terça-feira, 9 de agosto de 2011

Meta Malik: Presidente Ramos Horta hakarak kose Xanana hodi suporta nian ba rekandidatura ba mandatu ba dala rua

Dili,Forum Haksesuk (FH). Polemika ne’ebe maka envolve Presidente Republika no Veteranus Julio Sarmento alias Meta Mali, konaba se maka funu nain lolos. Presidente Republika José Ramos Horta konsidere deklarasaun Meta Mali nian konaba “Xanana no Taur laos funu nain”, nudar deklarasaun ne’ebe maka iresponsavel. Hatan Presidente Republika José Ramos Horta,Meta Malik haktuir liu husi komunikadu ne’e be FH hetan acesu katak: “ Maun Ramos Horta ninia deklarasaun ne´ebe bele entende buat rua. Ida nia hakarak mosu mai sai defensor ba maun nain rua ne´e, ho objetivu ba buat seluk, maka haver se maun nain rua ne´e, liliu maun Xanana bele loke ibung katak “apoio rekandidatura Ramos Horta ba segundo mandato. Direitu ba kandidatura ba Presidente Republika ne’e, cidadaun hotu-hotu bele kandidatu an, povu maka sei julga ikus”.

Iha konsolidasaun Partido Democratico (PD),iha kaikoli,DIli,sabado semana kotuk (30/07/2011), Julio Sarmento alias Meta Malik ható deklarasaun katak: Xanana no Taur Laos funu nain”. Hatan ba deklarasaun ida ne’e, Presidente Republika reaje kedan hodi dehan semaka halo deklarasaun ne’e,”iresponsavel (in JND,02/2011,pajs.1 e 14)”.

Haktuir tan Meta Malik iha komunikadu ne’ebe FH hetan acesu, intensaun husi deklarasaun ne’e maka ne’e,” Tamba ohin loron, mosu funu nain no Assuwain barak, neduni buka soe hela ba povo konaba se maka funu nain lolos, povu ain tanan sira maka funu nain. Iha biban ne'e, atu hato deit intensaun hau ninia maka ne' e, atu cindir deit katak ohin mosu funu nain,assuwain oi-oin, maibe sira ne'ebe funu nain lolos nonok no la sura sura sira nia kolen konaba Funu nain ka lae, Assuwain ka lae. Ho ida ne' e maka referensia natural ba sira nain rua, tamba la iha ema ruma iha rai ida ne'e atu kestiona sira nain rua ninia lideransa ba procesu luta Ukun rasik an”.

Tenik tan Meta Malik,” Maibe importante ba deklarasaun no polemika konaba: “Se maka Funu Nain ka lae”, maka ne’e, atu desvenda tiha mito ida ne’ebe maka mosu iha sosiedade, ne’ebe emerje klass elites foun ida ne’ebe lori patrimonio historika hodi hetan previlijios iha sosiedade, maka lori Veteranus nia naran. Empresarius ida ka rua ka tolu husi liur mai dehan backing veteranus, lori hetan previlijius ekonomikas e sosiais. Lori Veteranus nia naran hodi hanehan ema seluk. Enquantu principius ukun rasik an la hanorin hanesan ne’e, ukun rasik an atu moris diak ba ema hotu, moris ba povu aileba/ain tanan sira nia interese. Povu ida verdadeiros herois ninia hanoin no povu ida funun nain ain tanan sira ninia aspirasaun”.
Hatutan Meta Malik,” Hau nia deklarasaun ne’e mos, mai atu fanun ita mos hodi hare katak povu maka verdadeiros herois, sira ain tanan, aileba no maubere sira maka herois, laos sira ne’ebe maka foin huri seik huri bain rua maka mai kanta katak sira maka heroi no sira maka funu nain. Enquanto ema hanesan Xanana no Taur Mata Ruak la reklama sira nia parte konaba herois ka funu nain, tuir lolos sira ne’e maka konta historia lolos konaba funu nain ka herois. polemika konaba dadus veteranus ne’ebe maka numerous quase áas liu fali populasaun ativas, numerous veteranus barak liu fali uluk participasaun sira ne’ebe funu nain lolos oras ne’e la reklama sira nia direitu, sira nebe funu nain lolos la sura sira nia kolen, sira la reklama konaba homenajen, la reklama konaba pensaun ba sira. Hanoin sira ne’e hotu maka bele foti husi deklarasaun hau nian”,haktuir Meta Malik liu husi Komunikadu!

Fonte: 1) Suara Timor LoroSae (STL),edisaun Sexta-Feira (05/08/2011) paj.14!
2) Timor Post (TP),edisaun Segunda-Feira (01/08/2011) paj.1 e 19!
3) Jornal Nacional Diário (JND),edisaun Tersa-Feira (02/08/2011),paj.1 e 14!

Sem comentários:

Enviar um comentário