terça-feira, 11 de outubro de 2011

Lamentsaun Deputadu CNRT: “Deskonfia Dadus Falsu Iha Relatoriu OJE 2011”

Jornal INDEPENDENTE - Tersa, 11 Outumbru 2011

Ministra Finansas, Emilia Pires Segunda horsehik aprejenta relatoriu ezekusaun Orsamentu Jeral Estado (OJE) 2011 nian ba Parlamentu Nasional.

Iha relatoriu ne’e, Governu ezekuta ona OJE 2011 nian 52 Pursentu (%), entertantu Bancada CNRT la menta tebes ho relatoriu refere tamba maske iha ezekusaun masimu maibe tuir bancada CNRT haree la hatudu rejultadu pozitivu ni deskonfia Ministeriu balun fo dadus falsu ba Ministeriu Finansas.

Porta Vos husi Bancada CNRT deputadu Aderito Hugo da Costa katak nia parte la supreza ho sistema hotu ne’ebe MF kria tanba ladun hatudu rejultadu iha terenu no la dun hatudu iha transparansia iha prosesu barak.

Nia dehan, dala barak faktus ne’ebe Ministru sira aprezenta ba Ministeriu Finansas la tuir faktus ne’ebe akontese iha terenu.

“Haree presentazen ne’ebe mak iha, ministru sira ne’e bosok ita bo’ot (Ministra finansas-red), bele diretor sira ne’e bosok ita bot, hau la supreza ho numeru sira ne’e se enkuantu la hatudu realidade konkretu,” lamenta Prta Vos CNRT ne’e.

Deputadu CNRT ne’e mos dehan tan, iha tinan ne’e MF halo tenderizasaun ne’ebe la aberta ka la trasparante, tan ba ne’e nia parte la senti hakfodak kuandu presentazen ezekusaun aumenta.

“Hau la hakfodak mos kuandu ministra mai hateten dehan ezekusaun atinji 90 ka 95%, tanba la hatudu performance no kualidade iha kraik,” haktuir Hugo.

Entetantu Presidenti Bancada PUN, Fernanda Borges lamenta ho presentazen ezekusaun ne’ebe MF aprezenta, tamba maske hatudu numeru ne’ebe bo’ot maibe la hatudu re jultadu ruma iha terenu.

“Ezekusaun za’e beibeik, osan barak mak sai mas hau nia problema mak ne’e, la hatudu iha moris loroloron, katak realidade mak la koresponde ho osan ne’ebe sai,” deklara Borges.

“Ezemplu eletrisidade ne’e lamenta tebes, kal-kalan, loro-loron sempre mate hela deit, uluk Governu FRETILIN U$9 miloens ba mina agora sae ba U$40 miloens ba mina kada tinan, maibe ahi kontinua mate, ne’e lamentavel,” deklara Fernanda Borges.

Entertantu deputadu Inacio Moreira husi bancada FRETILIN hateten, kuandu MF deklara ezekuta ona OJE liu 50% presija klarifika nia implementasaun ne’e iha parte ne’ebe nian.

Tanba nia dehan, iha relatoriu trimestral nian iha item barak mak nia saldo ne’e tun, hanesan reabilitasaun estrada Maubara ba Loes, inklui sira seluk ne’ebe nia saldu minimu tebes.

“Iha projetu barak mak la konklui maibe iha lista ezekusaun ne’e hateten dehan atinji 100%, ne’e akontese iha fatin barak,” deklara nia.
.

Sem comentários:

Enviar um comentário