terça-feira, 7 de fevereiro de 2012

Partido CNRT Mossu atu Salva Nasaun hosi Kirizi 2006

Notisia Husi TVTL - Segunda Kalan, 06 Fevereiru 2012

Partidu CNRT Kontinua hala’o aktividade partidu no monta estrutura iha baze, iha sabdu foin lalais iha Sao Jose, Suku Komoro fo tomada de pose ba estrutura foun Sao Jose Aimeti Laran ho Estrutura Mercado Komoro nina, ne’ebe atu hala’o servisu iha baze.

Iha serimonia tomada deposse ne’e Sekretariu Jeral Partidu CNRT Dionisio Babo hateten, CNRT mosu iha tinan 2007 atu responde krizi 2006, tamba iha krizi 2006 Dionsio Babo rekoinese katak partido balun nebe kaer ukun la konsegue lori paz ho estabilidade ba ita nia rain, no atu lori ita nai rai Timor doben monu tama ba rai-kuak. Nia hatutan tan katak "iha momentu ne’eba ema balun fahe Timor ba grupo-grupo".

“Ita hotu hatene, CNRT hanesan Partidu ne’ebe mosu iha 2007, moris iha 2007 hanesan partidu, tamba altura ne’e krizi 2006 ne’ebe atu fahe ita Timor ba grupu-grupu,” deklara Dionisio Babo. "Ema sira ne, tenik Babo, la konegue lori paz ba ita nian rain, no laiha kapasidade atu ukun, maibe tenta atu fahe Timor oan, no halo ita han malu fali".

Dionisio Babo husu ba kuadru sira ne’ebe simu pose la’os atu manan de’it konfiansa husi povu maibe importante mak atu hala’o kna’ar ho diak, atu hametin Partidu CNRT iha baze. "Ho estrutura nebe ita iha ona, iha Merkado Komoro laran rasik, se haforsa liu tan ita nia partido, no estrutura iha Aldeia Sao Jose rasik sei hariku liu tan partido nia kapasidade atu manaan iha eleisaun gerais tuir mai, tanba ne imi hotu tenki servisu makaas atu hasa ita nai povu hosi susae, mukit, terus, kiak no nakukun laran", hatutan Dionisio.