quarta-feira, 1 de dezembro de 2010

MP Husu Rekursu Ba TR atu Simu Fali Zacarias ho Rogerio hanesan Arguidos

Joao Mau-Laka: Ne manuver politika FRETILIN nian

 

Quinta-feira, 2 de Dezembro de 2010

.
Josefa Parada - Kinta, 02 Dezembru 2010 - SUARA TIMOR LOROSAE

DILI- Ministeriu Publiku (MP) iha loron (29/11) liuba, offisialmente hato’o karta rekursu ba Tribunal Rekurusu (TR), ba involvimentu arguidu Zacarias Albano da Costa no Rogerio do Santos iha kazu deskunfia halo abuzu poder no korrupsaun.
Desizaun MP husu rekursu, tanba la konkorda ho desizaun Tribunal Distrital Dili (TDD) iha loron (25/11) nebe rezeita envolvimento Zacarias ho Rogerio do Santos iha kazu abuzu de poder no korupsaun. Husi karta rekusu MP hato nebe STL hetan aseisu iha TDD Kuarta (01/12) katak, MP husu atu konklui hikas arguidu nain rua nee nia naran iha materia akuzasaun, nebe apresenta husi MP hodi subumete ba julgamentu.

Antes ne’e, Juis Joao Ribeiro depois halo analiza ba materia akuzasaun nebe apresenta husi MP foin lalais, husi arguido nain lima hanesan, Jose Luis Guterres, Ana Maria de Jesus Morais (espoza Jose Luis), Joao Camara (Eis Dircetor Finansas MNE Governo Anteror), Rogerio do santos no Zacarias Albano da Costa.

Husi argudiu nain lima (5) ne’ e, nain tolu kontinua submte ba prosesu julgamentu, entertantu ba Zacarias ho Rogerio tribunal halo rezeita akuzasaun MP, tamba laiha fundamentu no evedensia la forte.

Julgamentu ba kazu ne’e rasik sei hahu fali iha 2-9 Marsu 2011, nebe sei predizi husi JuisPresidente Joao Ribeiro, Prokurador Aderito Tilman, no sai hanesan DefensorPubliku ba Jose Luis Guterres maka, Sergio Hornai, Cancio no Advogadu Zacarias Albano maka Pedro Camoes.

Kazu ne’e registo iha Tribunal Distrtal Dili, ho numor de registu 266/CORD/TDD/2010.Tuir planu falta loron lima tan tribunal sei aprova karta rekursu MP hodi loke oportunidade ba Zacarias ho Rogerio bele ba hato sira nia deklarasaun iha tribunal.

Iha parte seluk, maske STL tenta konfirma asuntu ba MNE Zacarias ho nia Advogadu Pedro Camoes, seidauk hetan konfirmasuan klaru tanba preokupa ho serivisu barak. Antes ne’e MNE Zacarias husu atu adia fali nia naran nebe foer iha publiku, se wainhira prosesu julgamentu halao, nia la hetan rezultadu forti. Eugenio Pereira.

Entretanto Joao Mau-Laka hanesan povo aintanan ida hatete katak, tuir lolos MP tenki respeita decizaun Tribunal nian. MP labele hodi fali vingansa politika hodi memaksa Tribunal atu simu buat nebe ke lalos. Bahkan tuir Mau-Laka, akuzasaun kontra Jose Luis Guterres cs ne hanesan "manuver politika hosi FRETILIN nebe hakarak taka dalan ba Jose Luis nia kandidatura ba Presidente iha futuro:. Mau-Laka hatutan, Ana Pessoa, hanesan instrumento FRETILIN nian hamutuk ho Jose Ramos Horta buka maneira oinsa para bele hatuun membro governo ka ema nebe sira hare hanesan sira nia rival politik iha futuro.

Tanba ne Mau-Laka husu ba Tribunal Rekursu atu simu Tribunal Distrital nia decizaun no hosik julgamento lao nafatin hanesan bain-bain (TDF).

Sem comentários:

Enviar um comentário