terça-feira, 31 de maio de 2011

KARIK LU-OLO HO MARI ALKATIRI MAK NAFATIN, FRETILIN SEI LAKON IHA ELEISAUN GERAL 2012


Timor Doben Furak
Jornalista: Lorenso marques

TDF – Dili: Presidente Lu-Olo ho Sekretario Geral Fretilin Mari Alkatiri (Sekjen) ofisialmente lansa ona sira nia kandidatura (pakote tuan) hodi compete iha eleisaun Presidente ho Sekretario Geral Fretlin ba periodo mai 2011-2016, Tuir xefe organizadora Antoniho Bianco, Lu-Olo ho Mari Alkatiri prienxe ona formulario hodi bele kandidata sira nia aan. 

Kandidatura né lansa iha komite sentral FRETILIN (Eis Edifísiu BP-7/ fatin indoktrinasun Pancasila durante tempo Indonesia), Komoro Dili iha Tersa-Feira (31/5) né. Mari ho Lu-Olo nebé mos konhesidu hanesan Mari-Lu komessa sira nia kampanha hodi monta estrutura no tim sukses kampanha nian, mesmo ke seidauk iha kandidatu seluk iha Fretilin nia laran mak barani atu hatudo an ona.

Iha naran hanesan Luis Lobato - David Ximenes, Rogerio Lobato, Aniceto Guterres, Dr Rui Araújo, Estanislau da Silva ho seluk tan, maibe sira mos “tauk” tanba hatene katak karik sira lakon iha kompetisaun né sira nia fatin iha Fretilin mos nakadoko kedas. Razaun seluk mos tanba sira laiha popularidade iha Fretilin nia laran, no tanba né sira mos hatene-an.

Doutor Rui Araujo, Aniceto Guterres ho balun seluk la preienxe tan kriterio tama nudar membro  periode rua Komite Sentral Fretilin nian. Ida ne hatudo katak, Mari-Lu amankan tihaona sira nia pozisaun, no ita bele dehan katak re-generasaun iha Fretilin, sei kontinua sai mehi ida, no ita sei hein to 2016. Liu-liu tanba laiha ema ida hosi naran seluk maka barani atu dezafia Mari-Lu iha Fretilin nia laran.

Maibe kandidatura Mari-Lu hamossu polémika barak, tanba tuir estatuto FRETILIN nian, Presidente ho Sekjen né labele liu periode rua. Ida mos tanba, tuir informasaun, Mari-Lu halo criteria katak so ema nebé prinenxe periode rua iha Komite Sentral Fretilin ona mak bele kandidata an atu bele sai President ho Sekjen. Ida né hamate kedas ema barak nebé hakarak atu compete iha eleisaun né.

Tuir João de Deus, militante Fretlin ida, Mari-Lu nia hahalok né sei sai hanesan presedente ba Fretilin nudar partido nebé mais hosi tempo uluk. João mos tauk tanba Mari-Lu la popular ona iha karaik, no maske strutura hili sira, povu sei la hili no fo apoiu ba sira tanba Mari-Lu nia hahalok ema hotu hatene ona. Nia hatutan tan katak, se nuné maske nia ho nia maluk sira membro ho militante Fretilin, sira sei la vota ba Fretilin iha eleisaun 2012, karik Mari-Lu mak president no Sekjen fali.

Nuné mos, Mario da Silva, militante Fretilin seluk, kaer nia kartaun nebé hasai iha komite Sentral Fretilin, hatete katak nia sei la vota ba Fretilin karik laiha lideransa foun iha Fretlin nebé bele lori partido ne ba oin, tanba lideransa tuan Mari-Lu to agora nunka fo progressu diak ida ba Partido. Tuir Silva, tuir lolos Mari-Lu tenki tun no deskansa ona, no fo fatin ba lideransa foun. Nia hare lideransa tuan Fretilin hanesan Mari-Lu sei ambisi nafatin atu hadau fatin né, maski sira hatene katak Fretilin sei lakon iha eleisaun geral 2012 mai.Tanba né Silva husu atu gerasaun Fretilin tuan labele ganansia poder demais, no husik lideransa foun mossu iha partidu né hodi labele hamate Fretilin. 

Iha parte seluk Maria Lucinda, nudar membro strutura Fretilin baze iha Lautem hatete katak, nia la konkordo ho Mari-Lu tanba durante né partidu Fretilin hatudu an liu nudar partidu nebé nakonu ho volensia, no gosta estraga deit partidu Fretilin nia naran. Tanba nia mos hein atu lideransa foun bele mossu iha Fretilin nia laran iha kongressu mai.

Mari-Lu prediksi ona katak, sira sei manaan. Tanba ne mak sira tau kriteriu makaas no dezenkoraja sira seluk atu bele dezafia sira. Se jerasaun foun sira ne hakarak lao ba oin maka sira lakon karik, sira nia "nasib" bele sai deit hanesan Fretlin Mudansa, nebe oras ne organiza aan nudar partido foun ida. Tanba ne mos, laiha ema ida iha Fretlin nia laran mak barani hasoru Mari-Lu tanba karik sira lakon, sira nia fatin iha partido laran mos sei la metin, no sira sei tur deit iha kadeira "suplente" to sira pensium. Proficiat Fretilin. TDF

Sem comentários:

Enviar um comentário