quarta-feira, 14 de setembro de 2011

AMP Estadu Dezenvolvimentu No Demokratiku La’os Falhadu

Written by Domingos Silva - Wednesday, 14 September 2011


CJITL Flash, Diresaun Nasional Partidu CNRT apela ba públiku katak deklarasaun polítiku sira ne’ebé maka partido opozisaun  Fratilin hasai ba públiku katak makina estadu la funsiona ne’e lalos no la iha fundamentu polítika. Partido CNRT mos hatete katak deklarasoens nebe Sekretario Geral Fretilin Mari Alkatiri halo ne'ebe durante Kongresu partidu ne'e nian, halo liu mak atake individual sira hasoru Presidente Partidu CNRT, Kay Rala Xanana Gusmao.

Liu husi konferénsia imprensa ida ne’e Diresaun Nasional Partidu CNRT husu ba Públiku katak labele fiar ba deklarasaun polítika sira ne’ebé maka opozisaun sira hato’o ba públiku katak estadu ida ne’e nu’udar estadu fallhadu ka makina estadu nian la funsiona, maibe estadu ida ne’e halo sucesu no progressu barak. Tuir dirijentes CNRT nian, estadu falhadu so iha Libia, Ajiptu no Yemen.

Lia hirak ne’e hato’o husi Deputadu Adérito Hugo iha konferensia ba Imprensa, segunda 12 de Setembru iha Sede CNRT Baito Grilhos Dili.

“Governu ida ne’e ukun ho progressu barak tebes-tebes no iha komprimisu polítika hodi liberta povu husi terus no susar nia laran” dehan Aderitu Hugo.

Nia hatutan katak Governu ne’ebé lidera husi ita nia Maun Boot Kay Rala Xanana Gusmão nu’udar Presidente Partidu CNRT halo ona progeresu no mudansa barak tebes-tebes liu husi nia Governasaun, Governu ne’e halo istória no ezemplu demokrásia ba mundu tomak, ne’ebé ukun ho multipartidaria bele lori ho susesu no lori to ba rohan iha 2012, Ne’e hatudu katak ita implementa duni no hatudu duni demokrásia iha ita nia rai laran.

Governasaun AMP halo ona progresu barak hanesan transparénsia ba fundu minarai, kriasaun tribunal konta sira, no foin lalais lori Timor ba fatin primeiru iha Azia pasifiku no terseiru iha mundu konaba Transparénsia fundu minarai iha EITI.

Nune’e mos Sekretáriu Jeral Partidu CNRT, Dionisio Babo Soares katak partidu CNRT fo nafatin apoiu inkondisionalmente ba Governasaun AMP ne’ebé lidera husi Presidente Partidu CNRT, Kay Rala Xanana Gusmão ho partidu sira seluk ne’ebé maka iha AMP ho komprimisu hodi liberta povu husi terus no susar, sei lori Governu ida ne’e to rohan molok atu tama ba eleisaun 2012.

Nia mos lamenta tebes ba deklarasaun ne’ebé maka husi opozisaun hato’o ba públiku no husu ba públiku labele fiar ba deklarasaun falsu sira ne’e, tanba ne mesak bosok. Estado falhadu so mossu iha Libia, egipto no Yemen. Timor estado nebe forte no metin, no mai ita kaer metin nafatin Paz no estabilidade iha ita nia rai laran no la’o ba desenvolvimentu.(Domingos da Silva/CJITL)