quinta-feira, 1 de setembro de 2011

Xanana: CNRT Sei Ukun Iha 2012


 Thursday, 01 September 2011 14:20


TDF : Prezidente Partidu CNRT Kay Rala Xanana Gusmaõ fiar katan Partidu CNRT sei hetan votu maioria iha Parlamntu Nasional hodi Forma Governu. “CNRT sei manan iha 2012, tanba ne’e Partidu CNRT sei la halo koligasaun ho Partidu Fretilin” dehan Xanana ba militants no simpatizantes sira iha Oecusse.


Nia hatutan katak nudar Prezidente Partidu CNRT hatene katak iha 2012 ita sei sapu rata, katak CNRT sei dasa mos votantes hosi partido hotu, tanba povo komessa fiar liu tan ona Partido CNRT.. "Konfiansa nebe povo fo no hatudo liu hosi buat nebe ita halo dadaun, servisu governu no servi ba povu nia interesse, mak hal o povo fiar liu tan CNRT", tenik Xanana iha konsolidasaun iha Oekussi iha 30 Agosot 2011.


“Maske agora lider partidu Fretilin balun hahu kolia atu servisu hamutuk ho CNRT, maibe CNRt sei la kohi halo koligasaun ho Fretilin nia estrutura ida agora ne, tanba CNRT nia abut metin ona, eleisaun 2012 sei manan maioria” komenta Xanana.

Tuir fontes iha CNRT, Xanana sei lakohi atu halo koligasaun ho Fretilin tanba, ne lian propaganda ida dehan CNRT hakarak koliga ho Fretilin ne, lia bosokten nebe mai hosi ema bosok ten.


Xanana informa katak CNRT mosu atu rezolve povu nia ejijensia hanesan problema Estrada, uma, ahi la iha, bee la iha, eskola dook, klinika la iha no seluk tan.


Hafoin ne’e Xanana mos fo posse ba Lideransa Partidu CNRT 289 ne’ebe servisu makaas estrutura partidu nian.Nia mos husu ba militante sira atu servisu makaas hodi bele alkansa Vitoria iha eleisaun 2012.

Sem comentários:

Enviar um comentário