terça-feira, 1 de março de 2011

2012, Misaun UNMIT Remata, ONU Simu Opsaun Hakotu Mandatu UNMIT Iha 2012

Tersa, 01 Marsu 2011 - 14:41:10 OTL

Posting Husi : Josefa Parada
Kategoria : Notisias Online - Le'e dala : 22 Ona.


DILI- Representante povu iha Uma Fukun Parlamentu Nasional (PN), konkorda no prontu
Konseillu Siguransa Organizasaun Nasoes Unidas (ONU) simu ona opsaun Estadu Timor Leste, hodi hakotu mandatu United Nations Integrated Mission in Timor Leste (UNMIT) iha tinan 2012.
“ Hau fiar, ita hotu bele konta katak ita nia rain 100% prontu no la presija tan Nasoens
Unidas (UN). Hakarak mos UN aproveta tempo nebe iha atu nafatin kontinua prepara li-liu ita nia forsa PNTL ho ita nia estrumentu seguransa seluk, atu bele sai professional liu no bele sai servidor ba povu, servidor ba lei no laos servidor ba inetese politiku ba ema ida nian,” tenik Deputadu Jose A. F. Teixeira ba STL iha edifisiu PN, Tersa (1/3).

Deputadu husi bankada Fretilin ne’e konkorda iha duni estabilidade no pas, tanba hanesan
lideransa Fretilin DR. Mari Alkatiri no Presidente Lo-Olu temi desde tinan kotuk kedas.
Tuir Deputadu Arao Noe de Jesus C. Amaral esplika katak ida ne’e disizaun estadu nian nebe nivel a’as atu orgaun estadu sira katak mandatu UNMIT tenki hotu iha 2012 ba ida ne’e hot-hotu tenki submete no respeita.
“hau konkorda hotu 2012 mais depois sei bele depois eleisaun, depois tomada pose, mandate sira ne’e kompletu ona foin maka husik ne-neik,” katak Arao.
Liafuan hanesan reforsa husi Deputadu Independenti Mateus de Jesus afirma katak, tuir nia observasaun se PM Xanana hateten ona ba Nova Yorke katak 2012 UNMIT tenki retira husi TL,  tuir nia ne’e programa governu no estadu TL ninian, katak sira mos halo ona avaliasaun ida ba situasaun sira ba Timor. Tuir akordu nebe halo ho UN sira nebe maka promote katak 2012 ne’e tenki fila.
“ Hau hare katak polisia TL sira atu sai ona professional balun maibe presija estadu
ida ne’e tinan ida ho balun tende fo aumenta tan formasaun klean liu ba membru polisia sira, “ hateten Mateus.
 
ONU Simu Opsaun TL Hakotu Mandatu UNMIT Iha 2012

Primeiru Ministru Kay Rala Xanana Gusmao iha nia relatoriu hato ba Konseillu Siguransa ONU iha Nova Yorke loron (22/02)  katak, Instituisaun Falintil Forsa Defeza Timor Leste (F-
FDTL)  no Polisia Nasional Timor Leste (PNTL) prontu ona atu ker rasik lutu siguransa
soberania TL.

“UNMIT tenke husik TL iha 2012 tanba F- FDTL ho PNTL preparadu ona hodi simu
responsabilidade. Despedida ho misaun UNMIT sei realiza iha 20 de Maio 2012 hodi partisipa ema hotu,” dehan PM Xanana iha nia palavra.

PM Xanaan hatutan katak, maske UNMIT husu ona ba Estadu Timor Leste atu prolonga tan misaun UNMIT ba tinan ida (1), maibe Estadu TL desidi deit to 2012. PM dehan, UNMIT sei remata nia mandatu sei halao liu husi fersa independensia 20 de Maio 2012 nebe sei partisipa husi konvidadus internasional no povu TL.
PM Xanana hatutan katak, iha Maio 2006 liu ba Ministro Negosius Estrangeiros Jose
Ramos Horta ba ONU hodi halo apelu hodi hanaruk deit mandatu UNMIT to 2012. Jaime do Rosario

Sem comentários:

Enviar um comentário