domingo, 12 de fevereiro de 2012

KOMUNIKADU DE INPRENSA KONABA HAHALOK NO ASAUN VIOLENTU

7 de FEVEREIRO 2012, IHA XANANA SPORT CENTER

Konstituisaun RDTL, garante timor-oan hotu nia direitu, no liberdade atu hato’o hanoin ka opiniaun, garante toleransia no respeitu maksimu ba diverjensia no diferensa ideia sira, no bandu kualker tipu hahalok violentu.

Konvensaun Internasional CDEAW ne’ebe Timor-Leste mos ratifika, hakribi hahalok deskriminativu.

Tamba ne’e, mak kada sidadaun Timor-Leste tenki respeita ema ida-idak nia hanoin ka opiniaun, tenki promove no proteje toleransia ba diferensa hanoin ka opiniaun liu husi dalan ka maneira sira nebe naun-violentu, no tenke halakon kualker tipu hahalok violentu sira iha moris familia, iha vida sosial, no iha vida politika estadu no nasaun.

Insidente violentu nebe akontese durante tempu diskusaun nasional, kona ba lian materna iha Dili, loron 27, 28 Janeiru Tinan 2012, iha UNTL, Dili, ne’ebe hatudu feto timor-oan balun uza dalan violentu hodi espresa sira nia diferensa ideias ka opiniaun hasoru draft politika lian materna ne’ebe governu dezenvolve hela, hamosu sentimentu tristeza boot tebes iha sosiedade tomak nia let, liliu iha feto timor-oan sira. Tristeza ne’e bot tamba feto timor-oan nebe komete kah uza dalan violentu ne’e mak feto timor oan nebe durante ne’e luta kontra violensia, luta ba feto nia direitu, no luta ba igualdade jeneru iha nasaun foun ida ne’e.

Tanba ne’e mak ami, feto timor-an ne’ebe halibur-an hanesan grupu feto hahi’i diferensa ideias ho opiniaun , no anti violensia, husi meiu ida ne’e, hato’o ami nia hanoin no ejizensia hanesan tuir mai ne:
  1. Ami respeita tebes autora sira nia esforsu durant e ne nudar aktivista nebe luta ba promove direitu feto no paz iha nasaun ne. Maibe ami mos lamenta no tristi tebes, tamba autora sira ne’e uza fali violensia no halo diskriminasaun ne’ebe organizadu iha diskusaun akademika ne’ebe hala’o iha loron 27 ho 28 Janeiro 2012.
  2. Ami kondena makás hahalok la respeitu diferensa ideias no hahalok uza dalan violensia ne’ebe autora sira ne’e komete.
Tamba ne’e ami ejize:
  1. Autora sira tenki husu diskulpa ba ema sira ne’ebe sai vitima, ba sira nia asaun violentu ne’ebe ami refere iha leten, liu husi media hirak ne’ebe existe iha Timor Leste
  2. Autora sira tenki kuriji eh hadia sira nia hahalok hodi bele promove paz, esstabilidade, no igualidade de Jeneru
  3. Autora sira atu labele halo tan hahalok hanesan ne’e iha tempu oin mai
  4. Autora sira atu halo refleksaun klean, hodi labele halo tan hahalok sira ne’e iha tempu oin mai, hodi nune’e, bele ajuda promove kultura toleransia, kultura respeita diferensa ideias, no kultura naun violensia iha nasaun joven ida ne’e.
Ami mos hahi no valoriza inisiativa Universidade Timor Loro Sae, atu halao diskusaun no debate ne’ebe refere iha leten. Maibe ami ejize mos UNTL atu asume responsabilidade ba aktu violentu ne’ebe mosu, hodi kondena aktu ne’e no nia autora sira, no mos husu deskulpa ba Vitima sira. Ami husu mos UNTL atu foti dilijensias atu evita akontesimentu hanesan iha futuru.

Mai ita hotu esforsa-an atu hari paz ho sosegu iha ita nia povu nia let, hahu husi esforsu makás atu hakribi violensia no kualker atitude no aktu violentu. Dokumentus ne'e hetan asinatura hosi feto resistensia sira, Frente Armada, Bilou Mali, Feto Parlamentar, Bisoi, no feto maluk sira seluk, hatudu sira nia solidariedade ho Sra. Kirsty Sword Gusmão, Embaixadora de Boa Vontade para os Assuntos da Educação, ne'ebe hetan insultos hosi grupos balun ne'ebe auto proklama lori Organizasaun laos Governia nian (ONG) hanesan Rede Feto no ONG Forum!

Dili, 7 de Fevereiro 2012

Sem comentários:

Enviar um comentário