka, dan tanah tersebut didapatkan melalui hasil lelang yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer dari Surabaya-Indonesia atas nama seorang Kapten berinisial AZ pada tahun 1996.
 
Sebelum proses lelang, tanah ini telah disita oleh pemerintah Indonesia karena bukti menunjukkan bahwa AZ terlibat dalam satu kasus pidana.
 
Pihak tergugat, mengaku sebagai pemilik dari tanah dimaksud, yang didapatkan dari CHH (orang Timor Leste keturunan China) pada tahun 1981. Pada tahun 1982, tanah bagian depan di berikan pada pertamina untuk dikontrak selama 25 tahun.
 
Saksi dengan inisial HH menerangkan  bahwa pelelangan tersebut adalah palsu dengan alasan dirinya tidak mendapatkan informasi mengenai pelelangan dari pihak manapun termasuk pengadilan pada masa pendudukan Indonesia. Tanah bermasalah ini atas nama saksi tetapi hanya karena konflik politik tahun 1999, memberikan kuasa kepada anak angkat saksi dengan inisial AS.
 
Proses persidangan dipimpin oleh hakim majelis, Rosa Brandão, SH, João Ribeiro, SH, dan Âlvaro Maria Freitas, SH. Pihak penggugat didampingi oleh Arlindo Sanches, SH, dan pihak tergugat didampingi oleh Pedro Apariçio, SH. Pengacara untuk kedua belah pihak berasal dari pengacara pribadi.
 
Pengadilan menjadwalkan persidangan pada tanggal 01 Juni  2011, pukul 14.30 dengan agenda mendengarkan keterangan dari saksi lain.
 
6.       Tindak Pidana Pembunuhan, No. 56/C.Ord/2009/TDD
Pada tanggal 11 Mei 2011 Pengadilan Distrik Dili menunda persidangan untuk kasus pembunuhan, yang melibatkan terdakwa dengan inisial MM, MR, MS, MS, JS, CS, IC, dan VS terhadap dua korban MC dan EM yang terjadi di Desa  Uatobou, sub-Distrik Maubara, Distrik Liquisa pada tanggal 18 September 2007.
 
Alasan penundaan kasus tersebut disebabkan ke-4 orang saksi yang dipanggil tidak hadir, oleh karena itu pengadilan menjadwalkan persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi pada tanggal 01 Juni 2011, pukul 09.30.
 
7.      Tindak Pidana  Percobaan Pembunuhan, No. 170/acara cepat/2011/TDD
Pada tanggal 12 Mei 2011, Pengadilan Distrik Dili, melaksanakan persidangan pertama untuk kasus percobaan pembunuhan dengan No. 170/acara cepat/2011/TDD. Kasus ini melibatkan terdakwa berinisial CS terhadap korban EP. Kasus ini diduga terjadi di Delta 1, dekat Supermarket Leader, belakang  Gereja Aimutin, Dili kira-kira pukul 18.30.
 
Kasus ini dipimpin oleh hakim tunggal, João Felgar, SH (internasional). Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Baltazar Ramos, SH (internasional), dan pihak terdakwa didampingi oleh Marcia Sarmento, SH.
 
Berdasarkan saksi berinisial LMG (GNR) dari Markas Kaikoli, menerangkan bahwa pada tanggal 10 Mei 2011, pukul 18.30 terjadi bentrokan antar 2 kelompok perguruan, tetapi tidak mengidentifikasi secara jelas kedua perguruan tersebut dari kelompok mana.  Menurut saksi, kelompok yang terlibat dalam konflik itu kira-kira berjumlah 15 orang. Pada saat saksi tiba di tempat kejadian 2 kelompok mulai menarik diri, dan saksi melihat terdakwa sementara memegang sebuah pisau tetapi berada dalam sarung karena itu saksi langsung menahan terdakwa.
 
Pihak Jaksa Penuntut Umum, meminta pada pengadilan untuk menunjukkan obyek bukti seperti pisau, kemudia pengadilan menunjukkan  pisau tersebut dan mengidentifikasikan ukuran pisau  tersebut sekitar 17 senti meter dan di dalam pisaun tersebut terdapat sisa darah. Berdasarkan bukti, Jaksa Penuntut Umum menyakini bahwa adanya bentrokan antar 2 kelompok, tetapi  tidak jelas siapa yang menusuk korban. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan pasal 145 Hukum Pidana Timor Leste tetapi karena pengadilan tidak berhasil membuktikan keterlibatan terdakwa  maka Jaksa meminta pada pengadilan untuk membebaskan terdakwa.
 
Pengadilan menerapkan Tahanan Rumah bagi terdakwa dan menjadwalkan kembali persidangan untuk mendengarkan putusan akhir pada tanggal 13 Mei pukul 09.30.
 
8.      Tindak Pidana Penyalahgunaan  Narkoba, No. 47/Crime. S/2011/TDD
Pengadilan Distrik Dili, pada tanggal 12 Mei 2011, melaksanakan persidangan untuk kasus penyalahgunaan narkoba (sabu-sabu), yang melibatkan 2 orang terdakwa  yang berinisial AI dan ES. Penangkapan dilakukan oleh Polisi pada tanggal 09 Agustus 2010, di Pantai Kelapa, Dili.
 
Proses persidangan dipimpin oleh hakim tunggal, Rosa Brandão (internasional), Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Hipolito Expostu, SH dan pembela didampingi oleh Sergio de Jesus Hornai, SH dan Manuel Expostu, SH, dari Kantor Pembela Umum.
 
Kasus tersebut ditunda pada tanggal 24 Mei 2011, pukul 09.30 dengan alasan tidak hadirnya saksi. Dua orang terdakwa telah menjalankan tahanan sementara selama 9 bulan di Penjara Becora.
 
9.      Tindak Pidana  Penganiayaan Ringan, No. 33/pidana. S/2011/TDD
Pada tanggal 12 Mei 2011, Pengadilan Distrik Dili melaksanakan persidangan untuk kasus penganiayaan ringan yang  melibatkan terdakwa AB terhadap korban JA. Kasus ini terjadi pada tanggal 19 Maret 2008, di Bidau, Dili.
 
Persidangan dipimpin oleh hakim tunggal, João Ribeiro, SH, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Reinato Bere Nahak, SH, dan pembela didampingi oleh Calisto Tout, SH.
 
Terdakwa dan saksi dengan inisial AR menerangkan bahwa pada saat itu mereka saling bertengkar, akibatnya  terdakwa memukul saksi AR. Melihat perilaku demikian, korban dengan maksud melerai ke-2 belah pihak tetapi pukulan yang didapatkan lagi oleh korban, demikian korban menerima pukulan dengan tendangan, terdakwa berhasil memegang kaki korban dan menusuk dengan pisau kecil.

Berdasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum mengatakan bahwa korban adalah benar  mendapatkan luka tusukan dari sebuah pisau kecil, dengan demikian tindakan terdakwa bertentangan dengan pasal 145 Hukum Pidana Timor Leste tentang Penganiayaan Ringan.

Pembacaan putusan akan dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2011, pukul 09.00.
 
10.   Tindak  Pidana Pencurian, No. 57/C.Ord/2011/TDD
Pada tanggal 16 Mei 2011, Pengadilan Distrik Dili menunda persidangan untuk kasus yang melibatkan terdakwa AS. Kasus ini diduga bahwa terdakwa mencuri beras dari gudang beras di Bebora Dili pada tahun 2008 (tanggal tidak konfirmasi) .

Proses persidangan ditunda hingga tanggal 08 Juli 2011, tepatnya pada pukul 14.00 dengan alasan terdakwa tidak menghadiri persidangan di pengadilan. Pada tanggal tersebut jika terdakwa tetap tidak hadir maka persidangan akan tetap dilanjutkan.
 
Proses persidangan ini dipimpin oleh hakim tunggal, João Ribeiro, SH, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Baltazar Ramos, SH dan pembela didampingi oleh Manuel Exposto, SH dari Kantor Pembela Umum.
 
11.  Tindak Pidana  Penggelapan dan Dugaan Korupsi, No. 364/C.Ord/2009/TDD

Pengadilan Distrik Dili pada tanggal 17 Mei 2011 melaksanakan persidangan mengenai  kasus tindak pindana dugaan penggelapan dan korupsi dengan No. 364/C.Ord/2009/TDD, yang melibatkan  terdakwa RB (pejabat negara) yang diduga terjadi pada tahun 2002.
 
Proses kelanjutan persidangan ini untuk mendengarkan keterangan dari 4 orang saksi dengan inisial CAS, APG, CA, dan AD. Dari keterangan 4 orang saksi ini tidak ada yang mengetahui mengenai generator/diesel milik Negara yang disewakan terdakwa kepada seseorang dengan inisial JC pada tahun 2002.
 
Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa berdasarkan pasal (1) dan (2) Undang-Undang Indonesia No. 31/1999 tentang Anti Korupsi dengan materi kejahatan seperti mengontrakkan generator/diesel milik negara untuk orang lain dengan maksud memperkaya diri dan keluarga. Terdakwa juga mendapatkan tuntutan melawan Hukum Pidana Indonesia pasal 372 dan 374, tentang penggelapan barang milik negara dan korupsi.
 
Proses persidangan dipimpin oleh hakim majelis yang terdiri dari, João Ribeiro, SH, Antonio Fonseca, SH, dan José Gonsalves, SH. Pihak Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Domingos Barreto, SH dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari Fernando de Carvalho, SH dari Kantor Pembela Umum.
 
Pengadilan menjadwalkan persidangan untuk mendengarkan keterangan saksi lain pada tanggal 15 Juni 2011, pukul 14.00.
 
12.  Tindak Pidana  Pembunuhan karena kelalaian, No. 44/C.Ord/2011/TDD
Pada tanggal 18 Mei 2011, Pengadilan Distrik Dili melaksanakan persidangan untuk kasus pembunuhan karena kelalaian yang  melibatkan terdakwa berinisial DX terhadap korban dengan inisial GM, di Jalan Raya Fatuhada, pada tanggal 24 Juli 2010.
 
Pada saat kejadian  tersebut kira-kira pukul 22.00, terdakwa mengendarai sebuah kendaraan mini bus (mikrolet) 010 menabrak korban yang pada saat itu mengendarai motor di jalan raya Fatuhada, tepatnya di depan Pom Bensin. Korban mengalami patah kaki, luka berat pada tangan dan muka, akibatnya korban meninggal di tempat kejadian.
 
Terdakwa dalam keterangannya di pengadilan menerangkan  bahwa pada saat kejadian, terdakwa mendengar bunyi suara keras dari arah ban mini bus yang dikendarainya,  tetapi terdakwa tidak mengetahui korban yang ada di bawah mobil. Kemudian terdakwa menghentikan mobilnya di depan Supermarket Landmark. dan turun untuk memeriksa keadaan mobil. Pada saat itu datang orang banyak membawa batu, kayu dan mengatakan kepada terdakwa bahwa terdakwa telah menabrak orang. Pada saat yang bersamaan polisi cepat tiba di tempat kejadian,  sehingga terdakwa langsung dibawa ke kantor polisi.
 
Pengadilan menghadirkan 4 orang saksi dengan inisial CM, CV, MTM, dan JA. Menurut keterangan dari para saksi bahwa mereka tidak melihat dengan mata mengenai kejadian kasus tersebut.
 
Walaupun karena kelalaian dan tidak ada maksud untuk menghilangkan nyawa orang lain, akan tetapi karena faktor ketidak hati-hatiannya mengakibatkan nyawa orang lain hilang. Dengan demikian terdakwa melanggar Pasal 140 ayat (1) dan (2) Hukum Pidana Timor Leste, tentang  tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan orang lain kehilangan nyawanya. Terdakwa kemudian diancam dengan ancaman  pidana 4 tahun peenjara atau denda.
 
Proses persidangan ini dipimpin oleh hakim tunggal, Rosa Brandão (internasional). Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Domingos Barreto, SH dan terdakwa mendapat pembelaan dari Manuel Gutteres, SH dari Kantor Pembelaan Umum.
 
Proses pembacaan tuntutan di laksanakan pada tanggal 27 Mei 2011, pukul 10.00.
 
Untuk informasi lebih lanjut hubungi  langsung;
Casimiro dos Santos
Direktur Interim JSMP
Landline: 3323883
 
==============================================================
This article was sent to you by the Judicial System Monitoring Programme (JSMP). Through the provision of independent legal analysis, court monitoring and community outreach activities JSMP aims to contribute to and evaluate the ongoing process of building a strong and sustainable justice system in Timor Leste. Visit our website at http://www.jsmp.minihub.org