terça-feira, 5 de julho de 2011

Eleisaun direta Partidu FRETILIN, atu lejitima deit lideransa eterno Lu'olo/Alkatiri

Dili, Aileba Lian. Eleisaun direta ba lideransa Partidu Fretilin ne'ebe lidera husi Lu'olo/Alkatiri, atu lejitima deit figura lideransa nain rua nian. Maske sira nain 2 kaer ka ukun ona partidu Fretilin tinan 10 (2001-2006,2006-2011) maibe Lei ka regulamentu sira ne'ebe hakerek iha Estatuto Partidu Fretilin nian,aprova husi kongresu tinan 2001,katak"lideransa limite ba periudu rua deit".

Fakta maka ne'e, lideransa Lu'olo/Mari Alkatiri,kumpri ona periudu rua, maibe CCF hola dezisaun hodi kontinua ho lideransa nain rua, maske seidauk halao kongresu maibe altera ona dadaun Estatuto Partidu Fretilin, hodi ba atende ba interese ba manutensaun lideransa nain rua nian, Lu'olo/Mari Alkatiri nudar lider eternu ba Partidu Fretilin.

Se tuir regras normal, iha kongresu maka bele altera konaba Estatuto Partidu Fretilin nian hodi loke dalan ba hatutun lideransa Lu'olo/Mari Alkatiri. Maibe realidade oin seluk,partidu Fretilin adopta modelu eleisaun direta hodi lijitima deit lideransa eternu, Lu'olo/Alkatiri!

Sem comentários:

Enviar um comentário