sexta-feira, 20 de janeiro de 2012

Sekretariu Jeral CNRT: Kandidatu Prezidente Republika Hotu Potensial

Dili. Jornal Nacional Diário (JND). Partidu Congresu Nasional Rekonstrusaun Timorense (CNRT) ne’ebe lidera husi Kay Rala Xanana Gusmao, atual Primeiru-Ministru konsidera kandidatu Presidente Republika ne’ebe agora iha mesak potensial.

Kestaun ne’e haktuir husi Sekretariu Jeral Partidu CNRT, Dionisio Babo ba Jornalista sira, Quarta-Feira (17/01), relasiona ho informasaun balun ne’ebe sai husi ekipa sucesu kandidatu Taur Matan Ruak (TMR) nian balun dehan, CNRT apoio TMR.

“Iha konferensia nasional partidu CNRT iha dia 7-8 Janeiru foin lalais ne’e, hateten katak, pozisaun formal partidu nian maka, la temi sai kandidatu nia naran, maibe atu hili kandidatu ne’ebe deside tiha ona iha konferensia”, koalia Dioniso Babo.

Kriteriu hanesan ema ne’e tenki iha integridade, ema ida ke’e moris terus ho povu iha situasaun difisil, ema ne’ebe maka bele representa rai ne’e ba liur, ema ne’ebe maka respeita konstituisaun, ema ne’ebe maka bele servisu hamutuk ho partidu CNRT no ninia lideransa, e ema ida ne’ebe maka fó nia hanoin hodi moris ho povu ida ne’e, ida ne’e maka kriterius ne’ebe iha, ne’ebe militantes sira sei livre atu hili nia kandidatu Prezidente bazeia ba kriterias ne’ebe iha.

“Militante sira iha direitu tomak atu interpreta hodi hateten se maka sira hakarak vota, tuir sira prense kriterias ne’ebe iha, e militantes CNRT sei vota livre hanesan sidadaun ida, tanba CNRT la iha naran kandidatu ba Presidente Republika, e CNRT hakarak Presidente ida sai mahon ba ema hotu”, katak Dionisio Babo.

CNRT mos hakarak Presidente Republika ida atu garante unidade nasional, estabilidade nasional no iha rekonsiliasaun, e oinsa maka prepara planu atu hadia povu hotu ninia moris.

“Ita agora dadaun ne’e iha figura potensiais ne’ebe maka sai kandidatu ba Presidente Republika e sira ne’e maioria mai husi Veteranus hotu, tamba agora ne’e ema hotu sei fo valores ás tebe-tebes ba veteranus sira, ema sira ne’e ita la kestiona sira nia partisipasaun iha luta, hanesan Taur, La Sama, Horta, Lugo, Rogerio Lobato, Abilio de Araujo no seluk tan e sira mesak potensial atu lidera nasaun ne’e”, haktuir Dionisio Babo.

Dionisio Babo koalia, lider potensial foun atu lidera nasaun Timor-Leste maka hanesan La Sama no Taur hanesan segunda jerasaun nian. Tanba ne’e, CNRT fo liberdade ba nia militantes atu fihir Presidente republika hodi sai mahon ba ema hotu, ne’eduni militantes ida-idak, iha liberdade atu hili lider ba Nasaun ida ne’e. (das)

Fonte: Jornal Nacional Diário (JND), edisaun Quinta-feira (18/01/2012), Ppaj. 5)!

Sem comentários:

Enviar um comentário