terça-feira, 4 de outubro de 2011

CNRT Sei Hetan Vantajen Bo’ot Iha Elisaun 2012

Posting Husi : Josefa ParadaDILI-Xefi bankada CNRT, Deputadu Aderito Hugo, hateten partidu CNRT ninia roda lao nafatin to’o iha nivel nasional, tanba ne’e CNRT  konfia sei hetan vantajen bo’ot atu hetan votus  iha elisaun jeral 2012.

“Iha situasaun ne’e, ita bele imajina, partidu CNRT ninia roda lao nafatin, husi nivel nasional ba to’o iha baze, ami konfia, no ami sei hetan tan vantajen bo’ot  atu  hetan votus  iha elisaun jeral 2012,” hateten Deputadu Hugo ba STL  iha uma fukun PN, Segunda  (3/10).

Xefi bankada CNRT ne’e hateten, iha 2012 partidu hotu-hotu hare ba kestaun rua, hanesan elisaun Presidenti Republika, Pozisaun partidu CNRT  ne’e nian atu ba kandidatura  PR, sira formalmente  bele hasai iha konfrensia  nasional nebe’e  sei halao iha  Janeiru tinan oin.

Deputadu Hugo hatutan, Vantajen konaba CNRT ninia apoiu, fulan tolu partidu ne’e iha 2007 kompete  elisaun jeral 2007, bele sai segundu mais votadu. Depois elisaun 2007, CNRT  hetan tan konfiansa  hodi halo aliansa ba ukun kaer poder durante tinan lima. 

Sem comentários:

Enviar um comentário