sexta-feira, 8 de abril de 2011

Kazu VPM Jose Luis Guterres AMP Rekonese Ne’e Tendensia Politika, Fretilin Maka Hato’o Keixa

Kinta, 07 Abril 2011 - 15:19:50 OTL

Posting Husi : Josefa Parada


DILI – Bloku Aliansa Maioria Parlamentar (AMP) husi CNRT no PD hare kazu Vice Primeru Ministru (VPM) Jose Luis Guterres hanesan praktika iha aktus ida ho intensaun politiku ka politizasaun ba aktus ida ne’e.

Tanba ne’e  tuir regras Parlamentu liu husi deputadus sira, husu ba Tribunal Rekursu (TR) atu halo tuir kopetensia nebe iha hodi hare lalaok MP ninian. Maibe husi Fretilin nian hanoin katak atu kombante korupsaun tenki ba kadeia ne’e komitmentu ema hotu nian inklui AMP ho hetan indisiu sira hanesan ne’e bankada Fretilin maka halo keixa.

Tuir Deputadu Aderito Hugo da Costa husi bankada CNRT, hatete ne’e regras rezulusaun nebe hasai no deputadu sira uja tipo rezulusaun para atu ekspresta sira nia lamentasoens tanba hare praktika aktus-aktus balun iha MP hatudu sinal politizasaun. Li-liu relasaun kazu prosesamentu ba VPM Jose Luis Guterres nian, nebe faktus hatudu katak Aderito, VPM Jose Luis Guterres ne’e tuir lolos nia mesak maibe iha autor sel-seluk nebe faktus ho evedensia hatudu mo-mos katak autor sira ne’e tuir lolos tenki tama hotu iha prosesamentu ne’e.

“ Aktor sira ne’e laiha prosesamentu  MP abandona tiha deit la  tau konsederasaun avansa liu fali Senhor Jose Luis Guterres. Ida ne’e maka ami hare hanesan praktika iha aktus ida ke ho intensaun politiku ka politizasaun ba aktus ida ne’e. Tanba ne’e  maka tuir regras mos Parlamentu liu husi deputadus sira husu ba Tribunal Rekursu (TR) atu halo tuir nia kopetensia iha atu hare lalaok MP ninian,” hatete Aderito ba STL iha PN, Kinta (6/4).

Liafuan hanesan reforsa husi Deputadu Adriano do Nascimento husi PD komenta katak depois investigasaun ema nebe akuza dadus sira ne’e kompletu sei lori ba tribunal instrusaun halo fali julgamentu sei nia ne’e forte maka lori ba tribunal hodi julga mais ne’e hasai ona suspende no nia imunidade. Maibe katak Adriano iha ne’e laiha konstituisaun husi PGR dereitamente ba tribunal.

“ Hau hakarak hatete katak tanba sa mak ami tau iha rezolusaun suspensaun imparsial katak loron ida ba hatn ih Tribunal no remata julgamentu fila mai halao funsionamentu hanesan VPM nafatin. Tanba sa, tanba TL sidauk iha lei konaba suspensaun, TL sidauk iha lei konaba atu hasai imunidade maske iha konstituisaun hatete,” dehan Adriano.

Tuir Deputadu Natalino dos Santos hatete katak tribunal justisa atu halo inkeritu ho investigasaun ba PGR relasiona ho kazu VPM Jose Luis Guterres katak tuir sira nia hare injustisa bo’ot nebe PGR halo ne’e lolos autor-autor prinsipal sira nebe asina kontrato no ema sira nebe selu osan katak ema sira ne’e disklui hasai tiha nudar akuzador no ema nebe hare la lolos hanesan arguidu responsabilidade ba asuntu ne’e maka sai fali arguidu.

” PN hakarak husu rezolusaun ida ne’e para prevene la bele ba oin justisa ne’e la bele sai fali justisa ne’e hanesan palku politika para atu politika maibe instituisaun PGR hanesan instituisaun ida nebe atu garanti justisa no defende dereitu estadu ida nian tuir konstituisaun fo ba sira,” hatete Natalino.
Entretantu, tuir Xefi bankada Fretilin Aniceto Guterres komenta katak  iha momentu ne’e PGR sidauk Ana Pessoa ida, prokurador investiga tiha kezu ne’e tanba iha evedensia forti entaun provudor inkaminha ba Ministeriu Publiku, Ministeriu Publiku prosesa.

AMP sira mos sei halo karta ba PR katak PGR Ana Pessoa Pinto tenki rejigna a’an katak Aniceto ne’e laiha problema maibe uluk sira maka husu Ana Pessoa ne’e sai PGR laos fretilin. Jame do Rosario

Se maka kandidatu an ba lideransa partidus tenki kumpri kriterius

Sexta-feira, 8 de Abril de 2011


Dili, Aileba Lian (AL). Se maka kandidatu ba lideransa qualquer partidus tenki kumpri kriterius ne'ebe maka estatuto kada partidu politiku hakerek ona. Oras ne'e dadaun bursa ba kandidaturas ba lideransa partidus politikus hahu ona koalia dadaun, hanesan FRETILIN, CNRT, PD no sst. Lideransa iha eleisaun sira ne'e ninia impaktu bot ba eleisaun 2012,iha ka lae? Husi partidu historiku hanesan FRETILIN,oras ne'e dadaun prepara sira nia metodu ba eleisaun direkta (secara langsung) husi militante sira.Ninia mekanismu ne'e tuir regra ka lae, laos ida ne'e maka analisa badak ida ne'e. Iha hakerek hare liu ba potencial kandidatus ba partidu Fretilin.
 
Tuir informasaun ne'ebe maka AL hetan katak"duplo Lu'olo/Mari Alkatiri, sei rekandidatura ba terceiru mandatu (2011-2016),primeiru mandatu (2001-2006) i eleisaun segundu mandatu (2006-2011)". Tuir Estatuto Partidu Fretilin rasik, hakerek katak limite ba mandatu lideransa partidu Fretilin,mandatu rua deit. Signifika katak" Lu'olo/Mari Alkatiri,mandatu hotu ona iha 2011". Maibe duplo Lu'olo/Mari Alkatiri sei re-kandidata nafatin ba terceiru mandatu,karik kontra Lei interna Partidu maibe tamba interese partidu maka kanidatu nafatin sira nain 2 ne'e. Naran sira ne'ebe maka mosu atu halo rame ba alternativa maka dupla:David Ximenes/Luis Lobato. Maibe iha duplo Dias/Lobato, iha ona kriteriu ida ke taka dalan ba kandidatu David Dias Ximenes, tamba deit la prence ba kriteriu tinan sanulu (10) nudar militante aktivu ba Partidu Fretilin. David Dias Ximenes, hare historia, nia nunka filia iha partidu FRETILIN, tamba deit uluk nia nudar exercitus Portugues ne'ebe besik liu maka UDT iha tempu ne'eba.
 
David Dias Ximenes tama Fretilin iha kongresu 2006, wainhira sai ona nuda membru Governu iha Governasaun Fretilin nian. Kandidatu seluk mos maka naran Rogerio Lobato,maske koalia barak nudar potencia kandidatu maibe, ikus-ikus Rogerio Lobato hakbesik liu ba Mari Alkatiri,hanesan mosu dala barak konsolidasaun hamutuk ho Mari Alkatiri. Problema ba Rogerio Lobato maka ne'e,iha duni korajen ba avansa ka lae kontra Mari Alkatiri?Se avansa se maka atu duplo ho nia? Mosu naran seluk hanesan iha reserva no seguru ba futuru maka lista naran lideransa foun ba 2017 hanesan: Rui Araujo (militante foun), Aniceto Guterres e Arsenio Bano (Fretilin 2006), Jose Reis no Jose manuel (militante liu ona tinan sanulu) no sel-seluk tan. 
 
Husi partidu CNRT, iha kongresu sei halo iha fulan Abril, 29,30 e 31, sei determina naran ne'ebe maka akompana Prezidente maka Kay Rala Xanana Gusmao.Mosu mos naran barak maka kandidatu ba Sekretariu Jeral partidu CNRT, atual Sekretariu Jeral, Dr. Dionisio Babo Soares, Bendito Freitas, Sekretariu Estado ba Formasaun Profisional e Emprego (SEFOPE), Agio Pereira,Sekretariu Estadu Konseilu Ministru (SEKM), no naran sira seluk. Iha kongresu CNRT, militante sira sei ba hili maka Sekretariu Jeral nebe maka bele duplo ho Prezidente CNRT. Naran tolu ne'e mesak potensial, ida ne'ebe maka bele iha vantajen liu, aposta ba profisionalismu ba Sekjen CNRT ka akademiku,aposta ba sekjen ne'ebe bele mobiliza no organiza partidu ne'ebe forte kandidatu ba manan eleisaun iha 2012 no kontinua lori Governasaun 2012-2017,hodi garante ba procesu desenvolvimentu nebe ninia mata dalan maka PEDN (2011-2030).
 
Iha Partidu Demokratiku (PD), mos mosu hipotese barak konaba lideransa, barak maka koalia konaba naran ba lideransa PD maka: Lasama/Sabino, Lasama/Joao Boavida, Lasama/Constancio Pinto, Adriano Nascimento/Burlaku, Atoi Conceicao/Joao Boavida, Lucas Costa/Joao Boavida,no sst. Iha PD nian,posibilidade sei rame maka kargu ba Sekretariu Jeral,tamba kargu Prezidente Lasama posibilidade forte mos hanesan Xanana iha CNRT. Kargu ba Sekretariu Jeral mosu naran barak,hotu-hotu iha potensial ba kandidatu ba akompana Lasama ba segundu periudu lideransa PD 2011-2016. Asanami Sabino forte kandidatu ba Sekjen, nudar MAP,prepara hela dalan ba ne'eba. Joao Boavida,naran ne'ebe iha potensial mos nudar pasangan diak ba Lasama/J.Boavida (2011-2016), mos bele mosu naran seluk,militante soberanu fihir,kongresu orgaun maximu ba kada Paridu Politiku!
0 comentários