segunda-feira, 17 de outubro de 2011

STL: Votu Labele Soe, Povu Tenki Fihir Implementasaun Programa Partidu

Segunda-Feira, 17 Oktober 2011

Posting Husi : Josefa Parada
 
BAGUIA - Votus votante sira nian labele soe no sei konta nafatin ba lideransa nebe povu fo fiar iha eleisaun jeral 2012, tanba ne’e povu tenki fihir ba pragrama partidu nian no historia lideransa partidu nebe fo nia vida tomak ba nasau ida ne.


Lia hirak ne’e hato’o husi Koordenador CNRT, sub-distritu Baguia, Luis de Oliveira katak atu sai ulun bo’ot nasaun, tenki hakuak povu hotu-hotu, tan ne’e povu tenki fihir programa no historia partidu nian. Tanba ne ita tenki hili lider nebe desde uluk kedas hamutuk ho povo, no to agora mos hakarak hakuak nafatin povo hodi hasai povo hosi mukit, terus, susar no nakukun laran. Agora dadaun ne "so maun Xanana Gusmao maka bele lidera rai ida ne, no so iha paritdo CNRT nia okos mak ita bele lori mudansa ba moris ba povo ne nian", tenik Luis de Oliveira.

“Atu ita nia votu keta soe, ita tenki fihir programa husi partidu nian tamba iha nasaun Timor Leste implementa lei barak, lei balun mai husi STAE, CNE no lei seluk, tan ne’e ita nia vota atu konta nafatin ita tenki hili ema ho kuidadu,” dehan Luis, liu husi deskursu Sabadu (15/10) iha konsolidasaun partidu CNRT iha suku Larisula, sub-distritu Baguia, Distritu Baucau.

Nune mos Vice Prezidente CNRT, Virgilio Smith hatete CNRT hamrik ho vizaun ida no prisipiu politik ida katak tenki liberta povu, liu husi programa bo’ot mak dezenvolvimentu ba rai ida ne.  ho maun boot Xanana Gusmao, ita sei liberta povo ida ne dala ida tan, hodi lori moris diak ba ita nia rain.
 
 
Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL web, edisaun Tersa (18/10). Timotio Soares Gusmão

“Governu AMP Foun, Sei Halo Estrada Foun, Laos taka Kuak”


Segunda, 17 Outubru 2011

Governu liu husi Ministeriu Infraestrutura (MI) Propoin orsamentu ba estrada foun iha orsamentu Jeral estadu (OJE) ba tinan 2012 tamba governu lakohi ona taka estrada kuak iha tinan 2012 mai, maibe sei hadia estada foun iha territorio tomak.

“Ami agora hare  hela no estudu lao hotu ona katak karik bele iha tinan 2012 neé ita hadia total Estrada iha Timor laran para kuak labele akontese tan,” Sekretariu Estadu Obras Publiku (SEOP), Domingos Kairo ba jornalista sira iha uma fukun Parlamentu Nasional, iha semana kotuk.
 
Antes ne, Primeiro Ministro Xanana Gusmao fo atensaun ona ba infraestrutura atu labele halimar bebeik ho projecto nebe la garante estabilidade estrada , no halo riku ema balun deit. Tanba tuir Primeiro Ministro, tinan oin mai  ita tenki tau esforso ba hadia estrada tomak iha rai laran.

Tanba ne, sekretario Estado Domingos caeiro dehan,”Ami sei buka atu hadiak estrada sira ne dala ida deit para labele taka kuak bebeik.

Nia dehan, Rehabilitasaun neébe iha definisaunn total neébe hanesan deputadus sira kestiaona, rajaun tamba ita haree Estrada iha Dili laran neé durasaun liu ona prazo, neébe kuandu ita taka kuak konserteza ninia impaktu sei hakontese beibeik.
 
Tuir informasaun teknika, dalan iha Dili laran halo kedas iha tempo Portugues nia ukun, iha tempo Indonesia mesmo hadia, ladun ho kualidade diak hanesan ita hatene. Tanba ne mak sempre iha kuak kuando udan boot mai.

Tuir Primeiro Ministro iha okaziaun barak, Ministro infraestrutura la servisu maximu hodi hadia estrada sira ne, tanba ne mak orsamento mai sei mobiliza hotu ba hadia dala ida deit, no sei buka kompanhia nebe iha kualidade diak atu kaer.

Partidu CNRT Hametin Estrutura P-CNRT Iha Baze

Dili – Sekretáriu  Jeral  Partidu CNRT, Dioniso Babo hateten katak konsolisasaun nebe halao iha suko Hauba, sub-distrito Bobonaro halao ho intensaun atu hametin estrutura partidu nian iha suku Hauba tamba ema hotu iha suku ne’e mos fiar katak partidu CNRT sei lori nasaun ida ne’e ba oin.

Suku Hauba hanesan Suku ne’ebé bo’ot tebes iha Distritu Bobonaro nebe maioria populasaun pretende fo apoio tomak ba Partidu CNRT. Tanba ne vizita ida ne’e hanesan vizita rotina atu hametin liu tan no habelar vizaun Partidu CNRT nian atu nune’e bele asegura Vitória iha eleisaun jeral 2012.

“Kuaze maioria komunidade sira iha ne’ebá mesak Partidu CNRT nian deit, desde uluk kedas to ohin loron, nebe fo referensia liu ba partidu ho lideransa partidu ne’ebé lidera husi maun bo’ot Kay Rala Xanana Gusmão, ne’be lori prosesu ne’e husi kedas uluk to’o agora” dehan Sekretáriu Jeral Partidu CNRT,  Dionisio Babo iha Suku Hauba sub-disritu Bobonaro Distritu Bobonaro, sábado (15/10/11)

Sekretáriu Jeral ne’e mos haktuir tan katak "tanba ne’e mak ita tennki fo konfiansa boot tebes ba lideransa partidu CNRT no ita hamutuk ho partidu ne’e bele halo dezenvolvimentu liu-liu reforma ne’ebé  halo ona durante tinan hira nia laran. Dionisio Babo hatutan tan katak "ita hatene katak ita sai hosi susar boot ida iha iha 2006 nia laran, no maun Boot Xanana Gusmao konsegue lori duni prosesu ne to ohin loron, tanba ne so nia iha partido CNRT nia mahon okos mak bele fo naroman ba nasaun ida ne".

Durante tinan 4 nia laran, desde maun boot Xanana prezide AMP ita moris diak tebes-tebes no iha estabilidade nia laran. Hamutuk ho maun Xanana Gusmao ita halo progresu iha dezenvolvimentu, liu-liu iha halo reforma oin oin ba instituisaun estado nian no lori mos estabelidade hodi hadia povu nia moris.

Ami espera katak sei ita presiza tan halo reforma liu-liu ho planu estretejia dezenvolvimentu nasional ne’ebé mak ita nia Primeiru Ministru rasik mai iha fatin ne’e hodi fo hodi prepara dezenvolvimento ba tinan 20 oin mai. Ita tenki fo fiar nafatin ba ita nia maun bo’ot hodi tinan 5 oin mai ita sei transforma Timor leste hanesan país modernu ida iha mundu, tenik Dionisio Babo.

Partidu Fretilin ho PUN Afilia ba Partidu CNRT

Dili-Partidu Fretilin ho Partidu Unidade Nasional (PUN) ihas uko Hauba,  sub-distrito Bobonaro, distrito Maliana halo afiliasaun ba partidu CNRT tanba haree ba figura Maun bo’ot Kay Rala Xanana Gusmão no politika partidu CNRT nian ne’ebé diak hodi tau liu perioridade ba Veteranu no Ferik ho katuas sira no mos hakuak ba ema hotu.

Tuir Eis koordenador Partidu Unidade Nasional (PUN), Alberto da Cruz hateten katak ohin loron hau deklara ba públiku katak hau ho hau nian membru tomak husi partidu Unidade Nasional iha Distritu Bobonaro liu-liu Hauba hodi afilia ba Partidu CNRT tamba haree ba figura maun bo’ot Xanana nian.

“Ohin hau ho hau nian membru tomak deklara ba públiku katak hau ho Membru Partidu Unidade Nasional tomak iha Huaba  hodi fila fali ba partidu CNRT hodi hamutuk ho Maun bo’ot Xanana atu bele lori nasaun no povu ida ne’e ba oin” dehan Alberto hafoin  halo deklarasaun hodi afilia ba partidu CNRT iha Hauba Sábadu (16/10) .

Iha fatin seluk hanesan koordenador Partidu Fretilin,  Antonio de Jesus hateten katak "hau iha Fretilin  hahú iha 2001 mai to’o ohin loron maibe ohin hau sai husi Fretilin hodi ba Partidu CNRT tanba ema ne’ebé lidera partidu Fretilin mak la diak".

“Ohin hau hakarak deklara ba públiku katak hahú ohin loron hau deklara katak hau fila ba partidu CNRT tamba iha nia programa ne’ebé diak hodi hamutuk ho Maun boot Xanana atu nune’e  bele haree ba povu ida ne’ebé sei moris iha kiak no mukit nian laran” dehan Antonio de Jesus hafoin halo afiliasaun ba Partidu CNRT iha Hauba Sabadu (16/10) kotuk liu-ba.

Nia mos informa tan katak ohin" hau sai husi Fretilin ida ne’e hanesan Partidu Polítiku maibe Fretilin ida ne’ebé uluk sei nafatin iha hau nian fuan tamba Fretilin uluk hanesan sagradu ida ne’e duni hau sei tau nafatin iha hau nian fuan".

Nia hatutan tan katak "hau sai hosi Fretilin ida agora ne tanba ema balun maka uza hodi hadau kadeira ba sira nia interesse no la defende povo kik nebe mukit nia moris".

Partidu CNRT Seidauk Iha Kandidatu ba Prezidente Republika

Hauba – Sekretario Geral Partido CNRT, Dionisio Babo hateten katak Partidu CNRT nia  pozisaun konaba kandidatu prezidente iha tinan oin mai ami sei desidi iha fulan Janeiru 2012.

"Ema barak hanoin katak Partidu CNRT iha nia preferénsia ona tanba agora faktu hatudu katak kuase 70% to’o 80% estrutura Partidu CNRT nian mesak ema veteranu hotu deit, maibe hau hanoin ita lalika ansie  lai konaba kandidatura prezidente ba eleisaun 2012 nian tamba ami sei tur hamutuk hodi desidi sé mak atu kandidatu ba Prezidente Repúblika, tenik Babo Iha Suku Hauba, Sub-Distritu Bobonaru, Distritu Bobonaru,Sábado (15/10/11).

Iha fulan Janeiro 2012,  Partido CNRT deside atu atu kandidata sira nia ema ba prezidente, ida sei liu hosi konferensia nasional no desidi. Dioinsio Babo mos haktuir  tan katak ami sei halo konferénsia nasional ida iha Dili no lideransa Partidu CNRT  iha distritu hotu tun hodi desidi sé los mak atu sai kandidatu ba Prezidente.

Mesmo ke to agora ema barak hanoin katak partido kandidata ema ruma hosi resistensia, maibe formalmente partido so foti decizaun iha fulan hirak tuir mai. Tuir ema barak nia hanoin CNRT nia decizaun se fo impaktu makaas, tanba partido boot ne nia influensia makaas tebes iha baze.