quinta-feira, 7 de julho de 2011

FRETILIN Kontra Povo nia Hakarak - Lakohi PEDN

FRETILIN ameasa, seiblokea (walk out) husi plenaria ba descusaun PEDN

.Jornal INDEPENDENTE - Kinta, 7 Julhu 2010 - Husi : Eugenio Pereira

Dili- Tuir oposisaun FRETILIN iha Parlamentu Nacional ameasa hodi la KONKORDA ho Povo nia hakarak, no sei blokea (walk out) husi plenaria ba descusaun planu Estratégia Dezenvolvimentu Nacional(PEDN) ne’ebe sei hala’o iha Segunda-feira mai.

Maske FRETILIN kontra ba loron descusaun PEDN ne’e deputadu sira husi bloku Maioria Parlamentar(AMP) declara pronto atu uza forsa Maioria hodi aprova PEDN refere ba interese Nasaun no Povu nia futuru.

Tuir Xefe bancada FRETILIN Aniceto Guterres hateten sira nia bancada (FRETILIN) iha posibilidade lakohi partisipa iha descusaun PEDN ne’e tamba tempu badak liu ba Parlamentu Nacional hodi descute klean no halo analize. Maski sira hatene ida ne kontra povu nia hakarak, Fretilin la interesse, tanba ne la tuir lideransa maximu partidu nia decizaun.

Tanba tuir Aniceto PEDN ne’e mak sei uja ba tinan naruk nia tenke descute klean no analize didiak mak foin aprova. “ami sei la azeita tanba declarasaun planu ida ne’e (PEDN) ba tinan 20 nian sei aprova ho loron badak, ami sei lakohi descute no sei la partisipa iha debate ne’e.” tenik Aniceto. Nia aumenta tan katak nusa mak Governu tenke manda fali servisu Parlamentu nian? Xefe bancada hatutan nu’udar representa povu sira persija descute no analize dadus barak ne’ebe trasa iha PEDN molok aprova.

Iha parte seluk Presidenti Parlamentu Nacional Fernando Lasama husu ba opsisaun sira atu la bele kontra bei-beik PEDN ne’ebe povu rasik aseita ona, tamba povu hakarak estrada diak, uma diak, Eletresidade lakan be mos tama uma Escola diak, Airoportu diak, buat hirak ne’e hakerek hotu ona iha planu ne’e, tan ne’e mak la iha rajaun ba partidu Politiku sira atu vota kontra ba planu ne’e.

Tuir nia se Governu hakarak aprova lalais, antes PM Xanana hala’o konsultasaun PEDN iha Distrito sira tenke halo konsensus ida entre politikus kona ba PEDN ne’e.

Sem comentários:

Enviar um comentário