terça-feira, 17 de maio de 2011

Relatoriu UNMIT Xanana, Obstakulu Ba Dezenvovimentu, Horta : Ema Ne’e Beik Ten

Josefa Parada - Tersa, 17 Maiu 2011 - SUARA TIMOR LOROSAE

 DILI-Prezidenti Republik Jose Ramos Horta hatete nia konkorda ho reasaun Primeiru Ministru kairala Xanana Gumão, tanba iha fatin bar-barak sira laos hanesan ema ne’ebe hetan resposta solusaun ba problema hotu-hotu.

“Hau seidauk hetene relatoriu saida los, kuandu PM koalia kona ba ida nee hau hakfodak, hau hanoin draf ruma karik, beikten ruma maka halo karik, tanba hau seidauk hare. Maibe hau konkorda ho reasaun Pm ninian, tanba nasoens Unidas, iha fain bar-barak sira laos hanesan ema ne’ebe hetan resposta solusaun ba problema hotu-hotu,”deklara PR Horta ba Jornalista iha salaun Centru Comvensaun Caikoli Dili, Tersa (16/5).

Xefi Estadu ne’e hatutan diak liu beik ten bo’ot sira ne’e lalika koalia demais. “ hau hakfodak tanba hau nunka rona ida ne’e, maibe ohin PM koalia, hau husu se maka hatete ida nee, agora hau mos hakarak le’e para hau bele fo resposta ba sira,”tenik PR Horta .

Prezidenti Horta fo Ezemplu ba Programa Oil For Food ne’ebe ONU kaer iha nasaun Irak ne’ebe nakonu ho koprupsaun, tanba ne’e PR Horta konsidera hanesan Ema beit ten maka hatete lia fuan hirak ne’e.

Bankada Opozisaun Fretilin husu ba Parlamentu Nasional atu hader hodi defende konstituisaun, no labele kontribui hodi hafraku ka hamonu konstituisaun. Xefi Bankada Fretilin, Aniceto Longuinhos Guterres Lopes hatoo deklarasaun nee, bazeia ba rezultadu retiru PNUD nian, nebee hatuur Primeiru Ministru, Kay Rala Xanana Gusmão, nudar obstakulu ba dezenvolvementu demokrasia iha Timor-Leste.

Entretantu, Deputadu CNRT, Romeo Moises, dehan, CNRT la konkorda ho relatoriu nebee mai husi ONU. Relatoriu nebee mai husi UNMIT, politikamente Bankada Fretilin sempre fo apoiu 100%. Atu koalia momos deit, see maka tau demokrasia iha rai ida nee, see maka hatama demokrasia iha estadu ida nee, labele haluhan. Tuir loloos, partidu bar-barak lamosu iha Timor kuandu Timor ukun aan. Maibe TL loke dalan, entaun sidadaun hot-hotu iha dereitu loke partidu no halo politika iha estadu ida nee.

“Hau rejeita totalmente ba deklarasaun nebee maka Prezidente Bankada Fretilin hatoo. Hau lamenta teb-tebes ho deklarasaun ida nee, tamba deklarasaun ida nee laiha subtansia nebee tuir lolos hau rasik la bele atu fo hau nia interpretasaun ou responde tamba laiha baze legal,” komenta Moises.

Tuir Presidente Parlamentu Nasional, Fernando La Sama de Araujo, la konkorda ho relatoriu nebee hatuur PM Xanana nudar perturbador demokrasia. Nia hanoin, see PM Xanana hakarak sai ditador, karik uluk nia uza CNRT ida uluk, hodi ukun iha rai ida nee, hodi sai Primeiru Ministru no Prezidente Republika.

“Hau hanesan Timor oan no mos hanesan Prezidente Parlamentu Nasional, hau la konkorda ho liafuan sira ne’e, sei frakeza iha parte seluk sim, ita hadia maibe sei tau Xanana maka menghambat fali demokrasia iha rai ida nee, hau laduun konkorda ho liafuan ida hanesan nee. Xanana mos hanesan Prezidente Partidu ida, karik nia menghambat duni, 2012 nee nia partidu sei la manan tamba povu TL hakarak demokrasia,” dehan La Sama. Terezinha da Costa

Sem comentários:

Enviar um comentário