terça-feira, 31 de maio de 2011

PM Xanana ho CNRT Preparadu SIMU UKUN HOSI POVO IHA 2012-2017 HODI SERBI POVO

 
Timor Doben Furak
Jornalista: Lorenso Marques

Primeiru Ministru (PM) Kay Rala Xanana Gusmão preparadu ona atu partisipa prosesu eleitoral iha 2012, hodi halao servisu ba servi povu iha tinan lima mai 2012 too 2017, haktuir Dionisio Babo, Sekretario Geral CNRT iha Dili iha terssa-Feira 31/05/2011.

Hafoin CNRT halao ho suksesu Kongresu Nasional Partido Daruak iha fulan liu-ba, CNRT preparado ona atu simu mandato hosi povo hodi bele hadia povo nia moris, no lori povu sai hosi kiak, mukit, terus no susar iha mandato turi mai,. Lia hirak ne kasu hosi Sekretario Geral CNRT, Dionisio Babo tersa Feira ne, iha nia knaar fatin iha Sede CNRT, bairro dos Grilos.

Planu Estratejiku Desenvolvimentu Nasional ne’ebe povu iha Timor laran tomak maioria kuinese ona, ne’ebe nia lao husi ponta leste too iha fronteira i tasi feto to tasi mane,ne’ebe povu agora hatene ona, nia hakarak ne’e saida ba Timor,” haktuir Babo, ne’ebe hetan fiar hamutuk ho Primeiru Ministru Xanana Gusmão iha kongresu CNRT Daruak liu ba.

Segundo Sekretario Geral CNRT ne'e, Primeiru Ministru Xanana mos prepara an ona para partisipa iha prosesu eleitoral, bainhira komesa iha tinan oin mai, para bele hateten ba povu, buat ne’ebe nia atu halao iha 2012 ba 2017. CNRT konviktu tebes katak sei manaan maioria absoluta iha eleisaun tuir mai, no sei kaer ukun nebe povu fo ba CNRT hamutuk ho maun boot Xanana Gusmao.

Entertantu, antes ne’e hanoin hanesan mos reforsa husi porta vos bankada CNRT, Aderito Hugo Membro Parlamento hosi CNRT hatete katak, partidu CNRT oras ne’e halaofaze ikus ba  konsolidasaun iha Distritus, Sub Distritus, Sukus no Akdeia hodi hametin liu tan ninia estrutura no esplika politika CNRT nian ba desenvolvimentu nasaun no povu ninian. “Ami nia konsolidasaun partidu nian lao kapas teb-tebes, ne’eduni ami fiar katak, povu ida ne’e hatene ona politika no programa CNRT nian ba prosesu desenvolvimentu nian,”koalia deputadu Hugo.

Nia haklaken, ho preparasaun ne’ebe sira halo, fiar metin katak, sira sei avansa diak liu tan iha eleisaun jeral 2012 mai, tanba uluk CNRT mosu iha fulan ida nia naran deit, konsege hetan fiar husi povu hodi sai partidu ne’ebe bot segundu, depois FRETILIN.

Dionisio Babo hatutan katak maske FRETILIN halo propaganda oin-oin hodi hatuun maun boot Xanana Gusmao, maibe povu ne hatene katak se mak hamutuk ho sira durante tempo susar no terus nai laran. Tanba ne'e konfiansa povu nian sei makaas nafatin no sei habelar to loron ikus hodi fo fiar tomak ba maun Xanana atu bele hadia rai ida ne, no hadia povu nia moris.
CNRT, tuir Babo, manaan tiha ona, no se manaan nafatin, liu-liu iha eleisaun 2012. TDF.

Sem comentários:

Enviar um comentário