segunda-feira, 30 de abril de 2012

Jornal INDEPENDENTE  - Segunda, 30 Abril 2012

Maski Komisaun Funsaun Publiku (KFP) hato’o ona karta suspensaun preventiva ba Diretora Jeral Gabinete Primeiru Ministru (DJ-GPM), Flavia de Jesus, no tekniku Administrasaun Financas Adriano Cunha Gomes, iha loron 3 Abril, maibe to’o ohin loron DJ ne’e sei hala’o nia serviso hanesan baibain.


DJ-GPM ho tekniku administrasaun ne’e deskonfia envolve iha kazu korupsaun koluzaun no Neppotizmu (KKN).
Deskonfia Flavia no Adriano halo manipulasaun ba prosesu konstrusaun sala IT, kazu sosa komputador GPM, no kazu konstrusaun hariis fatin gabinete vise PM.
Karta husi KFP ho numeru SCFP/512/SCFP/DNPPR II-III-12 fo suspensaun salariu, funsaun, kargu diresaun no grau atual husi GPM ba Flavia no karta numeru SCFP/556/SCFP/DNPPR II-III-12 ho suspensaun salriu ba funsionariu husi GPM ba Adriano.
Tuir lei funsaun publika art.86 kona-ba suspensaun no art.87 kona-ba inatividade, Flavia laiha ona direitu atu halo ninia funsaun hanesan DJhodi asina ka aprova kualker karta ruma iha GPM hahu iha loron 4 Abril 2012.
Maibe realidade hatudu katak, Flavia sei kontinua hala’o nia servisu hodi aprova CPV husi GPM.
Tuir prezidenti KFP, Liborio Pereira, katak, tuir lei ne’ebe iha wainhira simu karta suspensaun funsionariu ne’e tenke deskansa iha uma hodi konsentra ba sira nia kazu.
Maibe, nia hatutan, Flavia ho Adriano sei kontinua servisu tanba sei hein despaixu husi Primeiru Ministru Xanana Gusmao.Hataan ba kestaun ne’e, Primeiru Ministru xanana Gusmao dehan, nia parte fial liu ba servisu prokurador no Juis Tribunal hodi bele hatudu faktu no lia loos.
Xanana dehan, se akuzasaun ba nia funsionariu nain 2 ne’e prova iha Tribunal, sira tenki simu kastigu, maibe se tribunal la prova sira tenki kontinua servisu.“Hau tenki respeita buat ne’ebe hau nia governu kria durante ne’e, ita sei hare buat (Kazu) ne’e la’o neneik tuir prosesu,” deklara Xanana.
Maski nune’e, PM Xanana seidauk hatun despaixu ruma ba Flavia no Adriano, nune’e Fungsionariu nain 2 ne’e konsentra ba kazu ne’ebe iha.
Entertantu, DJ Flavia konsidera inosente no duun ema sira ne’ebe hato’o keixa ba KFP hodi duun nia katak, pratika abuzu de poder, mal-administrasaun no korruptu, tanba odiu wainhira nia foti asaun indixplinar hodi kontrola funsionariu balun.
“Atu hamoe hau, no hatauk hau, maibe hau brani atu fo hau nia deklarasaun ba akuzasaun sira ne’e, tanba nunka senti katak, hau halo sala ruma,” deklara nia.
Kona-ba projeitu konstrusaun hariis fatin ne’ebe gasta orsamentu US$19,396,60, Flavia dehan, prosesu konstrusaun ne’e Sekretariu Tekniku Aprovizionamentu (STA) mak halo liu husi tender, nia parte selu tuir folin ne’ebe aprezenta husi kompania.

Sem comentários:

Enviar um comentário