sábado, 12 de março de 2011

Responsavel Kaixa CNRT (uluk) Tama Partidu CNRT

Partidu CNRT halo tan istoria ida iha suku Duyung, sub distritu Metinaro, ne'ebe iha responvel sira uluk iha Kaixa, NUREP, CELCOM tama hikas fali ba partidu CNRT. Sira dehan " uluk ita hamutuk liberta patria ona, ogora fila fali tenki hamutuk fali ho maun boot iha partidu CNRT atu luta ba "liberta povo hasai husi mukit".

Iha fatin ne'eba mos vice Sekjen sr. Fo Laran hanesan ema luta nain ida konta historia pasadu iha resistensia nia laran too mai TL hetan ukun an. Historia atu hatuur/hametin espiritu nasionalismu, historia mos atu hatuur/hametin patriotismu ba jenasaun foun no jerasaun tuan ne'ebe seidauk hatene historia iha rai laran. Iha konsolidasaun ne'e, presidente husi oragnisasaun ida-idak : OJP ( sr. Xito) , OMP (sr. Iguilda) , KP (Ilidio/Sakoko) hato'o nia programa no visaun/misaun ba kuadrus politiku no militante no simpatisantes husi nivel sub distritu too ba aldeia.

Nune mos Sekjen partidu CNRT, sr. Dionisio Babo halo kompleta liu tan saida mak sr. Fo Laran mensiona liu husi historia komparativu husi rai liu hanesan Angola, Mosambique, Guine Bisau nebe ukun an kleur ona maibe sei funu fatin. Iha ninia koalia husu atu militante no simpatisante sira no kuadru politiku sira tenki kaer metin buat nebe sai savi ba desenvolvimentu  mak hanesan: valorisa historia uluk, valorisa vetaranu sira, valoirisa kultura, hametin unidade/pas. Taka ninia koalia, Sekjen partidu dehan ba militante no simpatisante sira katak " FIAR AN LAO BA OIN".