segunda-feira, 21 de fevereiro de 2011

PSD Kritika Militantes Partidu Fretilin Iha Ermera


Written by Thomas Sanches - Tuesday, 22 February 2011 08:02

CJITL Flash, Eleisaun jeral besik dadauk ona no partidu hotu-hotu ne’ebe iha Timor Laran tomak komesa dadaun ona halo sira nia kampanha iha fatin-fatin.
Deputada Maria Exposto husi Partido Sosial Demokrata - PSD katak iha Ermera iha Milintante partidu balun mak halo kampanha la tuir regras tranjitu nian tanba sae motor la uza kapasete, dehan Maria Esposto iha PN, Segunda, (21/02).

“Iha Distritu Ermera iha Partidu Politika balun ba halo kampanha maibe sira nia militante la hatudu disiplina ou hahalok ne’ebe diak hanesan sa’e motor la uja kapaseti no no sae kareta tur fali iha nia kapon leten ne’e hatudu katak, la respeita lei tranjitu nian, no wainhira Polisia sira tahan no fo atensaun ba sira maibe sira fila ameasa fali polisia” dehan Maria.

Maria Exposto mos hatutan katak, husu ba ulun bot partidu politiku sira atu taua atensaun ba ida-ida nia militante wainhira atu halo kampanha no husu ba militante partidu hotu atu respeita lei tranjitu nian.

Hatan konaba kestaun ne’e Dominggos Sarmento hosi partidu FRETILIN hateten katak, los duni iha sabado no dominggo ne’e parttidu FRETILIN mak halo kampanha iha Ermera maibe buat hotu lao ho diak.

“Sim los duni katak ami partidu FRETILIN mak foin lalais ne ba halo kampanha iha Ermera maibe buat hotu lao ho disiplina laiha ema ida mak atu ameasa PNTL no povu iha ne’eba no husu ba partidu balu atu lalika halo manobra oin-oin hodi hafoer FRETILIN nia naran no lalika laran moras ba FRETILIN tanba sira nia militantes barak ma tama hotu ona ba FRETILIN” dehan Dominggos Saramento. (Thomas Sanches/CJITL)

Sem comentários:

Enviar um comentário