segunda-feira, 19 de março de 2012

Prontu Apoiu Lu-Olo ho TMR Karik fo Kadeira PM ba PD

Radio, online – Xefi bankada Partido Demokratiku (PD) Adriano do Nacimento votus husi Kandidatu Fernando La Sama de Araujo nian ne’ebe mak mai husi PD sei fo apoiu ba kandidatu Francisco Guterres Lu-Olo no Taur Matan Ruak (TMR), aibe importante pasta Primeiru Ministru tenki entrega ba PD, wainhira hasoru eleisaun Parlamentar iha fulan Juinu mai ne’e.

Razaun Xefi Bankada PD foti ne’e tamba, kandidatu Lu-Olo mai husi Partido Fretili no TMR hetan apiu maximu husi partido CNRT. 

Tuir Adriano katak, votus ne’ebe mak La Sama hetan ne’e laos mai husi kandidatu individu, maibe tamba partido PD. Ne’e duni tenki iha komprimisu politiku. 

“Ami lakoi ami nia votus fo apoiu lori ba soe iha lixu deit, ami nia votus mai husi militantes 100% husi PD nain,”Adriano komenta ba jornalista iha PN Segunda, (19/3).

Adriano hatutan, votus La Sama nian atu fo apoiu ba kandidatu nain 2 avansa ba II ronda ne’e, seidauk bele fo sai tamba desizaun sei tur hamutuk iha strutura PD nia laran tomak. 

“To’o agora ami seidauk foti desizaun, ita hein lai apuramentu nasional remata no see los mak tamaba ba segundu ronde tamba rezultadu eleisaun seidauk final,”Adriano esplika. 

Kandidatu independente Lucas da Costa ‘Rama Metan’ depois asiste rezutadu provizoriu husi eleisun ne’ebe hakat ba II ronda entre Lu-Olo ho TMR, Rama metan dehan husu ba ninia militantes sira iha II ronda sei ba vota tuir sira nia konsensia.

“Hau sei la fa’an hau nia votus ba ema ida, hau husu ba hau nia apoiantes sira atu vota iha II ronda tuir sira nia konsensia hodi ejerse sira nia liberdade,”dehan Reitor UNPAZ ne’e.

1 comentário:

  1. Pasta PM ba PD, Adriano Nacimento kala vice PM ona. Dirijentes Fretilin ho CNRT sira laos ema mesak beikten bro Adrianno.

    ResponderEliminar