segunda-feira, 13 de dezembro de 2010

Caminha: Ita Bo’ot Sira Tenki Servisu Makas, Hodi CNRT Kaer Ukun Mesak Iha 2012

.

Written by Filomena no Juviana - CJITL - Monday, 13 December 2010

CJITL flash, Sabadu semana kotuk (11/12) Partidu Conselho Nasional Rekonstrusaun de Timor –CNRT halo konsolidasaun partidu iha Sub Distritu Hatolia, Distritu Ermera.
Konsolidasaun ne’ebe lidera husi Deonisio Babo, Sekretariu Jeral CNRT ne’e hala’o iha suku 5 mak hanesan suco Lisapat, Maubu, Urahu, Fatubesi no Fatubolu.

Cecilio Caminha hanesan diresaun sentral CNRT iha konsolidasaun ne’e hateten konsolidasaun ne’e atu halibur militantes partido nia atu halo programa politiku no mos partido CNRT nia manual.

“Partido CNRT tane a’as nia principiu unidade Nasional maske ita iha diferente politika, ideologia maibe ita mesak ida deit no CNRT nia odamatan nakloke ba ema hotu la’os ba ema ida deit, maske CNRT foin mosu iha 2007 maibe nia objectivu atu hametin unidade Nasional.

“Ita bo’ot sira atu servisu maka’as hodi CNRT bele kaer ukun mesak iha 2012” hateten Cecilio.

“Ita bo’ot sira tau fiar nafatin ba partido CNRT, iha 2012 CNRT sei kontinua nafatin ninia programa nebe mak agora da-daun infrenta tamba iha partido barak mak hateten ita halo sustentabelidade ba orsamento nebe mak ita nia jerasaun sira tuir mai i labele gasta ou fahe osan arbiru ba ferik /katuas sira,signifika katak ferik /katuas sira husik mate hamlaha ne’e CNRT lakohi” Cecilio hatutan tan.

Iha konsolidasaun ne’e iha mos militantes partidu seluk mak afilia ba membru CNRT, militantes sira ne’e mai husi partidu Fretilin.(Filomena and Juviana/CJITL)