quarta-feira, 19 de outubro de 2011

TE: Ramos Horta: Ekonomia Timor Leste Atinji Ona Progresu Pozitivu


“Timor-Leste ohin loron la hanesan ona Timor-Leste iha tinan 1999.  Ami nia ekonomia atinji ona progresu ne’ebe pozitivu, ami iha ona sinal pozitivu hodi atinji Objektivu Dezenvolvimentu Milenium iha area balun hanesan; edukasaun no redusaun ba numeru mortalidade husi labarik sira nian”. “Ami nia populasaun ohin loron hela iha dame nia laran, dame ne’ebe ita bele hare husi oin no hamnasa husi labarik rihun ba rihun iha nasaun ne’e,” hateten Prezidente Republika, José Manuel Ramos Horta, Tersa (18/10) wainhira simu karta kredensial husi nasaun tolu iha Palasiu Prezidensial, Aitarak laran-Dili.

Xefe Estadu Josè Ramos-Horta ofisialmente simu karta kredensiais  husi nasaun tolu, mak hanesan; Reino Unidos ne’ebe aprezenta husi Embaxador Mark Canning, Republika Irlanda, ne’ebe aprezenta husi Embaxador Joseph Hayes, no nasaun Japào, ne’ebe aprezenta husi Embaxador foun, Yoshitaka Hanada.
Embaxador Extraordenariu no Plenipotensiario Yoshitaka Hanada husi Japào nudar Embaxador foun husi nasaun ne’e nian hodi troka eis Embaxador Iwao Kitahara ne’ebe ramata ona ninia misaun iha Timor-Leste iha loron baluk liu-ba.

Ba Embaxadores husi nasaun tolu ne’e, Prezidente Republika, Dr. Josè Ramos-Horta hateten katak nia sente kontente hodi simu karta kredensiais husi reprezentante nasaun hirak ne’e, liu-liu tamba iha tinan barak nia laran, nasaun hirak ne’e fo ona sira nia apoiu ba Timor-Leste iha prosesu hodi hetan independensia nomos prosesu dezenvolvimentu ne’ebe hala’o ona durante ne’e. inklui mos suporta ne’ebe nasaun hirak ne’e oferese iha tinan 1999 iha prosesu rekonstrusaun nasaun foun ida ne’e.

Xefe Estadu mos hatutan liu-tan katak durante ne’e Timor-Leste iha ona relasaun ne’ebe di’ak ho nasaun hirak ne’e. Relasaun di’ak ne’e la’os deit akontese iha nivel politiku, maibe mos iha nivel  komunidade.
Ohin loron maizumenus Timor-oan na’in 15.000 mak hela iha Reino Unidos. Timor-oan hirak ne’e hela iha nasaun ne’e nudar sidadaun Timorense no Portugeses.

Timor-Leste mos hola parte ho nasaun sira seluk hodi fo ninia kontribuisaun umanitariu wainhira Japào hasoru rai nakadoko no tsunami iha tempu hirak liu-ba. (Falcão)

Sem comentários:

Enviar um comentário