terça-feira, 17 de maio de 2011

Xanana, Leao ho Leu (Bote) Ilidio Ximenes da Costa

Iha tempo resistensia too agora dau-daun ne’e, naran Xanana sei boot iha rai laran no rai liur. Naran boot tamba ukun nain/lider ba resistensia kontra invasaun Indonesia, naran boot tamba halibur ema e partidu e organisasaun houtu iha CNRT iha tempo resistensia, naran boot tamba sai hanesan presidente da repulika Timor-Leste, naran boot tamba sai hikas fila fali president ba partidu CNRT no naran boot tamba primeiro ministro actual ba periode ne’e. Buat sira houto tamba hahu husi prinsipio no istoria ida. Prinsipio mak libertasaun patria no libertasaun povo nebe koalia ou konta husi ibun ba ibun ho hakerek hela iha suratan e livro husi autor resistensia sira nebe sei esiste hodi sai historia ba gerasaun foun. Wainhira autor resistensia sira la iha ona, geresaun foun mos sei la hatene nia istoria resistansia nebe mos sei bele afeta ba nasionalismo no patriotismo gerasaun foun. Istoria e istoria no istoria tenki transmit ba ema seluk no istoria tenki haktuir lolos.

Maski, ema barak dehan tempo seidauk to’o, tempo seidauk iha atu hakerek, maibe tempo sempre ba oin nafatin, tempo lao nafatin, atu diak liu it abele hahu ho buat kiik nebe laos hodi hakerek deit, maibe hatudu e hadia fatin sira iha resistensia mak iha ba gerasun foun e nune sira bele iha kuinesemento oiton hodi bele buka rasik hodi hatene oitoan. Iha ne’e hakerek nain focus liu ba fatin historiku no author istoria resistensia hodi bele desenvolve ba area turismo nia.

Uluk liu, hakerek nain rona husi ema konta katak base resistensia hahu moris fali iha Mehara, los e lae? horas ne’e sai perguntas boot ida nebe persisa resposta ou esplikasaun klara husi autor sira hahu hato’o ba gerasaun foun. Nune mos, harekek nain rona istoria ida katak Xanana tuur tama iha “Leu” (Fataluku lian) ou Bote (Tetun) laran no iha leten taka ho fahi nia ai han. Hakerek nain interesado ho istoria ne’e  atu hetan aotor no hatene. Husi plano ba plano no visita ba visita iha rai ne’e la hetan. Ikus mai, iha viagen ida iha loron 17 fulan Junho 2008, hakerek nain hakat liu ba tan iha rai Mehara hodi buka hatene no hetan duni ema nebe tutur Xanana iha “Leu” / Bote laran. Ema ne’e mak Ricardo da Conceicao ho naran kodiku resistensia mak LEAO”, horas ne’e nia ho idade 75 anos, nia katuas ona. Nia ema resistensia iha rede cladestina hanesan estafeta. Atu hetan autor ne’e lori tempo naruk; husu husi uma ba uma, husu ba ema katuas/fereik sira no joven sira. Resposta nebe hetan mak barak liu mak katuas e ferik sira hatene no joven sira barak la hatene. Ne’e hatudu katak istoria resistensia seidauk hatoo ou hanorin mos iha eskola karik.

Hahu husi ne’e, ami dada lia husi tuku 1 loraik too  tuku 5 lokraik. Tio Leao hahu kontak istoria; hau hetan orden husi membro resistensia ida (la fo hatene naran) atu hakliki maun bot Xanana husi fatin Cewai iha Com lori too ba iha Mehara. Tuir dalan iha fatin Serelau, militar sira husu nia, ba nebe no lori saida? Tio Leao hatan dehan,” hau lori fahi nia hahan, no atu ba iha Mehara”, nia kontinua lao too ba iha fatin maski Leu ne’e todan tebes. Xanana hela ho nia durante semana ida, haktuir Tio Leao. Tio Leao haktuir tenik katak maun boot Xanana ain kanek boot, nebe labele lao. Oinsa halo tratamento ba maun boot Xanana nia ain? Tio Leao dehan, hau ba simu aimoruk iha PUSKESMAS/clinika hafoin fo aimoruk kapsul ba nia. Depois de Ain diak oitoan hau entrega fali maun boot Xanana ba senhor Orlando Jose Maria ho naran kodeku Mau Welis (matebian ona) nebe mate iha 1985. Leu ne’e sei iha ka? Tio Leao dehan la iha ona. Karik sei iha rohan oan ruma husi Leu ne’e e nakles mos la iha buat ida? Lae oan, at no soe tiha ona iha uluk kedas. Ita lakon tan sasan autentik ida.

Durante muda sai tiha husi uma, Xanana sira ba subar fali fatuk kuak naran “Lu Curu” (Gua Tupai ou laku fatin), husi fatin ne’e mak maun boot Xanana hasoru malu ho Mau Weles, Julio Ferreira ho kodiku Holinacha, Quinalaka no Raja Miguel (matebian ona), Dom Martinho da Costa (matebian ona), Padre Luis (matebian ona) no Padre Afonso Nacher (matebian ona). Sira nia hasoru malu hodi koalia no halo plano no estragia ba resistensia ba libertasaun patria/ukun an. Tebes ka? Persisa resposta husi autores resistensia sira nebe sei moris ba istoria ne’e.
“Lu Curu” fatin ida mak historiku no fatin ida mak bele atria turista antes halo sira nia viagen ba Tutuala e Jaco, wainhira desenvolve diak fatin ne’e. Isemplo ida mak iha Indonesia “Gua Selarong” subar fatin Diponegoro” nebe sai fatin turista no fatin ba estudantes sira hodi haree no hatene sira nia istoria.

Oinsa atu desenvolve fatin ne’e? Tuir hakerek nain nia hanoin; halo konsulta ho autor no autoridade local sira no komunidade, hafoin halo monumento no hatuur fila fali “LEU” ou BOTE imitasi ida no mos rai dokumentus hanesan fotografia, e halo pinturas ou estatua balu no seluk tan atu bele representa ou relembra fila resistencia iha pasado ba gerasaun foun. Depois ida ne’e, fo ba veteranus, juventude no suco hodi tau matan no halo retribuisaun/kontribuisaun kiik ba visitors sira wainhira sira hakarak tama ba iha “LU CURU” laran.

Benefisio saida mak sei hetan husi LU CURU? Ida, gerasaun foin hatene e rona ho hare fatin  istoria resistensia liu husi autor resistensia nebe sei moris, la os trasmiti ou hakerek fali husi ema seluk enkuanto sira sei moris (hanesan Tio Leao, maun boot Xanana); rua, fo rendimento kiik ba empresario ou faan nain kiik sira hanesan: kios, loja, losmen, restaurante, ema nebe faan tais, uma adat e souvenir, ojek, duru basa ou (guide); tolu, hamenus desenprego, bele hamosu kreatividades ba komunidade hodi haburas fila fali valors-valores kulturais sira seluk hanesan: tebe-tebe, dahur, no seluk tan nebe bele atrai ema rai liur no rai laran kona ba promosaun kultura; hat, hametin relasaun fraternidade entre joven husi rai (suku, distrito) ida ba rai (suku, disrito) seluk.

Wainhira hanoin ba buat boot deit nebe ema boot e riku deit mak hetan beneficio hanesan mos fo bosu e hariku ema boot no hamate ou hasusar ba ema kiik sira. Iha matenek nain balu iha prespetiva ida katak “ita halo buat ida atu ema liur atu mai haree no ita tenki kria ou hadia infrastruktura uluk”. Ba hakerek nain hanoin ida ne’e hanoin e ideia ida mak boot liu ou ambisiosu liu tamba fo importansia liu ba ema rai liur no hatuur ema iha rai laran ba iha segundu prioridades no preokupado liu ho sasan infrstruktura e fisik. Hahu husi kiik hodi mosu kompetisaun nebe diak iha kumunidade nia laran do que fo buat houtu-houtu ou kria buat houtu-houtu hodi hamosu deit dependensia.

Tuir hakerek nain nia hanoin, diak liu ita hahu ho plano e hanoin kiik hanesan hau identifika fatin (historiku, culturais) no hakerek, rehabilita ou desenvolve no halo promosaun dau-daun hodi hatoo hikas ona ba gerasaun e komunidade tomak iha rai laran atu sira hatene uluk liu husi programa ida mak hanesan studi visit (lori estudante ba haree, rona no hakerek) ba estudantes sira hahu husi Pre Primaria too ba iha universidade no komplementa ho programa sira seluk.

Hakerek ida halao hamutuk ho maluk Octavio Ximenes Lopes hanesan duru basa (Fataluku Lian), no Brigida Soares hanesan editor. Ami rekuinese katak hakerek ida sei dauk perfeito no sei buka tan atu hetan informasaun klean liu husi ema barak no liu-liu husi autores resistensia sira,  importante mak hahu halo promosaun hodi bele hanoin saida mak bele halo iha oin mai atu rai ida ne’e furak, morin no ema hela iha harmonia nia laran.

Xanana: Pobreza Hahú husi Uma Hela FatinDili, Primeiru Ministru Kayrala Xanana Gusmão hateten pobrza ka ki’ak hahú husi uma hela fatin ne’ebé povu hela wainhira la iha kondisaun ne’ebé diak.

“Ita nia povu ne’e nia moris ne’ebé pobre tebes ne’e hahu husi uma, ida ne’e maka ita hare no temi iha ita nia realidade, ita nia kiak hahú husi fatin ita toba”, dehan Xanana ba Chefe Suco nain 224 hafoin implementa projetu Milenium Development Goals (MDG’s) ba kada Aldeia sei hetan uma 5 hahú husi tinan ida ne’e to’o 2015, Iha Centro Konvensaun Merkado Lama Dili tersa ne’e (10/05)

Xanana Hatutan MDG’s ne’e ho Objektivu dezenvolvimentu iha millennium foun hodi Hari’i iha fatin oin-oin hari’i kampu saude, eduksuan,ai- han, hela fatin , hadia buat oin-oin.

“ita halo oituan-oituan  ita redus ida ne’e “,haktuir PM Gusmão.Nia afirma kiak ne’e mai husi  hatais, hahan, medikus, ida ne’e maka pobreza nia hun “Tan ne’e ita define katak planu urbanizasaun rural ne’e ita halo ba sira ne’ebé  hela iha uma nebe at duni, ne’ebé ita hahú ho uma ida, ho uma ne’ebé mos ba povu sira, ho be,ho ahi no sentina, ida ne’e maka ita hakarak,sei implementa ba  iha aldiea 2.228 ne’e hotu, ne’e  maka tinan ida ne’e ita iha planu atu hala’o projetu MDG’s ,” tenik xefi Governu.

Iha fatin hanesan  Ministru  Administrasaun  Estatal  no Ordenamentu Territoriu Arcangeilo Leite hateten programa MDG’s ka Planu Urbanizasaun Rural ba period u 2011-2015 ne’e ninia impaktu ne’e bo’ot  ba moris komunidade sira iha area rural . “ programa ne’e nia impaktu bo’ot tebes ba komunidade sira,ita boot sira rona kada aldeia iha uma lima maibe ne’e mos ho kriteriu tamba ne’e aldeia ne’e sei sai hanesan bairu foun ida, hau hanoin programa ne’e atu hala’o maibe sei define se maka sei hetan uma 5 ne’e, dehan Leite.
Entretanto Primeiro Ministru mos sei sente todan kona ba rai hodi hari’I uma ne’e, maibe Nia kontinua sensibiliza chefe do suco sira atu esforsu an hodi kontinua serbisu maka’as ba komunidade sira.
“Kona ba rai chefe suco sira sei hasoru problema bo’ot  ho ida ne’e konsekuensia ne’bé ita tenke hasoru kuandu ita iha vontade diak atu serbisu hodi serbé ita nia povu,”afirma Xanana.

Enkuantu planu urbanizasaun rural ne’e sei halo uma 5 kada aldeia1, sei kompleta ho be mos,solar panel, uma ne’e mos tenke halo iha rai tetuk, ho tipo 36/180 metro ba uma 3 no tipo 50/180 metro ba uma 2.(Celes)

Tinan 25 Liu bá (Loron 25 Fulan Abril Tinan 1986-25 Abril 2011)


Ohin loron 25 Fulan Abril Tinan 2011. Loron Liberdade nia ba Rai Portugal. Iha tinan ne’ebá, Timor Loro Sa’e okupado ho soldados (tentara) indonesia. Iha tinan 1986, loron 25 fulan Abril, iha Kolégio Banewaga (Fatumaka), ami ata hasoru malu ho Komandante Falintil Kay Rala Xanana Gusmão.
Tuir pedido Nunsiu Apostoliku, Mosnhro Francisco Canalini, ami haruka surat ida, hosi Padre Eligio Locatelli, ba Ai-laran, atu bele karik, hasoru malu ho Komandante Xanana Gusmão. Hetan tiha resposta pozitivo, ami ho padre José António da Costa, Secretário e Chanceler Câmara Eclesiástica Dioseze Dili, arranka ba Baucau, atu iha  kalan ne’e duni, ko’alia ho Xanana Gusmão.
Ami to’o iha Kolegio tuku nen loron karaik. Kalan, tuku walo, halo tiha orasaun hamutuk ho Alunos, ami nai’n rua Padre José, ida-idak ba nia quarto. Alunos sira ba sira nia dormitório. Hamate tiha jerador, padre Locatelli hein hela iha varanda, enquanto padre Baltazar la’o hele’u  uma. Besik tuku sanulu resin ida, padre Locatelli dere ami nia odamatan hodi tatoli katak Komandante atu besik to’o ona. Padre José ho hau, ami liu ba “sala de visitas” hodi hein Komandante. Iha sala ne’ebá, ami sunu lilin hodi  hein “bainaka”. La kelur de’it, hosi to’os laran, ema ida mosu. Hatais kamuflado ho botas, no taka boné. Padre Locatelli lori “bainaka” tama uma laran. Wainhira tama tiha ba sala laran, ami kumprimeta malu hodi kaer liman deit. Maibé,  Komandante ho Padre José sira rua hakuak malu met-metin. Padre Locatelli hamriik hein iha varanda…
Tuur tiha, atan hau hato’o katak ami kontente bele hasoru malu ho Komandante.
- Ami hato’o Senhor Nunsiu nia kumprimentos. Tuir mai, ami fo sai lia hirak ne’e: 1.Nunsiu haruka lia menon, hodi hato’o ba Komandante, katak ita boot nia komandante ruma ka ruma no guerrilheiro ruma hanoin atu ba Rai liur karik, Igreja bele sai intermediário, atu bele tulun; 2. Ami la mai atu husu Komandante atu rende, maibé, bele karik, husu atu Ressitência muda nia “estratégia de luta”. Ami katak : Ho “luta militar” ita boot sira sei la manan; bele karik, hahú luta foun ida, katak luta ho diplomasia. 3.Ami mos husu ba Komandante atu nia guerrilheiros sira labele sunu “Povo (Rakyat) nia uma no sasan.
 Komandante tuur nonok  hodi hanoin kleur no klean. Hafoin nia koalia kleur hodi explika hikas “filosofia” da Luta e da Resistência”. Ikus mai, Komandante hato’o:
-“Ami Guerrilheiros sira sei la sai ba Rai Liur; ida ne’e ami nia Pátria, bele mate mohu karik ba, ami sei la rende nem menos sai ba liur. Ami prontu atu mate hamiriik  hanesan Ai-moris (morremos de pé como as árvores)”.
Besik kalan-boot fahe rua, ami despede malu. Padre Locatelli akompanha Komandante tun fali ba to’os laran hodi fila ba nia fatin. Ami mos fila ba quarto.
Dadersan ami fila hikas ba Dili. Iha Kolegio Fatumaca, ema ida la rona buat ida kona ba “encontro nee”. ´Bapa sira iha Baucau mos la rona buat ida!
Semana ida liu tiha, Padre Locatelli ba Lecidre, hodi haktuir katak, “trabalhador” ida mak fo “laporan” nune’e: “Ohin dader ami haree ain-fatin iha to’os laran; hori kalan, ema hatais botas, kala liu hosi ne’e…”
Ida ne’e mak enkontru uluk nebé ami atan iha ho Komandante Kay Rala Xanana Gusmão tinan rua nulu resin lima liu ba!

Porto, 25 de Abril de 2011.
Amo Bispo Carlos Filipe Ximenes

Istoria Kompletu Jose Luis Guterres Tur Iha Tribunal

CJITL inDepth, Iha loron 11 Abril 2011, Tribunál Distritál Dili ba dala uluk hala’ó julgamentu ba kazu korupsaun no abuzu puder husi autóridade estadu ne’ebé involve arguidu nain tolu, Jose Luis Guterres - JLG, Ana Maria V – ANV no Joao Freitas Camara - JFC.

Ministériu Públiku akuza arguidu JLG ne'ebe mos aktua Vice Primeiru Ministru, ho krimi korupsaun no abuzu poder, tanbá iha tinan 2006 nomeia nia espoza AMV nu’udar konseleiru iha konsuladu Timór Léste iha Nova Iorke hodi subtitui ka troka fali arguidu rasik.

Arguidu JLG momentu ne’ebá hetan fiar husi estadu TL nu’udar Minístru Negósiu Estragéiru (MNE) Timór Léste. Nomeiasaun refere akontese depoisde halo diskusaun entre autóridades iha MNE.

Depois simu kargu refere arguida AMV hato’ó proposta ba iha MNE hodi selu apartementu no saláriu staff konsuladu TL iha Nova Iorke. Totál orsamentu hamutuk USD 19,569.00 hodi selu apartementu durante tinan ida, USD 100,769.00 ba saláriu durante fulan neen.

Arguidu JFC ne'ebe mos hanesan aktual Embaxador TL ba Thailandia, momentu ne’ebá nu’udar Sek. Jerál iha MNE, asina proposta ne’ebé hato’ó husi arguida AMV.

Akuzasaun husi Ministériu Públiku mak hanesan nomeasaun ilegal (la’ós sidadaun timorense), halo riku a’an no familia, nune’é hakiak nasaun Timór Léste. Akuzasaun defini iha artigu 297 Kódigu Penál Timór Léste no lei Indonezia Nú. 31/1999, artigu 1 no 2, nomós artigu 301 no 302 Kódigu Penál Timór Léste konabá agravasaun no konseitu funsionáriu.

Prosesu julgamentu kontinua fali iha loron 14 fulan Abril 2011, tuku 09.30 dader, ho agenda rona deklarasaun husi testemuña.

Iha loron 14 Abril 2011, Tribunál Distritál Dili kontinua hala’ó julgamentu ba kazu alegasaun korupsaun no abuzu poder, Nú 266/C.ord/2010/TDD ne’ebé involve arguidu JLG, JFC, no AMV iha tinan 2006.

Prosesu julgamentu loron ida ne’e hodi rona deklarasaun husi testemuña nain 4, FML, MM, JTN no DS. Tuir depoimentu husi testemuña sira ba tribunál katak prosesu hato’ó proposta to’o pagamentu hala’ó tuir prosedura ne’ebé durante ne’e ejisti iha M NE no MF, nune’é arguidu nain 3 la iha provas atu tama ba indikasaun krime korupsaun, halo riku a’an no familia.

Mesmu nune’e, Ministériu Públiku akuza nafatin arguidu nain 3 relasiona ho krimi aktu korupsaun, halo riku a’an no familia no uja osan estadu nian tuir artigu 1 no 2 Lei Nú. 31/1999 Indonezia nian konabá korupsaun, Artigu 297 kona Abuzu poder, Artigu 301 no 302 konabá agravante husi Kódigu Penál TL. Arguidu JLG iha akuzasaun atu fo indemnizasaun orsamentu USD 9.764 ho funan, tuir artigu 1.365 no 1.367 Kódigu Sivíl Indonezia.

Tribunál marka tempu ba leitura sentensa iha loron 09 Maiu 2011, tuku 14.00.

Nune'e iha loron 09 Maiu tuku 02.00 lokraik arguido sira ne'ebe akompanya husi Advogado Sergio Hornai husi Defensoria Publiku tur hein tiha ona oras ida antes iha Tribunal hodi hein Tribunal le leitura sentensa.

Nune'e iha minutu ikus leitura nian, juis kolektivu fo sai katak arguido sira livre total tanba akuzasaun ne'ebe halo ba arguido laiha fundamentu no faktus la sufisiente atu hamonu kastigu ba arguido na'in tolu.

Jose Luis Guterres ho arguido na'in rua sira seluk la'os ona arguido no livre total ona husi akuzasaun ne'e. (Fontes JSMP/Foto TS/ Arkivu CJITL)

Why Timor-Leste should join ASEAN now

Why Timor-Leste should join ASEAN now

Source: http://www.eastasiaforum.org/2011/05/16/why-timor-leste-should-join-asean-now/

May 16th, 2011
Author: President J. Ramos-Horta, Timor-Leste

Our desire to join ASEAN is a long-standing one and in the last 10 years we have shown unequivocal determination to join the organisation.

Geographically, we are very much part of Southeast Asia. Indonesia has shown statesmanship, vision and a real sense of history by being among those who are most strongly advocating for Timor-Leste’s early membership — as early as this year.
Malaysia, Thailand, Cambodia, Brunei, The Philippines, Cambodia and Myanmar have expressed public support. When I visited Cambodia a few weeks ago, I was told by Prime Minister Hun Sen that in preparation for Cambodia’s 2012 chairmanship of ASEAN, they are already making additional arrangements to accommodate Timor-Leste as the 11th member. Prime Minister Hun Sen said in his usual straightforward way: ‘If Indonesia is so supportive of Timor-Leste joining ASEAN now, why should any of us object?’ Even Myanmar has expressed support for an early membership in spite of our criticisms of the regime’s human rights record. But Singapore, while agreeing with Timor-Leste’s ASEAN membership, objects to early membership as, it argues, Timor-Leste is not yet ready to absorb the many challenges and complexities of ASEAN membership. Below I argue why Timor-Leste is ready to join ASEAN.

Social, economic, political and security conditions
According to the just-released UNDP Human Development Report 2011, Timor-Leste’s Human Development Index value for 2010 is 0.502, placing it in the medium human development category. In 2005, Timor-Leste’s Human Development Index value was 0.428, and its level at independence in 2002 was 0.375.

We have moved ahead of some older ASEAN members like Cambodia, Lao PDR and Myanmar, and we are just behind Vietnam in the overall measure of human development. Timor-Leste, with a ranking of 120 out of 169 countries, is above Lao PDR (122), Cambodia (124), Myanmar (132).

Timor-Leste is also ranked higher than Papua New Guinea (137) and most Sub-Saharan African countries; notably Kenya (128), Nigeria (142), Angola (146) and Mozambique (165). School enrolment jumped from a modest 63 per cent in 2006 to 82.7 per cent in 2009. Some major population centres are now free of illiteracy, namely the Oe-Cussi and Manatuto Districts, Atauro Island, totalling more than 100,00 people who have graduated from illiteracy to functioning literacy in the last two years. Illiteracy will be eliminated in Timor-Leste by 2015.

Child mortality and infant mortality under five, as well as post-birth mother mortality, have been halved. Incidences of malaria, dengue and poverty have decreased significantly in the last four years. According to the WHO, Timor-Leste, with less than one case of leprosy per 10,000 people, is now free from this centuries-old disease.
The above-mentioned UNDP Report points out that from 2005−10,Timor-Leste’s life expectancy at birth increased by more than two years and now averages 62.1 years. Its GNP per capita increased 228 per cent during the same period to more than US$5,000.

Timor-Leste has no foreign debt, and according to The Economist 2010 Pocketbook, it has the highest surplus in the world of over 280 per cent as percentage of GDP. Our economy has continued to show robust growth for four consecutive years now, and according to The Economist, Timor-Leste is among the nine fastest growing economies of the world in 2011. The political situation in Timor-Leste in the last few years has been remarkably free of tension. On the security front, unlike the situation prevailing in parts of the Asia region, Timor-Leste does not have ethnic or religious conflicts, organised crime or armed insurgency.  Like Singapore and others in the early years of independence, Timor-Leste has had to confront political and social tensions and in some instances, sporadic violence has flared up. However, we have been able to quickly overcome these spasms, that are typical in nation-building, and we have rebounded from the brief periods of crisis even stronger as the UNDP Human Development data show.


Transparency, good governance
The London-based Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) rates Timor-Leste the best performer in Asia, and third in the world, in terms of accountability and transparency in the management of our Petroleum resources.

In the pursuit of good governance and transparency, and to get rid of the worldwide phenomenon of corruption, our National Parliament has passed the Anti-Corruption Law and we since created the Anti-Corruption Commission. We have also strengthened the offices of the Ombudsman (Provedor de Justica e Direitos Humanos) as well the investigative powers of the Prosecutor-General.

With active support from Indonesia, Australia and the US, we are strengthening our national police, enabling them to better prevent, intercept and fight all forms of organised crime, ranging from sex slavery to peoples smuggling, drug trafficking and money laundering. We are fortunate in that there is no active organised crime in Timor-Leste. But we are conscious that we have to do much more in this regard so that Timor-Leste may rightly claim to be relatively free of corruption and organised crime will never able to gain a foothold here.

Democracy, human rights, foreign relations

We are proud of what we have achieved in the brief years since 2002. We have a dynamic multi-party democracy with nine parties in the National Parliament. Almost 30 per cent of the elected MPs are women, and several women hold key ministerial portfolios.

Timor-Leste stands out with its very liberal and humanist Constitution that prohibits the death penalty. We have ratified all major International Human Rights Treaties and have complied with our reporting obligations. Timor-Leste, according to Reporters Without Borders, has one of the freest media in the region.
Since our independence, we have made every effort to harmonise our foreign and security policies with those of our ASEAN neighbours. For instance, we supported every ASEAN member country or national’s candidacy to the various United Nations bodies and specialised agencies, programs, etc. This includes Singapore.

We have been sensitive to our neighbours’ views on regional and global issues, always making every effort not to stray from the ASEAN view whenever there is a consensus on a specific country situation or thematic issue.
We have friendly and pro-active relations with all emerging powers like China, India, South Africa, and Brazil while maintaining special relations with Australia, New Zealand, Japan, Republic of Korea, the EU and the US, where Timor-Leste has always enjoyed strong bi-partisan support. Our main security partners continue to be Indonesia, Australia, New Zealand, the US, Japan and Portugal. Australian and Portuguese instructors train our soldiers and officers; an increasing number of young officers have undertaken or are currently undertaking advanced training in Australia, Indonesia, Japan and Portugal.

Timor-Leste police officers have served and are serving with the United Nations in the Balkans and Africa. Soon, a significant number of Timor-Leste army engineers will be deployed in Lebanon as part of a Portuguese engineering group. Dozens of our compatriots are serving as UN Volunteers in Sierra Leone, Liberia, DR Congo and Afghanistan. As poor as we are, we have nevertheless provided humanitarian assistance to countries, rich and poor, afflicted by natural calamities. We have provided in cash support to victims of natural disasters in Indonesia, Myanmar, China, Madeira Islands (Portugal), Haiti, Brazil and Australia, totalling close to US$5 million in the last three years.

In the past decade, we haven’t had a single diplomatic or security incident involving any of our neighbours. Relations with Indonesia, our nearest neighbour, with whom we share land and sea borders, are exemplary.
In view of Timor-Leste’s financial circumstance and its proven ability to engage regionally and internationally, Timor-Leste is ready to join ASEAN this or next year. We concede we have many weaknesses and shortcomings. But ASEAN could admit Timor-Leste now and give us a five to ten year transition period, during which we would expand efforts to catch up to the more advanced ASEAN members. This would make sense, in line with past ASEAN practice in relation to other members and in line with the European Union practice in admitting new members and supporting them until they are able to live up fully to their obligations. ASEAN fellow members should not have to worry about any financial costs as Timor-Leste will not beg for economic or financial support.

José Ramos-Horta is the President of Timor-Leste.

PM Xanana: “ Timor Oan Nebe Servisu Iha UNMIT, Lalika Loko An”

Josefa Parada - Tersa, 17 Maiu 2011 - SUARA TIMOR LOROSAE

DILI- Primeiru Ministru (PM) Kay Rala Xanana Gusmão hateten Timor oan nebe halao servisu hamutuk ho United Nation Mission In East Timor (UNMIT), lalika loko an no hatudu an liu. Attitude hanesan ne’e ema bele dehan kolonializmu intelektual.

“ Hau hakarak dehan ba timor ona sira nebe servisu ba UNMIT, atu laika loko an, laika hatudu demais ba ema sira, moras a’at ne’e ita bele bolu dehan kolonializmu intelektual, iha lian portugues maka aliade, ita nia konstitusaun dehan, la bele aliade ita nia soberania, ne’e katak labele fan ita nia soberania ba ema seluk,” dehan PM Xanana liu husi deskursu iha seremonia primeira Jornada Cientifica e Noite Cultural, iha Dili Convention Center, eis Merkadu Lama, Tersa (17/5).

Reasaun PM Xanana ne’e relasiona ho relatoriu husi UNMIT nebe hateten Xanana hanesan obstaklu ba demokrasia iha Timor Leste (TL), maibe atu hatene lolos buat hirak ne’e katak PM Xanana, povu maka iha direitu atu fo sasin, karik PM Xanana aliade tiha ona povu nia fiar nomos aliade tiha ona soberania nasaun.

PM Xanana hatutan, iha relatoriu UNMIT nian ne’e mos hateten katak Xanana Gusmão bainhira iha prosesu 2001-2002, preparasaun ba Independensia la involve an iha prosesu sira ne’e, hanesan involve iha prosesu partidu politiku hodi hatudu mos katak nunka tau matan ba prosesu sira ne’e.

Hatan relatoriu hirak ne’e, PM Xanana hateten UNMIT halo hanesan ne’e atu hanaruk sira nia misaun. Xefi Governu ne’e esplika, se karik iha 2008 maka nia rasik la hasai komando atu halo operasaun konjunta, nasaun ne’e karik sei iha krize nia laran to’o ohin loron.

“ Ita bele garante katak ita sei iha krise nia laran, ba unmit ida ne’e ladiak, tamba sira bele hanaruk sira nia misaun. Timor oan balun suporta UNMIT, tamba dehan sira jauda makas ekonomia povu, hau komprende katak UNMIT iha matenek barak, nasionais no internasionais, ne’e maka sira la estuda didiak hau nia resposta ba iha PN, UNMIT nia matenek la to’o atu komprende katak hau nudar PM TL, la simu politkus sira ne’e,” hateten tan PM Xanana. Josefa Parada

Relatoriu UNMIT Xanana, Obstakulu Ba Dezenvovimentu, Horta : Ema Ne’e Beik Ten

Josefa Parada - Tersa, 17 Maiu 2011 - SUARA TIMOR LOROSAE

 DILI-Prezidenti Republik Jose Ramos Horta hatete nia konkorda ho reasaun Primeiru Ministru kairala Xanana Gumão, tanba iha fatin bar-barak sira laos hanesan ema ne’ebe hetan resposta solusaun ba problema hotu-hotu.

“Hau seidauk hetene relatoriu saida los, kuandu PM koalia kona ba ida nee hau hakfodak, hau hanoin draf ruma karik, beikten ruma maka halo karik, tanba hau seidauk hare. Maibe hau konkorda ho reasaun Pm ninian, tanba nasoens Unidas, iha fain bar-barak sira laos hanesan ema ne’ebe hetan resposta solusaun ba problema hotu-hotu,”deklara PR Horta ba Jornalista iha salaun Centru Comvensaun Caikoli Dili, Tersa (16/5).

Xefi Estadu ne’e hatutan diak liu beik ten bo’ot sira ne’e lalika koalia demais. “ hau hakfodak tanba hau nunka rona ida ne’e, maibe ohin PM koalia, hau husu se maka hatete ida nee, agora hau mos hakarak le’e para hau bele fo resposta ba sira,”tenik PR Horta .

Prezidenti Horta fo Ezemplu ba Programa Oil For Food ne’ebe ONU kaer iha nasaun Irak ne’ebe nakonu ho koprupsaun, tanba ne’e PR Horta konsidera hanesan Ema beit ten maka hatete lia fuan hirak ne’e.

Bankada Opozisaun Fretilin husu ba Parlamentu Nasional atu hader hodi defende konstituisaun, no labele kontribui hodi hafraku ka hamonu konstituisaun. Xefi Bankada Fretilin, Aniceto Longuinhos Guterres Lopes hatoo deklarasaun nee, bazeia ba rezultadu retiru PNUD nian, nebee hatuur Primeiru Ministru, Kay Rala Xanana Gusmão, nudar obstakulu ba dezenvolvementu demokrasia iha Timor-Leste.

Entretantu, Deputadu CNRT, Romeo Moises, dehan, CNRT la konkorda ho relatoriu nebee mai husi ONU. Relatoriu nebee mai husi UNMIT, politikamente Bankada Fretilin sempre fo apoiu 100%. Atu koalia momos deit, see maka tau demokrasia iha rai ida nee, see maka hatama demokrasia iha estadu ida nee, labele haluhan. Tuir loloos, partidu bar-barak lamosu iha Timor kuandu Timor ukun aan. Maibe TL loke dalan, entaun sidadaun hot-hotu iha dereitu loke partidu no halo politika iha estadu ida nee.

“Hau rejeita totalmente ba deklarasaun nebee maka Prezidente Bankada Fretilin hatoo. Hau lamenta teb-tebes ho deklarasaun ida nee, tamba deklarasaun ida nee laiha subtansia nebee tuir lolos hau rasik la bele atu fo hau nia interpretasaun ou responde tamba laiha baze legal,” komenta Moises.

Tuir Presidente Parlamentu Nasional, Fernando La Sama de Araujo, la konkorda ho relatoriu nebee hatuur PM Xanana nudar perturbador demokrasia. Nia hanoin, see PM Xanana hakarak sai ditador, karik uluk nia uza CNRT ida uluk, hodi ukun iha rai ida nee, hodi sai Primeiru Ministru no Prezidente Republika.

“Hau hanesan Timor oan no mos hanesan Prezidente Parlamentu Nasional, hau la konkorda ho liafuan sira ne’e, sei frakeza iha parte seluk sim, ita hadia maibe sei tau Xanana maka menghambat fali demokrasia iha rai ida nee, hau laduun konkorda ho liafuan ida hanesan nee. Xanana mos hanesan Prezidente Partidu ida, karik nia menghambat duni, 2012 nee nia partidu sei la manan tamba povu TL hakarak demokrasia,” dehan La Sama. Terezinha da Costa

East Timor's PM rejects alleged leaked UN report

http://www.radioaustralianews.net.au/story.htm?id=40007
Mon, 16 May 2011 21:01:00 -0700

East Timor's Prime Minister Xanana Gusmao has responded angrily to an alleged leaked United Nations document that accuses him of seeking more power at the expense of the Parliament and the courts.
The document was published by local media and is reportedly an assessment of East Timor's governance delivered as a slideshow for a UN retreat in January.

At a seminar in Dili in this morning, Xanana Gusmao rejected the UN report saying he remained committed to democracy and had never interfered with the judiciary.

The UN has not confirmed the authenticity of the leaked report but says it will comment on the matter soon.

Leaked East Timor report not official, says UN

Terça-feira, 17 de Maio de 2011

ABC RADIO AUSTRALIA - 17-05-2011

The United Nation says a leaked document that accuses East Timor's Prime Minister Xanana Gusmao of consolidating power, is not the official position of the UN.

The UN mission in East Timor is planning its withdrawal after elections in 2012 and the leaked document came from a January meeting about that transition.

It outlined many weaknesses East Timor's institutions, and said consolidation of power with the prime minister may undermine the role of Parliament and the courts.

At a seminar in Dili on Tuesday, Prime Minister Xanana Gusmao rejected the UN report saying he remained committed to democracy and had never interfered with the judiciary.

A spokesman from his party, Dionisio Babo Soares, says the report was a blow for trust with the UN.

"We consider it as a personal attack," he said.

The United Nations Integrated Mission In Timor-Leste spokesman, Gyorgy Kakuk, says the document was just one of many assessments of the situation in the country.

"These papers help us share and consider different perspectives," he said.

East Timor will celebrate its ninth year of independence on May 20.