quarta-feira, 20 de julho de 2011

Pe. Martinho: " Xavier Bele Sai “Kambing Hitam "

Husi: Eugenio Pereira - Jornal INDEPENDENTE - Kuarta, 20 Julhu 2011

Dili-Padre Martinho Gusmao dehan Politiku na’in balun hakarak kandidatu Prezidente ASDT Francisco Xavier do Amaral tanba sira hakarak hetan sira nia mehi ba poder.

Ema sira ne’ebe fo deklarasaun apoiu Xavier ba Prezidente hakarak tara naha todan ba Xavier tanba sira nia interese atu hadau kadeira politiku,” dehan nia.

“Ha’u koalia nudar opiniaun pesoal, la prezenta CNE, hau hanoin tidak manusiawi (laos hanesan ema), tanba ho kondisaun avo nian hanesan ne’e (moras) ema ne’ebe dudu nia atu ba kandidatu prezidente atu sakrifika de’it avo, tamba avo bele sai “Kambing Hitam” sai vitima para ema seluk mencapai kekuasaan (to’o objetivo Poder),” informa Padre Martinho hodi hatan Pergunta Jornalista iha Palasio Governu horseik.

Nia dehan tuir lolos ema sira ne’ebe fo apoiu ba Avo Xavier atu sai kandidatu Prezidente tenki tetu didiak sira nia desizaun no labele matan dukur.

“Ema normal ida la halo politika mos hatene, se wainhira Avo ida katuas ona nia sei labele halo servisu barak no nia moras tenke deskansa barak hodi labele halo Avo sai instrument rasional ida ba emaseluk nia politika,” Amo Martinho hateten.

Nia dehan Xavier nia kandidatu ba prezidente ne’e depende ba desizaun tribunal,” Amo dehan tuir konstituisaun RDTL iha artigu 75, hateten momos katak, ema atu sai Prezidente sidadania original TL, goja kapasidade nudar hanesan kapasidade fiziku ba saude mental, tinan 35 no kriteriu seluk tan.

“Kriteriu iha konstituisaun klaru, maibe hau kolaia ne’e la reprejenta CNE nian, ami simu deit kandidatu hirak ne’e depois sei haruka ba tribunal rekursu mak deside, (katak nia figura ruma) sei bele kandidatu ba prezidente ka lae,” dehan nia.

Kriteriu seluk tan, dehan Padre Martinho katak, iha eleisaun povu maka bele deside, figura ne’ebe sira hakarak lidera Timor-Leste.

“Hau hanoin povu Timor-Leste haree no hatene, sira fo fiar ba ema ne’ebe mak bele sai Prezidente,” dehan nia.

Foin lalais ne’e, partidu politiku hanesan, PMD, ASDT, PDRT, TRABALISTA no PARENTIL, hamutuk forma Bloku Proklamador hodi kandidata Xavier ba Prezidente republika iha eleisaun 2012 oin mai.

Maibe, Partidu Trabalista dada an ona husi bloku ne’e tanba ninia Prezidente Angela Freitas mos hakarak sai kandidatu ba prezidente ida.

Jornal ne’e tenta konfirma Xavier do Amaral horseik kona-ba deklarasaun Amo Martinho nian maibe Prezidente ASDT ne’e seidauk bele fo komentariu tanba preokupa ho aktividade barak.

Sem comentários:

Enviar um comentário