domingo, 11 de dezembro de 2011

Arrogante, ladun kumpriende saida mak Inflasaun, MA koalia ulun tun – ain sae deitJornal Rekonstrusaun - Sesta, 10 Dezembru 2011
Jornalista, Mario Mendonsa

Eis Primeiru Ministru, Mari Alkatiri hatete, Timor Leste ba tau osan barak iha orsamentu estadu hodi halo espekulasaun ba ekonomia rai laran no hamosu inflasaun iha merkadu hodi afeta ba povu ki’ik nia moris. Nia hanaran ida ne hanesan hanesan malisan kakutak, no hatete katak nia agora infrenta malisan kakutak

Nia dehan, inflasaun sei aumenta bainhira governu aloka osan boot tebes iha orsamentu estadu, maske mandatu atu ezekuta hela fulan ne’en de’it.

Nia gaba an katak nia “haruka SMS (short message service) ba Xanana ho Jose Luis Guterres, hau dehan imi nia orsamentu ne’e la’os atu halo ekonomia, imi nia orsaentu atu halo espekulasaun ba ekonomia,” dehan Alkatiri. Iha orsamentu estadu 2012, tuir Alkatiri, Governu hakarak ba deve, maibe atu deve depois hein investimentu mina-rai mak selu fali.

Atitude Alkatiri ne’e laos deit arrogante maibe hatudu nia falta de konhesimentu ba saida mak naran inflasaun. Inflasaun laiha relasaun ho tau osan barak ka osan witoan ba iha orsamento estadu. Primeiro tanba orsamentu estadu laos governu mak determina, maibe Parlamentu mak deside. Segundu, orsamentu estadu tau atu gasta tuir despezas ne’ebe planeadu ona, sob-kontrolu hosi ajensia ho instituisaun oin-oin ne’ebe hare konaba korupsaun ho lei.

Inflasaun tuir ema matenek sira katak sitausaun ida ne’ebe sadan folin (harga barang-barang secara umum) sáe bebeik iha tempu nebe naruk nia laran. Inflasaun mos , tuir matenek sira mossu tanba Stagnasi (Stagnasi adalah suatu keadaan di mana tingkat pertumbuhan ekonomi adalah sekitar 0% per tahun atau suatu kondisi suatu perekonomian mengalami inflasi dan stagnasi dalam waktu yang bersamaan).
Tanba inflasaun maka iha instabilidade ekonomia, tanba autor ekonomia sira (investor, empresariu, koperativas)tauk halo espekulasaun iha ekonomia laran. Alem ne’e, stagnasi mos halo ema nia rendimentu (pendapatan)menus tanba labele ajusta nia a’an ho inflasaun ne’ebe akontesse hela.

Tanba ne’e karik governu hasai ossan tuir planu no gastus ne’ebe Parlamentu Nasional rasik mak determina, ne’e laos inflasaun, liu-liu tanba governu hatene oinsa atu kontrola inflasaun ne’e.

Governu nia planu atu investe fundu mina rai, no hodi fundu nia funan mak ita mak ita selu fali. Tanba ne ita nia investimentu ne’e nunka lakon tan governu hatene investe iha fundus ne’ebe iha rendimentu makaas iha tinan ikus mai. Governu deve ossan tanba ita bele halo estradas, infraestrutura seluk hanesan elektrisidade ho bé-mos ba ita nia komunidade, tanba agora ita nia ossan la to’o atu halo buat hirak ne’e hotu. Du ke ita selu tal to, governu hakarak halo dezenvolvimentu agora no selu witoan witoan ho orsamentu ne’ebe ita iha.

Mari Alkatiri lohi povu ho dehan, se ita nia investimentu lakon tiha halo nusa? Pergunta Mari nian ne’e perigozo tanba nia hakarak kari rai-henek ba povu nia matan.

Nia fo ezemplu, hanesan ema ida moris derrepente nia manan lotaria ida, nia vida derepenti diak, soke la halo jestaun ba ninia osan ho diak ba ninia osan ne’ebe nia manan ne’e, kuandu osan ne’e hotu nia komesa fa’an nia kareta, fa’an nia uma, no buat sira hotu ne’ebe nia iha.

Ezemplu Mari Alkatiri nune, so bosok deit povo no hakarak halimar ho povu nia moris. Mari Alkatiri nunka hanoin katak uluk ossan minarai sira rai hela deit maibe nunka uza ba povu nia moris. Sira barak mak moris diak, maibe agora lae, povu barak mak sente katak iha mudansa ba povu nia moris.

“Estadu  iha osan mina-rai no mina-rai ne’e la hotu arbiru, hanesan Mari Alkatiri hanoin ka buka atu bosok povo. Mari ho arogansia hatete katak Timor leste bele hetan malisan naran malisan kakutak (ema beik-ten deit) tanba nia konsidera ema Timor hotu sei beik hela, no so nia ho nia maluk lobuk ida sira mai hosi liu ne’e mak matenek deit.

Osan barak ne’ebe aloka iha orsamentu estadu, sei la hamosu inflasaun maibe sei afeta positif ba povu ki’ik nia moris, tanba osan ne’ebe serkula se to’o povu nia liman, no sei fo kbiit ba ema hodi bele hola sasan.

Sei la mosu inflasaun hanesan Mari Alkatiri inventa deit no arrogante, tanba governu ne’e Xanana Gusmão hatene gere ossan didiak, no gasta duni ba povo aileba nia moris.

Durante Xanana Gusmão sai Primeiro Ministro, Timor-Leste tama hanesan nasaun ne’ebe transparensia konaba gasta orsamentu nian, tama iha kategoria diak liu hotu iha mundu.

Senhora Mari Alkatiri la kunyese ka la hatene saida mak inflasaun, tanba ne’e koalia arbiru deit.

Sem comentários:

Enviar um comentário