terça-feira, 28 de junho de 2011

Mari Alkatiri La Iha Moral Politiku Temi Maun Xanana ho CNRT Nia Naran Hodi Halo Politika Baratu

Radio da Libertasaun
Jornalista: Lorenso FernandesDILI- Membro dirijente CPD-RDTL naran Ameriku hatete katak Mari Alkatiri laiha moral politika atu koalia tun sae konaba Maun Xanana, liu-liu lori maun Xanana nia naran ba ba propaganda baratu (murahan) Mari Alkatiri ho Fretilin-Alkatiri nian.

Alkatiri mos moe laiha ona, tanba hatete bebeik katak nia ho Fretilin Radikal mak sei hasai Maun Xanana ho CNRT hosi tahu laran. Padalah, Alkatiri ho Fretiilin Radikal rasik iha hela tahu laran, no justru bele dada fali maun Xanana ba tahu-laran. Tinan hirak nia laran, sira ataka hela deit maun Xanana, maibe hare ba laiha kartuz ona, uza fali Xanana hodi halo propaganda murahan.

Maun Xanana ho CNRT nebe liberta nasaun no povu no nebe sei luta nafatin atu liberta povu Timor Leste (TL) husi KKN, mukit no kiak.

FRETILIN nebe CPD-RDTL defende mak agora ne FRETILIN-ALKATIRI komessa estraga no halo aatu liu. Tanba ne, CPD-RDTL, sei hamutuk ho partidu seluk hanesan CNRT ho PD hodi defende FRETILIN movimento nebe FRETILIN-ALKATIRI halo aat ona.

Ameriku mos hatete katak agora ne ita hotu tenke buka koalia lia los ho Povo, labele koalia mangame ho Povo, labele lohi povo no li-liu labele halo promesa falsu

Ameriku mos haturan, ita hotu tenke respeita lei no konstituisaun no labele soran tan Povo.  Povo Timor-Leste kole ona ho divisionismu no hakarak moris ho hakmatek.  Hau husu maluk sira hotu husi partidu seluk hotu-hotu, mai ita hamutuk hametin Dame no Estabilidade hodi halo tinan 2010-2020 sai Dekada ba Pas, Estabilidade no Desenvolvimentu,” deklara Ameriku iha Balide.

Iha biban ne’e, tuir mos Antonio Aitahan Matak fundador CPD-RDTL hatete katak Sekretariu Jeral Fretilin-ALKATIRI nia aktu ne hanesan aktu suisidiu politiku, nebe hakarak halo fali FRETILIN MOVIMENTO ba nia keuntungan politik. Tuir lolos Alkatiri tenki hatene katak nia mak estraga Fretilin nia prinsipiu nebe uluk fundador sira hahu iha 1975. Alkatiri estraga ona Fretilin nia prinsipius. Agora Fretilin hanorin nia militantes sira hodi ataka ema, dun-matak ema no tolok ema hosi kotuk, politika ida nebe foer liu hotu-hotu.

Mari Alktiri memang durante ne koko atu personifika istoria funun nian ba nia a’an rasik, ne’ebe hanoin katak so nia mak luta mesan, so nia mak iha moral politika, maibe Fretilin-Alkatiri laiha ona moral katak ita utiliza labarik ki’ik oan sira ne’ebe mate iha be’e leten sira ne’e ba hotu iha partidu politiku, laiha ona moral kuandu heroi sira ne’e partidu politiku nian.

Tuir Jose Namadoras, Aileba ida iha Hali-Laran, Mari Alkatiri uja fali nia naran rasik nia naran ba buka kadeira ne’e, ida ne mak moral laiha no la tau interesse nasional ka estadu nian, no patria nian nebe povu maubere ho jeresaun foun ba labarik presija. Alkatir, nebe moris deit iha Mosambike, la hatene katak ita sira moris iha Timor no luta, mate ba povo ida ne hamutuk ho bei-ala sira nebe mate ba patria no nasaun ida, ne’e maka asswain Timor nian, laos Mari Alkatiri nebe hun ho dikin laiha.

Mari Alkatiri laiha MORAL POLITIKA no, labele uza bebeik maun Xanana Gusmao nia naran hodi halo propaganda baratu na nia aan.

CNRT Moris Hodi Hasai Povu Husi Terus No Susar Nia Laran

CJITL Eleisaun, Partidu Kongresu Nasional Rekonstruksaun Timorense-CNRT moris hodi hasai povu husi terus no susar nia laran.

Tuir Prezidente Partidu CNRT, Kay Rala Xanana Gusmão, CNRT moris atu liberta ona povu husi tauk, husi estraga malu, husi oho malu.

“Povu rai ida ne’e tenki kontenti, tanba iha partidu ida hanorin povu atu tuur hakmatek, hanorin povu hadomi no respeitu malu, ho prinsipiu no espiritu ida ne’e mak halo CNRT ohin loron tuba nafatin atu lori povu ba moris diak ” dehan Xanana Gusmaõ, sabdu semana kotuk wainhira halao konsolidasaun iha iha Manleuna Comoro.

Nia hatutan CNRT ida agora ne’e sei nafatin hanorin hanoin diak ne’ebe mai kedas husi pasadu ho situasaun ne’ebe difisil, hodi kuda nafatin to’o moris ohin loron, Ida ne’e mak prinsipiu no espiritu ne’ebe hakarak hasai povu husi susar no terus nia laran.

Xanana la fiar katak sei hamosu buat ruma hodi halo tauk povu ida ne’e, CNRT hanesan partidu ne’ebe kaer metin nafatin ba nia prinsipiu no espritu hodi hametin paz no estabilida ba povu no nasaun.

“Hau husu no apela ba militante no simpatizante hotu Partidu CNRT nian, atu labele simu hasoru kualker provokasaun husi se deit” Apela Xanana.(Domingos da Silva/CJITL)

CNRT Kaer Prinsipiu Halibur Ema Hotu atu Involve iha Dezenvolvimentu

Radio Liberdade - Monday, 27 June 2011 03:07 | Written by Leandro Sena

Radio, online – Prezidenti partido Conselho Nasional Rekonstruksaun Timorenses (CNRT) Kay Rala Xanana Gusmao doko povu Manleuana hodi firmeza hatete katak, CNRT nafatin kaer prinsipiu hanesan uluk hodi halibur ema hotu iha nasaun ne’e tama ba prosesu dezenvolvimentu nasaun ne’e nian.

Xanana fo sai lia fuan hirak ne’e iha konsolidasaun partido CNRT iha Manleuana, iha uma ada Karketu Mota-Ain, Sabadu (26/6) foin lalais ne’e.

Xanana hatutan, iha tempo resistensia CNRT moris hodi halibur ema hotu, partido sira no ema sira otonomista sira hodi involve-an ba ukun-an. Iha ukun-an ne’e CNRT kaer nafatin prinsipiu hanesan.

Eis Komandante guerileirus ne’e haktuir, CNRT nia partisipasaun ohin loron ema tu’ur hakmatek netik, konsege respeitu malu netik, no iha esperansa foun ba povu tomak nia moris. CNRT liberta ona povu husi tauk, husi estraga malu, husi oho malu, no CNRT rasik mak partisipa iha prosesu ida.

“Mai ita servisu diak liutan ba povu, tanba povu ida ne’e mak halo funu, povu ida ne’e mak terus, povu ida mak hatene organiza aan, tama uma le’et sira hodi fo konfiansa ba uma ida-idak ho CNRT nia naran, unidade nasional, hodi determina povu hotu nia futuru iha rai ida ne’e,”Xanana esklarese.

Prezidenti CNRT ne’e lasimu wainhira ema balu dehan CNRT ida agora ne’e lahanesan ho CNRT ida uluk, maibe Xanana reafirma dala katak, CNRT ida ne’e hanesan CNRT ida uluk nafatin, tanba kaer nafatin ba prinsipiu no espiritu ne’ebe hakoak, hadomi no respeitu ema seluk nia direitu, hoadi moris iha dame, paz no estabilidade nia laran.

Xanana reafirma, Povu rai ida ne’e tenki kontenti, tanba iha partidu ida hanorin povu atu tuur hakmatek, hanorin povu hadomi no respeitu malu. Prinsipiu no espiritu ida ne’e mak halo CNRT ohin loron tuba nafatin atu lori povu ba moris diak.

Xanana kompara “TL ho rai seluk hodi hatete, iha rai riku barak iha mundu, ne’ebe ukun aan tinan 40 – 50 resin tiha ona, maibe ohin loron sira sei oho malu nafatin, sira nia demokrasia la lao, gasta osan povu nia la tuir nesisidade no laiha responsabilidade, hodi sira nia povu moris aat te-tebes iha susar no terus nia laran.

Eis lider maximu Falintil ne’e dehan, iha ema balu ne’ebe foin mak tama partidu iha tinan 2000 – 2006, hateten hau traidor, tanba sira haluhan tiha katak, partidu ida ne’e uluk hau mos pertensi ba hodi tane a’as iha funa laran ho vida tomak, hodi liberta povu ho rai ida ne’e. Tanba ne’e, sei la koalia deit iha 2000 -2006, ne’ebe fasil ba ema hotu atu tama partidu, kompara ho situasaun uluk ne’ebe difisil liu.

Iha okaziaun ne’e Xanana apela ba militante no simpatizante hotu Partidu CNRT nian, atu labele simu (reajem) hasoru kualker provokasaun husi se deit. Xanana lakoi militante no simpatizante ida hatudu la respeitu hodi estraga fali ema seluk.

“CNRT nia dutrina mak hanorin ema respeitu, simu no hadomi malu, rekonsiliasaun no dialogo mak uniku solusaun ba problema hotu,” Xanana friza.
.