terça-feira, 2 de agosto de 2011

Alfredo Pires: Timor Oan Mak Tenke Kaer Kompania TIMOR GAP

Secretariu Estadu Rekursu Naturais Alferdo Pires hateten Timor oan rasik maka tenke kaer kompania nasional TIMOR GAP fiskal (Timor Gás e Petróleo)maibe tenke liu hosi ekipa Board no konsellu fiskal ida. “Notisia diak ida ne’ebé fo hatene katak depois semana ida liu ba Prezidente Republika promulga ona dekretu lei atu hari kompania nasional ho naran TIMOR GAP,prontu agora promulga ona, agora ita tama ona fase atu implementa lei ida ne’e.

Agora ida ne’e atu nomeia se mak kaer ida ne’e, ita hatene katak tenke iha Board ida, tenke iha mos konsellu fiskal ida, Liu-liu semak atu kaer ida ne’e tenke liu hosi Konsellu Ministru ne’ebé seidauk bele fó dalan, ami sei buka Timor oan sira,”dehan Alfredo Pires iha Centro Convensaun Dili (CCD) tersa feira (02/08) ne’e.

Nia hatutan ema ne’ebé atu kaer kompania ne’e maka tenke Timor oan duni no ema Internasional maka monitoriza deit. “Primeiru tenke Timor oan, depois ita la’o ho Timor oan ne’ebé sei kaer , tanba ne’e ita menus iha fatin ruma karik ita bolu, ema Inetrnasional sira, karik mai monitor deit sira labele iha pozisoens sira ne’e , sira bele fo hanoin mai ita tamba ne’e buat ida estratejiku la halimar,”afirma Pires.

Pires optimista katak iha Timor oan barak maka iha kapasidade atu jere kompania ne’e ho diak. “Hau sente katak ita seidauk barak mas iha ona Timor oan balun  ne’ebé hau sente iha kapasaidade atu kaer ita nia kompania, Ita iha ona ema ita bele komesa ho 20 ou 30 pesoas mos bele ona, mas importante ema Timor Oan, sira ba estuda mai fali ona, so esperiensia maka seidauk iha ne’ebé sira tama mai pois ita fó esperiensia iha neba, se lae ita nunka ba fatin ruma,”tenik Pires.

Enkuantu orsamentu ne’ebé transfere ba kompania ne’e hamutuk 2.5 milloens Dolares Amerikanu, ”Kona ba orsamentu ami husu tia ona hosi tinan 2011 , orasmentu nia transferensia, ami husu 2.5 milloens dolares Amerikanu,ita  komesa hahú ho kompania nasional ida ne’e hau sente  kiik la halimar,informa Sekretariu Estadu ne’e.

Ita lao neneik, lao ho kuidadu oituan,agora lei prontu ona, depois ba Konsellu Ministru hili ona ema sira be kaer Board ne’e entaun ita komesa implementa ona, taka nia (TE).

Sem comentários:

Enviar um comentário