terça-feira, 10 de maio de 2011

Dionisio: Hatudu Ona Katak Akuzasaun Sira Ne'e Mesak Falsu

CJITL Tuesday, 10 May 2011 14:15

CJITL Flash, Sekretariu Jeral partidu CNRT, Dionisio Babo ne’ebe mos partisipa iha prosesu fo sai rezultado final julgamentu kaju Jose Luis Guteres hateten katak akuzasaun politiku ne'e falsu.

“Juis sira fo sai ona katak laiha baze legal no Jose Luis la komete ba erru ne’ebe kontra lei, ne’e hatudu katak justisa la'o los duni” hateten Babo.

Tuir Babo katak ne'e hatudu ona katak akuzasaun sira mesak falsu.

“Jose Luis ema ida ida ne’ebe mak inosiente no iha tempu uluk kedas nia luta ba nasaun ida ne’e, nia servisu hodi halo buat hot-hotu tanba atu servi nasaun no estadu  ida ne’e” dehan Dionisio Babo ne’ebe mak partisipa iha Julgamentu ne’e.

Nune’e mos Chefi Bankada Partidu Demokratiku, Adriano do Nascimento ne’ebe partisipa mos iha julgamentu ne’e hateten tribunal nia desizaun mak ne’e ona hodi fo livre Jose Luis Guterres.

“Ita labele politiza no labele hare fali buat seluk dalan ikus mak halo rekursu ba tribunal kuandu Ministeriu Publiku la simu akujazaun” hateten Adriano. (*/CJITL)

Sem comentários:

Enviar um comentário