terça-feira, 5 de julho de 2011

Eleisaun PR 2012 : Jose Luis: " Hau Prontu Servi Povu ”

.

Jornal Nasional Diário - Tersa, 05 Jullu 2011

Dili-Eleisaun Prezidensial iha 2012, Vice Primeiru Ministru (PM) José Luis Guterres afirma, nia pronto ona povu Timor Leste iha kualker momentu, maibe oras ne’e nia sediauk deside nia an atu sai kandidatu ida.

“Hau preparadu desde uluk kedas, atu serve povu Timor Leste iha kualker pozisaun, iha Governu ka la iha, iha lideransa partidaria ka lae, hau nia komitmentu atu serve povu Timor Leste ne’e desde uluk kedas no kontinua nafatin iha futuru,” hateten Vice Primeiru Ministru Jose Luis Guterres ba Jornal Diario, segunda, (4/7) iha Palacio do Governu, bainhira husu kona ba nia naran ne’ebe oras ne’e sai iha publiku hanesan kandidatu ida ba eleisaun presidensial 2012.

Vice PM Jose Luis Guterres mos sauda ema tomak ne’ebe partidipa iha prosesu indikasaun kandidatus ne’ebe publikus refere oras ne’e, nia hatene katak, iha naran sira ne’ebe sai iha media ne’e, ema barak i balun seidauk tama, ida ne’e liberdade ba espresaun opiniaun e ne’e diak ba ema hotu.

“Ba hau nia an rasik, desizaun atu kandidata a’an ka lae ba eleisaun Presidensial mai, ne’e so iha fulan depois de outubro, mak depois sei haree, tanba iha prosesu lei eleitoral ne’e iha datas ne’ebe ita tenki kumpri,” koalia Jose Luis Guterres, nia parte hakarak hatene deit katak, tempu sei to’o para populasaun iha Timor Leste tomak partisipa iha elisoens i iha tempo ne’e maka sira sei eskolha ema ne’ebe sira hakarak.das

Sem comentários:

Enviar um comentário