terça-feira, 9 de agosto de 2011

Tinan Hat Governu AMP Ukun, “Xanana Husu KAK Audit Membrus Governu”

Husi: Eugenio Pereira - Jornal INDEPEDENTE - Tersa-feira, 9 Agusto 2011

Dili- Atu labele tau kanuru tohar ba ema seluk ou la bele tau todan fali ba Governu foun, Primeiru Ministru Kay Rala Xanana Gusmao husu ona ba Komisaun Anti Korupsaun(KAK) atu prepara hala’o mandatu atu audita riku soin membru Governu hafoin mandatu AMP remata.

“KAK mak sei preparadu atu hala’o auditoria hahu husi hau ba to’o membru Governu tomak iha Governu Aliansa Maioria Parlamentar ida ne’e, wainhira remata ukun iha tinan rihun rua sanolu resin rua.” Informa Primeiru Ministru Xanana iha selebrasaun Aniversario AMP nia bad ala hat ne’ebe monu iha loron hitu fulan Agusto tinan ida ne’e, iha Salaun Xanana Sport Center Dili, horseik.

Primeiru Ministru dehan autorio ne’ebe KAK hala’o hanesan komprimisiu Governu AMP nian wainhira atu kaer ukun iha tinan rihun rua hitu, no membru Governu tomak apresenta ona sira nia riku soin.

Xanana dehan se karik iha indikasaun korupasaun ruma mosu governasaun AMP, tenke prosesu tuir lei. Tamba nia dehan auditoria ne’ebe KAK sei hala’o nu’udar parte ida atu garantia no hatudu responsalidade ba Governu AMP remata nia ukun atu la bele fo todan fali ba Governu foun ne’ebe sei kaer ukun iha tinan rihun rua sanolu resin rua.

Nu’udar xefi Governu, Xanana husu atu membru Governu tomak kontinua servisu maka’as hodi hadia’a povu no Nasaun nia vida.

Nia dehan maske koligasaun husi partido hotu ne’ebe hari Governu AMP durante ne’e konsege halo buat barak, maibe sei iha problema barak mak Governu tenke esforsu hodi rejolve problema ne’ebe povu hasouru.

Dezafiu ne’ebe Governu hasouru durante tinan hat ukun, sei sai nu’udar refleksaun bo’ot ba memrus Governu atu servisu maka’as liu husi prosesu reforma ne’ebe governu halo.

Primeiru Ministru husu ba memrbru Governu la bele sente orgullhu ho servisu ne’ebe sira produs, tamba problema barak ne’ebe povu hasouru hein hela atu governu rejolve iha tempu badak no tempu naruk.

Sem comentários:

Enviar um comentário