quinta-feira, 1 de setembro de 2011

CNRT Fo Treinamentu ba Koordenador Distritu 13


CJITL Eleisaun, Hodi prepara a’an ba eleisaun 2012, Partidu Nasional Rekonstruksaun Timorense-CNRT fo Treinamentu ba Koordenador Distritu 13,  hodi aumenta sira nia kapasidade atu nune'e bele halao servisu ho Profesional liu tan iha Distritu Ida-idak.

Tuir Xefe Sekretariadu Nasional Partidu Kongresu Nasional Rekonstrusaun Timor Leste (CNRT), José Francisco hateten katak fo treinamentu data base ba reprezentante Partidu nian iha distritu 13 atu nune’e bele fasilita diak liu tan sira nia servisu iha baze.

“Hau hanoin ho treinamentu ida ne’e bele fasilita diak liu koordenador sira servisu iha distritu tamba ho data base ida ne’e" Dehan Jose Francisco. Sabdu 27/8 iha Cede CNRT Bairo dos Grilhos Dili.

Treinamentu ne’e fo vantazen boot ba koordenados sira atu nune’e sira bele servisu ho professional iha sira nia distritu hodi bele hasoru eleisaun geral 2012.

Iha parte seluk Koordenador Distritu Baucau, Francisco da Silva katak treinamentu ne’e fo ba kuadro Politikus hotu, oinsa mak bele asesu Internet, no Programa seluk ne’ebe mak Partidu CNRT persiza halao iha Distritu ida-idak.

“Ami sente kontenti wainhira tuir treinamentu ida ne’e, atu nune’e bele fo koinesementu diak liu tan oinsa mak servisu ho frofesional liu tan iha Distritu” dehan Francisco.
Nune’e mos koordenador Distritu Dili, Carlito Cabral hateten ami kontenti tebes wainhira tuir treinamentu ida ne’e, tanba bele aumenta tan ami nia koinesentu oinsa mak bele asesu internet, no oinsa mak bele halao servisu ho frofesional.

“Treinamnetu ida ne’e ami presiza apoiu makas husi Nasional, atu nune’e bele Implementa iha Distritu,  liu-liu iha baze de dadus” dehan Carlos.(Domingos da Silva/CJITL)

Sem comentários:

Enviar um comentário