quinta-feira, 17 de fevereiro de 2011

Positivu, UNMIT Husik TL 2012Positivu, UNMIT Husik TL 2012
Diario 18 Fevereiro 2011
Jornalista: João da Silva

Representante pontu fokal husi ONU hasoru malu ho Governu Timor Leste (TL), iha sinal posetivu UNMIT husik TL iha 2012, tanba TL iha ona estabilidade.
Iha sorumutuk ne’ebe halao iha Kinta (17/2) iha Palacio do Governu, iha Vice Primeiru Ministru Jose Luis Guterres akompania husi Ministru Ekonomia i Desenvolvimentu, Vice Ministru Justisa, Vice Ministru Finansas, Sekretariu Estadu Defesa no Segurasan maka halo enkontru ho representante ONU ne’ebe liga ba pontu fokal ninian.
Hafoin reuniaun, Vice Primeiru Ministru (PM) Jose Luis afirma ba Jornalista Diario katak, reuniaun ne’e hanesan kordenasaun fokal poins, ne’ebe trata sobre tranzisaun UNMIT nian i atu hare saida los maka Timor Leste tenki halo, durante fase tranzisaun ne’e no mos bainhiralos maka UNMIT atu sai.
“Iha konsensus ne’ebe iha hanesan ita nia Presidenti Republika mos hateten bebeik katak, fim 2012 hanesan momentu ida misaun Nasoens Unidas naran UNMIT bele hakotu,”dehan Vice Xefi Governu Jose Luis.
Nia sublinha, iha fatin seluk iha mundu, Nasoens Unidas ninia presensa ne’e atraves UNDP no ajensia sira seluk ne’e nafatin, ne’e iha pais hotu-hotu hanesan. Mais hanesan misaun paz nian, iha konsensus atu hotu iha fim 2012.
Vice PM Jose Luis dehan, Timor Leste iha area fokal maka, seguransa, defesa, ekonomiko, sosiais, boa-governasaun i area sira ne’e servisu halao tiha ona, ne’ebe reuniaun ne’e harelos saida maka Timor Leste sei inklui iha dokumentus ne’ebe sei halo parte planu ranzisaun, para depois apresenta ba komite altu nivel, para desizaun sira halo iha ne’eba.
“Ne’eduni ami diskuti konaba prosesu ne’e atu halo nusa, ne’ebe ami tau konkluzoen hamutuk iha fatin ida, ne’eduni ami halo reuniaun kordenasaun, i sinal posetivu hatudu determinasaun Timor Leste nian atu mandatu UNMIT hotu iha 2012,”katak Vice PM Jose Luis.
Ba asuntu ne’e, Primeiru Ministru Xanana Gusmão sei ba iha Konselhu Seguransa atu deskuti ho Membru Konselhu Seguransa sobre futuru misaun Nasoens Unidas iha Timor Leste.
Iha sorumutuk  ne’ebe sei halao iha fulan ne’e nia laran iha Nova Yorke, Primeiru Ministru mos sei hetan malu ho Sekretariu Jeral Nasoens Unidas, wainhira Primeiru Ministru fila fali mai bele iha ona ideias sobre futuru nian atu halao oinsalos. Das

Sem comentários:

Enviar um comentário