quinta-feira, 17 de fevereiro de 2011

PM Xanana ho CNRT Preparadu SIMU UKUN HOSI POVO IHA 2012-2017 HODI SERBI POVO


PM Xanana ho CNRT Preparadu SIMU UKUN HOSI POVO IHA 2012-2017
HODI SERBI POVO
Diario 18 Fevereiro 2011
Jornalista: João da Silva

Primeiru Ministru (PM) Kay Rala Xanana Gusmão preparadu ona atu partisipa prosesu eleitoral iha 2012, hodi halao servisu ba servi povu iha tinan lima mai 2012 too 2017.
“Planu Estratejiku Desenvolvimentu Nasional ne’ebe povu iha Timor laran tomak maioria kuinese ona, ne’ebe nia lao husi ponta leste too iha fronteira i tasi feto to tasi mane,ne’ebe povu agora hatene ona, nia hakarak ne’e saida ba Timor,”haktuir Vice Primeiru Ministru (PM) Jose Luis Guterres ba Jornalista Diario, Kinta (17/2) iha Palacio do Governu.

Vice PM Jose Luis Guterres ne’ebe hamutuk ho Primeiru Ministru Xanana Gusmão lidera Governasaun Aliansa Maioria Parlamentar (AMP) ne’e koalia, Primeiru Ministru Xanana mos prepara an ona para partisipa iha prosesu eleitoral, bainhira komesa iha tinan oin mai, para bele hateten ba povu, buat ne’ebe nia atu halao iha 2012 ba 2017.

Antertantu, antes ne’e hanoin hanesan mos reforsa husi porta vos bankada CNRT, Aderito Hugo katak, partidu CNRT oras ne’e halao konsolidasaun iha Distritus, Sub Distritus, Sukus no Akdeia hodi hametin liu tan ninia estrutura no esplika politika CNRT nian ba desenvolvimentu nasaun no povu ninian.

“Ami nia konsolidasaun partidu nian lao kapas teb-tebes, ne’eduni ami fiar katak, povu ida ne’e hatene ona politika no programa CNRT nian ba prosesu desenvolvimentu nian,”koalia deputadu Hugo.
Nia haklaken, ho preparasaun ne’ebe sira halo, fiar metin katak, sira sei avansa diak liu tan iha eleisaun jeral 2012 mai, tanba uluk CNRT mosu iha fulan ida nia naran deit, konsege hetan fiar husi povu hodi sai partidu ne’ebe bot segundu, depois FRETILIN.das

Legalidade OJE 2011 Governu Louva TR, FRETILIN MOE


Legalidade OJE 2011
Governu Louva TR, FRETILIN Moe

Diario 18 Fevereiro 2011
Jornalista: João da Silva

Governu louva Tribunal Rekursu (TR), tanba halo servidu ne’ebe diak hodi foti desizaun ba Orsamentu Jeral Estadu 2011 konstitusional. Bankada Fretilin afirma, hakruk ba desizaun ne’e.
 
“Hau le desizaun Tribunal, hau fiar teb-tebes katak, desizaun ne’e istorika ida no mos desizaun ida sai hanesan jurispundensi ida ba iha futuru, analiza ne’ebe sira halao, analiza ida diak teb-tebes, porfunda,”afirma Vice Primeiru Ministru (PM) Jose Luis Guterres ba Jornalista Diario, Kinta (17/2) iha Palacio do Governu,hodi fo sai pozisaun Governu ba desizaun TR ba Orsamentu Jeral Estadu (OJE) 2011 ne’ebe konsidera legal.

Presidenti Republika lori OJE 2011 ba Tribunal Rekursu iha dia 7 Fevereiru hodi husu fiskalizasaun preventiva, hodi deside konstitusional ou inkonstitusiona, tanba montante osan bot U$1 biliaun resin, ne’ebe exsede liu 3% lei fundu petroliu no mos kiasaun fundu espsial rua, fundu infra-estrutura no desenvolvimentu kapital humanu.
Maibe ikus mai, iha dia 11 Fevereiru, Tribunal Rekursu anunsia OJE 2011 ne’e konstitusional ka legal. Nune’e Presidenti Republika mos promulga OJE 2011 iha dia 12 Fevereiru, antes nia halao visita ofisial ba Israel no Palestina.
Tuir Vice PM Jose Luis, Timor Leste hanesan nasaun ne’ebe demokratiku i tenki respeita instituisaun Estadu nian ne’ebe toma konta knar justisa nian.
Nia sublinha, nudar Governu,nia fo parabens ba Juiz Tribunal Rekursu nian, tanba sira halao sira nia knar diak teb-tebes ho fundamentasaun juridiku ne’ebe kapas i nia fiar katak, jerasaun sira n e’ebe iha kursu direitu hare desizaun ne’e hanesan materia ida atu estuda.
“Ita iha ona orsamentu atu implementa i ita hein deit katak, inplementasaun ne’e ho diak, para bele ajuda povu Timor Leste nia moris diak liu tan ba oin,”katak Vice PM Jose Luis.
Vice PM Jose Luis afirma, Governu ida ne’e iha programa ba desenvolvimentu, mesmu iha kampania mos hatudu tiha ona programa desenvolvimentu.

“Iha kampania 2007, Primeiru Ministru altura hanesan kandidatura ida, nia ba iha fatin barak nia promete hanesan osan ba ferik, pensaun ba veteranus, esatabilidade nasional i ohin loron buat sira ne’e ita iha, agora buat balun sseidauk kompletu,”dehan Vice PM Jose Luis.

Iha parte seluk, bankada FRETILIN liu husi deputada Cipriana Pereira hateten, bankada FRETILIN ninian pozisaun hatoo prespektivu ida katak, Orsamentu ne’e bele legal i ne’e pozisaun politika ba kualker partidu ida nia bele espresa ninia pozisaun politika.

“Maibe ba instituisaun ne’ebe deit, ida-idak iha ninia knar konstitusional ne’ebe atribui ona ninia knar kada institusoens orgaun soberania, ne’ebe ultima palavras ne’ebe atu los hare husi pontu devista lei ninian maka Tribunal, kuandu Tribunal hateten laos inkonstusional ona, instituisaun hotu-hotu membru ba orgaun soberani tenki hakruk katak, ultima palavras ne’e maka los i labele rekuza ne’e lalos,”koalia deputada Cipriana.
Nia haklaken, desizaun ne’ebe sai labele fo sala fila fali ba Tribunal, ne’ebe hotu-hotu tenki hakruk i labele komenta tan ba mais, maibe ne’e maka los ona.

“Kestaun ninia legalidade, Tribunal hateten ne’e laiha inkonstitusional, ok, ita bele aseita, maibe orsamentu ida U$ 1 biliaun resin ne’e, ninia ejekusaun ne’e maka potensi para mosu korupsaun ona, i nune’e mos provoka inflasaun folin sasan ne’ebe agora sa’e ona,”kestiona deputada FRETILIN Cipriana.

Deputada ne’e mos koalia,kestaun kontrola, nia fiar katak, Parlamentu Nasional bele iha ninia knar atu halo oin nusa mos ultrapasa tiha ona ninia kapasidade atu bele kontrola, ne’ebe sei ba fiskaliza politika deit i la halo buat ida.das

Aban, PM Xanana Visita Ofisial Ba Nasaun 4


Aban,
PM Xanana Visita Ofisial Ba Nasaun 4
Diario 18 Fevereiro 2011
Jornalista: João da Silva

Aban (Sabadu 19/2) Primeiru Ministru Xanana Gusmão halao visita ofisial ba nasaun hat (4), Amerika, Cuba, Brazil no Reino Unido.

Delegasaun ne’ebe sei akompania visita ofisial Primeiru Ministri Xanana Gusmão maka, Ministru Edukasaun João Cancio ba iha Brazil no Cuba, Vice Ministru Negosios Estranegeiros Alberto Carlos ho Sekretariu Estadu Seguransa Francisco Guterres sei akompania visita ofisial ne’e too remata.

Primeiru Ministru (PM) Kay Rala Xanana Gusmão ho nia delegasaun sai husi Timor Leste iha dia 19 fulan ne’e no sei fila fali mai iha Timor Leste iha dia 11de Marsu tinan ne’e.

PM Xanana visita iha Estadus Unidus Amerika, sei partisipa iha forum investimentu ba Timor Leste ne’ebe organiza husi World Harmony Foundation, iha Nova Yorke.

Iha visita ne’e, Primeiru Ministru sei partisipa mos iha reuniaun Konselhu Seguransa Nasoens Unidas iha Nova Yorke. Nune’e mos sei visita ba kapital Washinston i sei hasoru malu mos ho Hilary Clinton.
Xefi Governu Timor Leste mos sei ba partisipa iha US-ASEAN Business Cauncil, i mos sei halo diskursu ba Universidade Jonh Hopkins.

Visita ofisial iha Cuba, PM Xanana Gusmão sei halo enkontru ho estudantes Timor oan iha universidade Medicina Latio-Americana.

Visita ofisial iha Brazil, PM Xanana sei visita ba iha kapital Brazilia sei hasoru malu ho Presidenti Brazil, Dilma Roussef. Visita ofisial iha Reino Unido, PM Xanana sei partisipa iha forum konaba g7+, sei halo sorumutuk ho Sekretariu Coperasaun Desenvolvimentu.

Enertantu tuir informasaun ne’ebe Diario asesu horseik iha Palacio do Governu katak, iha visita ofisial Primeiru Ministru Xanana Gusmão ba nasaun Amerika, Cuba, Brazil no Reino Unido, iha ajenda balun ke’e seidauk konfirmadu konaba hasoru malu ho ulun bot nasaun sira seluk nian.das

Positivu, UNMIT Husik TL 2012Positivu, UNMIT Husik TL 2012
Diario 18 Fevereiro 2011
Jornalista: João da Silva

Representante pontu fokal husi ONU hasoru malu ho Governu Timor Leste (TL), iha sinal posetivu UNMIT husik TL iha 2012, tanba TL iha ona estabilidade.
Iha sorumutuk ne’ebe halao iha Kinta (17/2) iha Palacio do Governu, iha Vice Primeiru Ministru Jose Luis Guterres akompania husi Ministru Ekonomia i Desenvolvimentu, Vice Ministru Justisa, Vice Ministru Finansas, Sekretariu Estadu Defesa no Segurasan maka halo enkontru ho representante ONU ne’ebe liga ba pontu fokal ninian.
Hafoin reuniaun, Vice Primeiru Ministru (PM) Jose Luis afirma ba Jornalista Diario katak, reuniaun ne’e hanesan kordenasaun fokal poins, ne’ebe trata sobre tranzisaun UNMIT nian i atu hare saida los maka Timor Leste tenki halo, durante fase tranzisaun ne’e no mos bainhiralos maka UNMIT atu sai.
“Iha konsensus ne’ebe iha hanesan ita nia Presidenti Republika mos hateten bebeik katak, fim 2012 hanesan momentu ida misaun Nasoens Unidas naran UNMIT bele hakotu,”dehan Vice Xefi Governu Jose Luis.
Nia sublinha, iha fatin seluk iha mundu, Nasoens Unidas ninia presensa ne’e atraves UNDP no ajensia sira seluk ne’e nafatin, ne’e iha pais hotu-hotu hanesan. Mais hanesan misaun paz nian, iha konsensus atu hotu iha fim 2012.
Vice PM Jose Luis dehan, Timor Leste iha area fokal maka, seguransa, defesa, ekonomiko, sosiais, boa-governasaun i area sira ne’e servisu halao tiha ona, ne’ebe reuniaun ne’e harelos saida maka Timor Leste sei inklui iha dokumentus ne’ebe sei halo parte planu ranzisaun, para depois apresenta ba komite altu nivel, para desizaun sira halo iha ne’eba.
“Ne’eduni ami diskuti konaba prosesu ne’e atu halo nusa, ne’ebe ami tau konkluzoen hamutuk iha fatin ida, ne’eduni ami halo reuniaun kordenasaun, i sinal posetivu hatudu determinasaun Timor Leste nian atu mandatu UNMIT hotu iha 2012,”katak Vice PM Jose Luis.
Ba asuntu ne’e, Primeiru Ministru Xanana Gusmão sei ba iha Konselhu Seguransa atu deskuti ho Membru Konselhu Seguransa sobre futuru misaun Nasoens Unidas iha Timor Leste.
Iha sorumutuk  ne’ebe sei halao iha fulan ne’e nia laran iha Nova Yorke, Primeiru Ministru mos sei hetan malu ho Sekretariu Jeral Nasoens Unidas, wainhira Primeiru Ministru fila fali mai bele iha ona ideias sobre futuru nian atu halao oinsalos. Das