segunda-feira, 17 de outubro de 2011

Partidu Fretilin ho PUN Afilia ba Partidu CNRT

Dili-Partidu Fretilin ho Partidu Unidade Nasional (PUN) ihas uko Hauba,  sub-distrito Bobonaro, distrito Maliana halo afiliasaun ba partidu CNRT tanba haree ba figura Maun bo’ot Kay Rala Xanana Gusmão no politika partidu CNRT nian ne’ebé diak hodi tau liu perioridade ba Veteranu no Ferik ho katuas sira no mos hakuak ba ema hotu.

Tuir Eis koordenador Partidu Unidade Nasional (PUN), Alberto da Cruz hateten katak ohin loron hau deklara ba públiku katak hau ho hau nian membru tomak husi partidu Unidade Nasional iha Distritu Bobonaro liu-liu Hauba hodi afilia ba Partidu CNRT tamba haree ba figura maun bo’ot Xanana nian.

“Ohin hau ho hau nian membru tomak deklara ba públiku katak hau ho Membru Partidu Unidade Nasional tomak iha Huaba  hodi fila fali ba partidu CNRT hodi hamutuk ho Maun bo’ot Xanana atu bele lori nasaun no povu ida ne’e ba oin” dehan Alberto hafoin  halo deklarasaun hodi afilia ba partidu CNRT iha Hauba Sábadu (16/10) .

Iha fatin seluk hanesan koordenador Partidu Fretilin,  Antonio de Jesus hateten katak "hau iha Fretilin  hahú iha 2001 mai to’o ohin loron maibe ohin hau sai husi Fretilin hodi ba Partidu CNRT tanba ema ne’ebé lidera partidu Fretilin mak la diak".

“Ohin hau hakarak deklara ba públiku katak hahú ohin loron hau deklara katak hau fila ba partidu CNRT tamba iha nia programa ne’ebé diak hodi hamutuk ho Maun boot Xanana atu nune’e  bele haree ba povu ida ne’ebé sei moris iha kiak no mukit nian laran” dehan Antonio de Jesus hafoin halo afiliasaun ba Partidu CNRT iha Hauba Sabadu (16/10) kotuk liu-ba.

Nia mos informa tan katak ohin" hau sai husi Fretilin ida ne’e hanesan Partidu Polítiku maibe Fretilin ida ne’ebé uluk sei nafatin iha hau nian fuan tamba Fretilin uluk hanesan sagradu ida ne’e duni hau sei tau nafatin iha hau nian fuan".

Nia hatutan tan katak "hau sai hosi Fretilin ida agora ne tanba ema balun maka uza hodi hadau kadeira ba sira nia interesse no la defende povo kik nebe mukit nia moris".

Sem comentários:

Enviar um comentário