segunda-feira, 12 de março de 2012

Xanana Gusmao Hateten Loron 17 Marcu "Sapurata"Segunda-Feira, 12 husi Marsu 2012

Kampanye prezidensial Taur Matan Ruak iha Sabdu semana kotuk (10/3) hetan partisipasaun direita husi Prezidente CNRT (Conselhu Nasional Rekonstrusaun de Timor), Xanana Gusmao no iha nia diskursu durante kampanya TMR husu atu militante partidu ne'e vota ba numero 2.

Gusmao iha Kampu Demokrasia, Dili hateten loron 17 Marcu, kandidatu TMR sei manan maioria "Sapurata".
Tuir Aktual Primeiru Ministru ne'e katak ho TMR mak estabilidade, unidade nasional no valorizasaun ba funu na'in sei metin liu tan.

Tuir observasaun CJITL, iha kampanye ne'e TMR hetan apoiantes maximu no kuaze barak liu husi apoiantes hotu - hotu ne'ebe fo apoiu ba nia iha distritu sanulu resin rua sira seluk. (CJITL)

VICE PRESIDENTE CNRT BA PARTISIPA IHA KAMPANHE LA SAMA HETAN KONVITE NUDAR PESSOAL


Dili, 13 Marsu 2012
Written ba Jose X.

Dili.TDF. Kampanhe kandidatura Fernando La Sama de Araujo iha kapital Dili, segunda-Feira (12/03/2012), iha Taci Tolu, hetan mos partisipasaun hosi partisipante espesial hosi Vice Presidente CNRT, Jose Gomes alias Ma’Huno. Media Partido Demokratico (PD) Forum Haksesuk aproveita politiza kedas prezensa ne'e.

Tuir informasaun nebe hetan hosi familia, Ma’Huno hetan konvite especial hosi Lasama nudar mos lider resistensia ida, lider foin sa, nebe lidera hela organizasaun durante rezistensia. Ida ne la representa katak CNRT fo apoio ba Lasama.

Partidu CNRT rasik hola ona decisaun hodi suporta ba kandidatura Taur Matan Ruak (TMR) no presidente CNRT Kay Rala Xanana Gusmao participa iha kampane kandidatu TMR iha sabado (10/03/2012) iha kampu Demokrasia.

Tuir Informasaun iha Forum Haksesuk, Media PD ne informa katak, militantes CNRT sei vota tuir konsiensia ne lia bosok. Ne hanesan mos politika manipulasaun ida hodi lohi publiku, katak Bilou Mali, Vice Prezidente CNRT. Tuir Bilou Mali  "labele politiza fali ba kampanhe privadu, tanba Ma'Huno Partisipa nudar pessoal iha kampanha Lasama nian, no ne la reprezenta pozisaun partido nian, tanba CNRT so vota deit ba Taur Matan Ruak".

Kandidatu Presidente Fernando La Sama de Araujo, iha ninia diskursu agradece ba Ma;Huno konsidera nia konvite ba tuir nia kampanha iha Tasi Tolu ne (per).