segunda-feira, 16 de janeiro de 2012

Arsenio Bano: “CNRT La Fiar An La’o Ba Oin”, Militante CNRT; Arsenio Bano la Le Konstituisaun.

Senin, 16 Januari 2012

Tuir Jornal TP, Edisaun Kuarta Feira, 11 Janeiro 2012, Vice Presidente Partidu Fretilin, Sr. Arsenio Bano haten katak, Partidu CNRT la fiar an hodi la’o ba Oin, tamba hanesan Partidu nebe bo’ot maibe laiha kandidatura ba Presidente Republika. Tuir membru Parlamentu ida ne’e katak partidu bo’ot hakarak manan kadeira 45+1 iha, maibe laiha kandidatura ba Presidente. Iha parte ida Sr. Arsenio Bano hakarak atu rekonhese duni katak CNRT nudar partidu bo’ot ida iha Timor Leste agora, se kompara ho partidu Fretilin nebe nia rasik mak Vice Presidente no Portavos nia Sekretariu Geral Dr. Mari Alkatiri.

Hatan ba kestaun Deputadu CNRT iha Parlamentu Sr. Aderitu Hugo hateten katak, CNRT sei anunsia oficialmente depois de Presidente da Republika hasai Kalendariu eleisaun iha tempu oin mai. Ne’e atu hateten katak CNRT hatene saida mak nia tenke halo no ba se mak nia tenke Apoio.

Wainhira dada lia ho militante ida Sr. Amanu iha Sede partidu CNRT nian iha Bairos dos Grilos, Amanu Haktuir katak, Arsenio Bano maske depotadu mais nia rasik lahatene ou finzi lahatene konaba Konstituisaun nebe koalia konaba Kompentensia no knar Presidente da Republika nian. Tuir nia katak, CNRT laos nar-naran apoio deit kandidatu ida ou lakohi apresenta kandidatura, CNRT hatene oinsa tau an iha situasaun ida ne’e. Nia kaer ba Presidente partidu nian Hanoin katak, “ita laos serbisu atu hetan deit kadeira Presidente nian ida, maibe liu tan ida ne’e ita hakarak serbisu atu hetan Maoria Absoluta tuir ho meta P-45+ iha Eleisaun Legislativa, nia haktuir. (AC)

Sem comentários:

Enviar um comentário