terça-feira, 13 de setembro de 2011

Partidu CNRT halo Konsolidasaun iha Suku Mata-Hui Zona 29-1975


CJITL Eleisaun,Partidu Kongresu Nasional ReKonstrusaun Timor Leste-CNRT halo konsolidasaun iha Suku Mata-hui Sub-Distritu Watulari Distritu Viqueque, hodi tau nia estrutura iha nivel Suco to’o Aldea.

Tuir Vise Sekretáriu Jeral Partidu CNRT, Jose da Silva “Folaran” hato’o Mensajen Prezidente Partidu CNRT Kay Rala Xanana Gusmao nian katak iha 1975 ita nian Maun bo’ot hanesan adjuntu Falintil iha zona vinte 29-1975 iha ponta leste hamutuk ho kuadru polítik sira hotu iha fatin ida ne’e, ne’e duni ohin loron maun bo’ot hodi husik hela nian mensajen ba imi hotu iha fatin istóriku ida ne’e.

“Iha tempu rezistensian Maun bo’ot Xanana mak hamotuk ho imi  hotu iha fatin ida ne’e ho kuadru politik hotu hodi hasoru invazaun Indonizia, ne’e duni ohin loron fatin ida ne’e hanesa istóriku hamutuk fali ho Maun bo’ot atu bele liberta tan fali povu ida ne;e” dehan Folaran iha Suku Matahui,Sub-Distritu Watulari Distritu Viqueque Sábadu 10/9.

Nune’e mos Koordenador Partidu CNRT Sub-Distritu watulari, Jorge  Ribeiru hateten estrutura Partidu CNRT agora dadaun iha Sub-Distritu watulari agora ne’e kompletu ona hodi hein ba tuir eleisaun ne’ebe mak atu mai dadaun.

“estrutura Partidu CNRT iha Sub-Distritu Watulari agora dadaun preparadu ona no komesa hari tan estrutura iha nível suco, ohin loron Partidu CNRT hari tan ninian estrutura iha fatin istóriku ne’ebé iha tempu rezistensia ho naran Zona 29-1975”dehan Jorge.

Nian mos husu ba povu Matebian hanesan fatin istóriku iha tempu rezistensia ne’ebé ho naran zona 29-1975 ne’ebé ita nian maun bo’ot Xanana hodi subar iha fatin istóriku ida ne’e, ne’e duni ohin loron Maun bo’ot hodi hari nian bandiera CNRT iha fatin istóriku ne’e.

“Maun  boot Xanana mak uluk hamutuk ho ita iha foho Matebian ida ne’e hodi liberta rai husi invazaun Indonézia, ne’e duni ohin loron nian mai hamutuk ho ita atu liberta fali tan povu ida ne’e husi kiak no mukit nia laran” Nia komenta.(Domingos da Silva/CJITL)

Sem comentários:

Enviar um comentário