segunda-feira, 19 de dezembro de 2011

STL: Kandidatutura PR 2012-207, CNRT Desidi Liu Husi Desizaun Nasional

Segunda, 19 Dezembru 2011 - 16:39:17 OTL
Posting Husi : Josefa Parada


DILI- kandidatura Prezidente Republika ba periode 2012 to’o 2017, partidu Konseilu Nasional Rekonstrusaun Timorense (CNRT)  sei disidi liu husi desizazaun nasional nebe mak sei diskuti kona ba plataforma no politika kandidatu nian.

Sekretariu Jeral Partidu CNRT, Dionisio Babo hatete kadidatura prezidente husi partidu CNRT nian fulan oin, iha loron 7 ka 8 Janeiru sei iha konferensia nasional ida nebe halibur ema husi teritoria tomak mak foin deside CNRT nian kandidatura.

“ Ami sei diskuti kona ba plataforma no desidi se mak partidu CNRT fo apoiu ka la apoiu, ne’e desizaiun politika tenki fo sai husi desizaun nasional laos prezidente partidu no laos sekretario jeral mak desidi,” dehan Babo ba STL hafoin konsolidasaun Partidu Sabadu (17/12) iha Beto Comoro.

Nia hatutan, Iha ema balun nebe mak agora naran boot teb-tebes, ema sira ne’e mesak timor oan deit mesak asuwain nebe sira nia nasionalista ba rai ida ne’e la kestiona sira ne’e hotu merese fo apoiu.

Iha fatin hanesan Militante Agustinho Soares hatete, nudar militante sempre fo apoiu ba se deit mak atu sai kandidatura ba prezidente tinan lima mai, nebe mak desidi husi ulun boot partidu CNRT nian, tamba atu ukun nasaun tenki iha apoiu husi povu. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL web, edisaun Tersa (20/12). Timotio Gusmão/Thomas Sanches

Sem comentários:

Enviar um comentário