segunda-feira, 17 de outubro de 2011

Partidu CNRT Hametin Estrutura P-CNRT Iha Baze

Dili – Sekretáriu  Jeral  Partidu CNRT, Dioniso Babo hateten katak konsolisasaun nebe halao iha suko Hauba, sub-distrito Bobonaro halao ho intensaun atu hametin estrutura partidu nian iha suku Hauba tamba ema hotu iha suku ne’e mos fiar katak partidu CNRT sei lori nasaun ida ne’e ba oin.

Suku Hauba hanesan Suku ne’ebé bo’ot tebes iha Distritu Bobonaro nebe maioria populasaun pretende fo apoio tomak ba Partidu CNRT. Tanba ne vizita ida ne’e hanesan vizita rotina atu hametin liu tan no habelar vizaun Partidu CNRT nian atu nune’e bele asegura Vitória iha eleisaun jeral 2012.

“Kuaze maioria komunidade sira iha ne’ebá mesak Partidu CNRT nian deit, desde uluk kedas to ohin loron, nebe fo referensia liu ba partidu ho lideransa partidu ne’ebé lidera husi maun bo’ot Kay Rala Xanana Gusmão, ne’be lori prosesu ne’e husi kedas uluk to’o agora” dehan Sekretáriu Jeral Partidu CNRT,  Dionisio Babo iha Suku Hauba sub-disritu Bobonaro Distritu Bobonaro, sábado (15/10/11)

Sekretáriu Jeral ne’e mos haktuir tan katak "tanba ne’e mak ita tennki fo konfiansa boot tebes ba lideransa partidu CNRT no ita hamutuk ho partidu ne’e bele halo dezenvolvimentu liu-liu reforma ne’ebé  halo ona durante tinan hira nia laran. Dionisio Babo hatutan tan katak "ita hatene katak ita sai hosi susar boot ida iha iha 2006 nia laran, no maun Boot Xanana Gusmao konsegue lori duni prosesu ne to ohin loron, tanba ne so nia iha partido CNRT nia mahon okos mak bele fo naroman ba nasaun ida ne".

Durante tinan 4 nia laran, desde maun boot Xanana prezide AMP ita moris diak tebes-tebes no iha estabilidade nia laran. Hamutuk ho maun Xanana Gusmao ita halo progresu iha dezenvolvimentu, liu-liu iha halo reforma oin oin ba instituisaun estado nian no lori mos estabelidade hodi hadia povu nia moris.

Ami espera katak sei ita presiza tan halo reforma liu-liu ho planu estretejia dezenvolvimentu nasional ne’ebé mak ita nia Primeiru Ministru rasik mai iha fatin ne’e hodi fo hodi prepara dezenvolvimento ba tinan 20 oin mai. Ita tenki fo fiar nafatin ba ita nia maun bo’ot hodi tinan 5 oin mai ita sei transforma Timor leste hanesan país modernu ida iha mundu, tenik Dionisio Babo.

Sem comentários:

Enviar um comentário