segunda-feira, 28 de março de 2011

Xanana: “HAU APRESIA LONGUINHOS HO AFONSO”

Terça-feira, 29 de Março de 2011

Xanana: “HAU APRESIA LONGUINHOS HO AFONSO”

.
TIMOR EXPOSE – 28 marsu 2011

Dili – “Hau fo apresia nebe makas ba komisariu Longuinhos Monteiru no Afonso de Jesus ne’ebé dezempenhu didiak sira nia kargu hodi hatudu profesionalismu dedikasaun servidor, dever no sakrifisu, Ita boot nain rua hetan hau nia konfiansa pessoal nudar Ministru defeza no seguransa no hau fiar konfiansa ne’e instituisaun seluk husi estadu no populasaun tomak mos fó ba imi.”

Lia hirak ne’e hato’o husi Ministru Defeza no Seguransa aktual Primeiru Ministru Xanana Gusmão iha seremonia aniversariu Polisia Nasional Timor Leste nian ba dala Sanulu Resin Ida iha ne’ebé selebra iha Palasiu Governu domingu horiseik (27/03).

Xanana Hateten ”Governu hanoin katak prosesu konsolidasaun PNTL nian seidauk hotu diak liu lalika troka komando geral PNTL nian hodi bele garante kontinuidade ba prosesu hodi hatutan esforsu sira ne’ebé hala’o tiha ona nune’e governu desidi renova knar nudar komandate geral PNTL iha ne’e no mos ba Segundo komandante.”

Hau fo apelu ba imi hotu atu hotu-hotu esforsu an tebes hodi hametin PNTL ida ne’e ka hases an hosi politika tuir konstituisaun obriga hodi hametin PNTl ida, ka ses an hosi pratika ne’ebé hatun instituisaun nia imagen, povu sei tau matan ba imi, bainhira imi kumpri ho diak, ita nia povu sei fiar no hadomi imi tamba imi sei identifika an nudar povu nia oan duni ne’ebé diak.

Iha fatin hanesan Prezidente Republíka Jose Ramos Horta hateten “Hau hakarak iha ne’e agradese no rekonese esforsu komando PNTL halo atu garante komprimentu kriteiru hodi halo tranzisaun komando UNPol ba PNTL,no tamba ida ne’e ita aproveita tan prezensensa UNPol nian sei falta deit la to’o tinan rua para ita halo diak liu tan, hadia diak liu tan ita nia instituisaun PNTL.”

Horta hatutan Komando PNTL infrenta dezafiu barak ne’ebé ezizi sira nia dedikasaun total komando foun tinan rua mai la simu posse no ohin renova ninia mandatu, introdus no hatama iha PNTL konfiansa PNTL diak liu tan.

Tamba ida nee hau fiar katak kondisoens diak para ita bele iha konfiansa iha loron sira ne’ebé, mai nebe PNTL ho UNPol sei servisu hamutuk nafatin para dame hametin iha ita nia nasaun,dehan Horta

Entretanto Komosariu Jeral PNTL Longuinhos Monteriu hateten “hodi PNTL nia naran hau hakarak agradese ba esforsu ne’ebé governu halo hodi determina komitmentu ba misaun foun PNTL nian nudar institusaun tutela ba seguransa estadu nian hodi kaer rasik responsbilidade primaria atu kumpri ami nia dever no ami nia obrigasaun konstitusional.”

Longuinhos apela Ba membrus PNTL tomak katak hau nudar imi nia komandante geral hau husu para ita ida-idak husi agentes to’o ofisiais hotu hodi halo refleksaun ida, ezame de konsensia ida ba saida mak ita halo ona durante ne’e, saida mak ita seidauk halo no saida mak ita tenke halo hodi kompri lolos ita nia dever no obrigasaun nudar membru ba instituisaun servidor estadu ida nee.”

Hau fiar katak reflesaun no ezame de konsensia ida nee mak sei transforma sakrifisiu n’ebé ita halo durante tinan 11 nia laran ba sentido de urgullu ba ita nia dedikasaun nebe mak ita halo iha inistitiusaun ida nee mai,Komisariu jeral PNTL dehan.

Entretanto liu husi apresiasaun ne’ebé hato’o husi Ministru Defeza no Seguransa Kayrala Xanana Gusmão ne’e signifika katak komisariu Jeral PNTL Longuinhos Monteiru no adjunto Komandante Afonso de Jesus sei nafatin kaer ukun Polisia nian iha periodo ida tan.(TE)

Sem comentários:

Enviar um comentário