quarta-feira, 11 de maio de 2011

Tribunal Absolve Kazu Jose Luis Guterres, “MP Sei Halo Rekursus Ba TR”

Jornal Nacional Diário - Kuarta, 11 Maio 2011

Dili-“Kazu Jose Luis Guterres nebe Tribunal Distrital Dili (TDD) hatun desizaun final hodi fo liberdade total ne’e, Ministeriu Públiku sei hato’o rekursu ba Tribunal rekursu (TR) iha faktus barak nebe juis la haree maske iha komprovadu iha faktus.

Prokuradoria Gerald a Repúblika Ana Pessoa koalia lia hirak ne’e ba jornalista sira hafoin partisipa serimonia Guarda Nacional Republikana (GNR) nian iha Kaikoli Dili wainhira husu ninia komentariu ba desizaun TDD nian.

Nia hateten parte Ministeriu Publiku sei halo rekursu ba Tribunal Rekursu tamba la simu desizaun nebe Tribunal Distrital Dili, nebe fo liderdade ba arguido ne’e tanba iha buat barak nebe juis sira la hare maske komprovadus iha faktus.

Ministeriu Publiku akuza Jose Luis Guterres halo korupsaun no abujo ba poder hodi transfere osan montante bo’ot ba ninia fe’en kaben Ana Maria Valeria nebe sai konseleriu iha embaixada Timor Leste nian iha Nova Iorke.

No iha segunda dia 9 de Maiu, Juis TribunalDistrital Dili hamonu senteza hodi fo liberdade total ba Jose LuisGuterres tanba tribunal konsidera akuzasaun nebe Ministeriu Publiku foti kontra Jose Luis Guterres laiha faktus ne’ebe forte.

Antes Tribunal foti desizaun ne’e, julgamentu ne’ebe halao iha dia 11 no 14 Abril tribunal rona arguido Jose Luis Guterres no sasin nain hat husi Ministeriu Negosiu Estranjeiru no Ministeriu Finansas.

Maibe faktus sira ne’ebe mai husi sasin katak, iha altura ne’eba TL tenki lalais nomea ema hodi tur iha Asemblei Jeral ONU nian mais TL laiha ema antaun tuir konvensaun Viana ne’ebe mak MNE ija fo dalan hodi nomeia ema estranjeiru.

Tanba ne’e bainhira TL nomeia tenke garante sira nia moris, hodi halao misaun Timor Leste iha ONU.

Ho faktus sira ne’ebe produs iha tribunallaiha duvida, tanba deklarasaun sira ne’e mostra ho seridade.

Tribunal mos deklara katak, husi faktus sira ne’e laaprova katak arguidu sira konklui (futu lia-red) hodi halo inkresimentu.

Tribunal mos deklara katak, laiha provas ne’ebe hatudu katak Arguidu Ana Maria simu pose husi intensaun privada mas pose ne’e hetan husi dalan legal ho la aprova katak, nomeasaun illegal no alojamentu illegal ne’e sira halo atu benefisia arguido Ana maibe tuir lei ne’ebe hakerek iha artigu 8 iha konvensaun Viana, tanba ne’e tribunaldeside katak, absolve (dibebaskan-red) arguidu Jose Luis Guterres, João Freitas Camara no Ana maria husi akujazaun MP iha artigu 2 lei 31/1999 konaba inkresimentu illegal, artigu 3 lei 31/1999 konaba abuju de poder iha kodigu penal Indonesia no artigu 301 konaba agravasaun no 302 konaba konseitu funsionariu iha kodiku penal Timor Leste.

Ho rajaun katak tribunal lahetan faktus konaba krimi ne’ebe arguido sira komete katak halo inkresimento illegal no abuju de poder tantu prosesu sira ne’e mai husi dalan legal no tuir lei.

Kazu refere, rejistu iha Tribunal ho numeru prosesu 266/C.ord/TDD/2010 ne’ebe kaer husi Juis kolektivo Dr. Joao Ribeiro, Dr. Joao Felgar no Dr. Alvaro Maia Freitas, prokurador Aderito Tilman, Luis Landim no Antonio Tavares no Defeza Sergio Ornai, Cancio Xavier no Cerilio

Vangas.Rau/nty/tvtl

Sem comentários:

Enviar um comentário