domingo, 4 de março de 2012

XANANA GUSMAO: "PARTIDU CNRT IHA POVO TIMOR LESTE NIA NEON NO FUAN"

Source: www. Rekonstrusaun/Adjusted

Dili. Partido Congresu Nasional Rekonstrusaun de Timor Leste (CNRT) halao konsolidasaun no Reajustamentu Strutura Partidu CNRT nian iha Suco Motael , Distritu Dili iha loron Sabadu, 03 de Marsu 2012, nebe lidera husi Presidente Partidu CNRT Kayrala Xanana Gusmao.

Partidu CNRT nebe lidera husi Presidente Partidu Kayrala Xanana Gusmao, halao konsolidasaun no Reajustamentu partidu CNRT nian iha Suco Motael, Sabadu, 03 de Marsu 2012. Xanana Gusmao mos fo tomada de posse ba kuadros partidu hosi Suko to Celcom, inkluindo hosi Bebora, Soko Colomera no aldeias seluk iha Zona neba.

Perante Militantes no Simpatizantes sira Presidente Partidu CNRT Kayrala Xanana Gusmao hateten katak "Partidu CNRT diferente ho partidu seluk, tanba ita CNRT laos iha povo nia leet deit, maibe CNRT moris ona iha povo nia hanoin, neon, no iha povo  nia fuan. Loron no kalan povo tau deit CNRT iha sira nia neon ho fuan, tanba Partidu ida ne deit mak hatene koalia konaba futuru. Partidu ne hare ba passadu hanesan lalenok hodi hanoin ba oin, laos hanesan partidu seluk nebe hakarak monopoli passadu ba sira nian mesak.

"Partidu CNRT tenke sai partidu nebe hanorin dame partidu nebe hanorin domin ba povo tomak, atu hadomi rai ida ne'e para lori dezenvolve ita nia rai. Ita tenke hatudu ba mundu no ba rai seluk katak ita mos bele, tan hodi Timor oan nebe matenek ida ne'e mak ohin loron ita bele hetan ukun rasik an" Xanana haktuir

Iha biban ida ne'e, Presidente Partidu CNRT mos husu ba nia militantes no simpatizantes sira atu tur hamutuk no labele simu provokasaun. "Agora dadaun ita iha hela Periode Kampanha Presidensial nian, kandidatus sira lao hela haleu Distritu. Nudar Presidente Partidu hau husu ba imi tomak atu tur hakmatek, labele simu provokasaun oin-oin nebe mosu, tamba ita duni mak tenke hatudu dame, domin ba povu tomak, tamba povu ida ne'e lakohi ona violensia, nia hatutan".

Iha aktividade konsolidasaun ida ne'e, Presidente Partidu CNRT mos fo tomada de pose ba estrutura NUREP to'o CELCOM hamutuk ema nain 121. Ba estrutura nebe simu pose, Presidente Partidu hateten katak "Imi simu pose laos atu halo serbisu foun ruma ka seluk ruma. maibe atu legitima deit serbisu no esforsus hotu nebe imi halo tiha ona iha imi nia NUREP no CELCOM idak-idak nia laran".

Partisipa iha Konsolidasaun ida ne'e mak Vice Presidente Virgilio Smith, Sekretario Geral Dionisio Babo, Vice-Sekretario Geral Jose Fo Laran, Estrutura CPN, KP-CNRT, Presidente OJP ho nia Estrutura, Presidente OMP ho nia estrutura, inklui membro do Governu no Parlamentu sira Partidu CNRT nian tomak. (JC)

Sem comentários:

Enviar um comentário