terça-feira, 22 de março de 2011

PARTIDU HOTU IHA POTENSIA UKUN, LAOS FRETILIN DEIT

.

MIRO NASCIMENTO – SUARA TIMOR LOROSAE – 22 marsu 2011

DILI - Partidu hotu iha vantajen (potensia, red) no direitu atu ukun iha tinan 2012, reflete ba vontade popular sira. Ba povu presiza desenvolvimentu ne´ebe lao hodi lori progresu no ninia impaktu moris diak ba Nasaun.
Liafuan hirak ne’e hato’o husi Deputadu CNRT Natalino dos Santos ba STL foin lalais nee. Tuir Natalino, povu hakarak dezenvolvimentu ne´ebe lao no dezenvolvimentu laos ho tsunami. Maibe, CNRT iha liu potensia atu ukun tanba ho figura boot maun boot Xanana, nebe konsegue lori estabilidade ba rai Timor. tanba ne'e povo barak sei fiar maun Xanana hodi lori nafatin governasaun iha 2012.


Tanba ne mak agora dezenvolvimento lao makaas - no komesa ona ho plataforma diak atu bele "tinggal landas" (take off) bainhira Xanana ho CNRT mak kaer ukun nafatin.

Mari Alkatiri koalia konaba tsunami dezenvolvimento. Maibe Tsunami ne iha signifikasaun oin oin, bele signifika AMEASA, tanba uluk kedas Fretilin sempre ho slogan ida katak kuandu manan sei dasa mos sidade. Mari Alkatiri hakarak AMEASA povo atu hili sira ka hili FRETILIN, maibe povo laos beik. Povo hatene se mak lori estabilidade no bele lori dezenvolvimento mai Timor-Leste.

Nune mos, povo Aileba ida naran Joao Jeronimo hatutan, se maka ukun tenki ho laran mos no domin, tanba sira ne´ebe maka tau iha ulun mak odiu no vingansa hanesan Mari Alkatiri ho nia  ema sira (Fretilin Radikal), povu sei la fiar atu kaer tan ukun. “Vingansa no odiu maka hasai liafuan sira be dehan sira ukun sei lori tsunami ba desenvolvimentu 2012,” argumenta Joao Jeronimo.

Iha fatin seluk Deputadu PD Rui Meneses dehan dezenvolvimentu iha 2012 lao ba oin buka evita tsunami, tanba Mari Alkatiri nia TSUNAMI ne berarti nia hakarak DASA MOS tiha Timor Oan nebe sira la gosta. Tamba konsekuensia maka lori laos desastres naturais ne´ebe ninia impaktu ladiak ba povu, povu oras nee hakmatek ona lalika uza termus ne’ebe hatauk povu, MAIBE lori mos krizxe 2006.

Tuir Rui Menezes katak ho politiku ne´ebe maka dehan tsunami iha 2012, ne´e hatudu katak politiku ne´ebe ladun hanoin diak ba rai ida ne´e.

Deputadu nain rua nee hamosu deklarasaun nee hodi responde ba deklarasaun Sekretariu Jeral Partidu Fretilin, Mari Alkatiri ne’ebe hateten katak “Iha 2012 Fretilin sei halo tsunami desenvolvimentu”.

Iha tinan 2002 mos Mari Alkatiri hasai lian katak Fretilin ukun, sei dasa rai mos! DIAK LIU LALIKA HILI FRETILIN RADIKAL, tanba se lae Mari Alkatiri ho nia ema sira mak sei ukun fatli Timor Oan tomak */lio

1 comentário:

  1. Wain hira ema rona deit liafuan Tsunami ema hotu sei tu'ur hodi hanoin, 2012 ne'e fretelin atu halo tan saida,2006 mosu tiha ona, agora 2012 atu mosu tan saida.Iha sira nia ulun laran hanoin deit maka Ran,Ran,Ran,Ran,Ran, terus no mate.Para ona ba maun, ami hakarak moris hakmatek hodi goja oitoan tamba uluk ami nunka goja.

    ResponderEliminar