terça-feira, 13 de março de 2012

Grupo “desconhecido” hosi Partidu “konhesidu” ataka Konvoi Taur Matan Ruak iha Watolari


Dili 14 Marsu 2012
Written by: Loreno V.

Candidato Presidential Taur Mata Ruak nia supporter sira hetan ataka hosi grupos “desconhecidos” iha Makadiki sub-distritu Watolari bainhira fila hosi kampanhe iha Viqueque iha Segunda kalan 12/03).

Ataka ne rasik rezulta ema nain tolu kanek tanba apredejadu (hetan tuda ho fatuk) hosi grupos “deskonhesidus” ne rasik.

Mesmo ke naran grupos “deskonhecidos”, ema hotu hatene no konhese katak ema sira tuda ne mai hosi grupo no partido politico ida nebe. Mesmo ke ema hotu hatene sira nia tatika hirak ne, grupos sira ne kontinua sira barbaridade tanba sira nia lideransa politika rasik tolera sira atu halo buat ne. “Ema sira ne pretense ba partidu politiku ida primitif no laiha moral, hanesan sira nia lider ha nasional”, tenik membru kumunidade Watolari Menuel.

Tuir membro ekipa Taur Matan Ruak nin ida ho naran José, “ema sira ne ita hatene nanis kedas, sira hakarak halo intimidasaun no halo tauk ita nia ema atu labele vota ba maun Taur, ne sira salah ona”, tenik nia.

Taur Matan Ruak urje nia apoiantes sira atu labele tauk no kontinua supporta nia, tanba ne sira nai direito hanesan hakerek iha konstitusisaun. “Ema sira tuda ne ita hatene katak mais hosi partido “primitivu” nebe lider sira adora liu mak violensia no tuda fatuk subar liman. Partido hanesan ne ho nia lider lalika hili iha eleisaun presidensial ho parlementar, tanba ema sira ne barbáriku”, tenik Ruak.

Antonio Carodoso, deputado hosi Partido Fretilin iha Parlamento Nasional nebe sai Ruak nia jurkam hatete katak grupos “deskonhesidus” hirak ne ita hotu hatene mai hosi nebe, tanba ita kunhese malu hela, no ema sira ne mai hosi Suku Makadiki. Policia (PNTL) agora dadaun investiga hela kazu  ne

Cardoso hatete katak Ruak nia apoiantes sira nunka koalia ka halo aat kontra kandidatu seluk durante kampanha prezidensial ne.(per).

Sem comentários:

Enviar um comentário