quarta-feira, 11 de maio de 2011

Xanana Husu Abaixu Liafuan Otonomista-Veteranus

Jornal Independente - Kuarta, 11 Maiu 2011

Husi Eugenio Pereira

Dili- Primeiru Ministru Xanana Gusmao garante katak atu hala’o prosesu dezenvolvimentu hodi hetan progresu ba futuru, ema Timor oan tenke hapara hona kultura at hodi bolu malu ho liafuan otonomista, lutador, veteranus no seluk tan.

“Atu hadia nia rain la’o ba dezenvolvimentu ita tenki para ona atu bolu malu dehan o otonomista, traidor, lutador, veteranus, Falintil, ne’e hau lakohi rona tan ona,”PM Xanana hato’o kestaun ne’e wainhira halao inkontru ho Administrador Distritu 13 iha salaun STAE Kaikoli, Dili, horseik.

Tuir Xefe Governu, lia fuan otonomista, lutador, no liafuan veteranus sai nu’udar lia fuan istoria ne’ebe ema Timoroan tenki husi nudar istoria funu nian.

Tanba tempu agora nu’udar tempuluta ba dezenvolvimentu jerasaun foun nian.

“Agora tempo atu ita hamutuk luta deit ba jerasaun foun ne’ebe aban bain rua sei mosu mai atu kaer no hadia ita nia rain,”dehan PM.

Durante ne’e, PM Xanana la simu ho lia fuan ne’ebe ema balun uja hodi bolu ema seluk nu’udar otonomista noluta nain.

Tanba tuir nia katak nasaun TL hamrik liu husi ema tomak nia sakrifisiu mate no sai vitima husi torturasaun oin-oin, ne’e duni, husu atensau ba Timor oan tenki iha nasionalismu bo’ot hatu hamutuk kaer liman metin hadi’a rai no povu nia moris sai husi mukit.

Sem comentários:

Enviar um comentário