terça-feira, 25 de outubro de 2011

CNRT: PARTIDO NEBE HAKRIBI NO CONTRA VIOLENSIA

GREGORIO FERNANDES– JORNAL LIBERAL

Díli - “Sekretariu Jerál Partidu CNRT, Dionísio Babo, deklara katak partidu Partidu Consellu Nasionál Rekonstrusaun Timor (CNRT) rejeita totalmente violensia no krimi, no sei garante estabilidade no seguransa iha eleisaun 2012.

Dionísio Babo, informa kestaun ne’e iha konsolidasaun nebe halao iha Maubisse (21/10) foin dadaun ne bainhira akompanha Presidente CNRT Xanana Gusmão, aktual Primeiro MInistro, halao konsolidasaun partido nian iha Maubisse semana kotuk.

“Ami halo enkontru regular iha Partido hamutuk ho ami nia responsaveis sira hosi distrito to sub-distrito regularmente hodi diskuti kona ba situasaun jeral TL i ami hotu-hotu hato’o preokupasaun ida ne’ebé bele dehan hotu-hotu tenke kontribui para eleisaun jeral 2012 tenke sai eleisaun ne’ebe diak, para ita hapara ona kultura violensia, no tenke para ona, hodi labele sai fali kultura ida aat iha ita nia rain, ”dehan Babo ba Jornalista iha Maubisse iha Sabado-feira semana kotuk.

Babo salienta liu tan katak iha eleisaun jeral tinan uluk (2007) mak mosu violensia sunu uma no krimi oi-oin mosu tanba ema balun hakarak mantem poder no uza meio oinoin hodi mantem sira nia pozisaun, maibe ba nia dehan ba eleisaun 2012, partido CNRT garante sei la’o ambiente paz no dame iha distritu no suku tomak.

Tanba ne’e Primeiru Ministru no atúal Prezidente CNRT, Kay Rala Xanana Gusmão hatete katak, sira nia parte sei hato’o mos ba juventude CNRT no Juventude partdo seluk atu la halo violensia iha 2012, katak, ba membru sira ne’ebe involve iha violensia durante eleisaun, sei hasoru PNTL no hetan kastigu tuir lei. Iha sexta-feira semana kotuk, bainhira inagura laboratorio peskiza Juventude CNRT, Presidente partido Xanana Gusmao hatete katak "Juventude CNRT tenki sai ezemplo ba juventude Timor tomak, atu respeita ema, iha toleransia, labele kria konflito no hadomi ema hotu ho bele dezenvolve ita nia rain".

“Hau husu Juventude CNRT atu labele halo erros, ba kria blogos iha internet hodi insulta ema hanesan paritdo balun seluk, no tenki iha komitmentu boot ba situasaun hotu no sei la bele hamosu konflitu tan,”dehan Xanana.

Prepara Gerasaun Foun

Sekretario geral CNRT mos husu ba lider lider politiku sira atu servisu  hamutuk liu kopera ho igreja hodi prepara ba foin-sae sira atu sai lider aban bainrua nian. "Agora dadaun ne'e ita hare ita nia maun-boot sira mak sei kaer ukun, maibe ita mos tenki prepara lider sira aban bainrua nian, no ne responsabilidade partido politiko hotu nian" tenik nian

Antes ne'e, Primeiro Ministro Xanana hatete ona katak iha “enkontru iha Maubise um (I) ho Maubisse doiz (II) partido politiku sira hamutuk ho Dom Basílio konkorda atu intrega kna’arprepara jovem sira ba futuro, no tanba ne ne’e mak hahu prepara ona hodi ko’aloa ba malu  ho partido seluk atu Amu Bispu hodi prepara fatin no sa loron mak sei realiza enkontros sira tuir mai,”dehan PM Xanana.

Primeiro Minstro Xanana informa liut tan katak lider politik hotu-hotu koalia ona konaba decade iha tinan 2020 katak, Timor Leste tenki hetan mudansa maka’as iha dezenvolvimentu no Paz.Bispo Dom Basilio rasik, antes ne’e informa ona katak, Igreja sei prepara kondisaun tomak hodi forma jerasaun foun sira, ne’ebe presija tempo naruk atu halo debate diak liutan.

Iha parte seluk, Mario Mendonsa, populasaun Maubisse informa katak nia kontenti partido CNRT desde uluk sempre iha komitmento atu hari paz no estabilidade ihat Timor-Leste no apresia katak CNRT nu’udar Partidu bo’ot  sempre hakaas an atu rejeita Violensia iha tinan 2012 mai.

Presidente CNRT Xanana Gusmao mos hateet katak sira “husu ona atu partidu sseluk mos tenki iha komitmentu atu hametin liu tan dame iha eleisaun 2012, dame tenki metin”.


1 comentário:

  1. iha mundo ne laiha ema ida mak gosta ou hakarak halo actos violencia, so deit ema hamlaha poder e ambicioso mak bele cria actos violencia hirak ne. uma pena que senhores sira iha CNRT hakribi deit violencia mas adora los moras aat ida iha sociedade nebe ema hanaran korupcao ho nepotismo.
    Maria

    ResponderEliminar