segunda-feira, 18 de julho de 2011

PEDN Sai Mata Dalan Ba Povu TL

CJITL Flash, “Plano Estratejiku Dezenvolvimentu Nasional -PEDN, ne'ebe hetan aprovasaun husi Parlamentu Nasional –PN iha Segunda-Feira 11/07, sai nudar mata dalan ba Dezenvolvimentu ne'ebe ninia objektivu maka hadia povu nia moris” hateten Deputadu Natalino dos Santos husi Bankada CNRT.

Nia haktuir katak PEDN ne'e hetan akreditasaun husi populasaun Timor-Leste tomak, wainhira Primeru Ministru Kay Rala Xanana Gusmao ba halo konsulta PEDN iha fulan Abril-Setembru tinan 2010 iha sub-distritus 65.

 "konsulta PEDN ne'e, laos konsulta oras ida ka oras lima, maibe kuase loron tomak dala ruma Primeiru Ministru  esplika hodi hatan ba perguntas sira ne'e to'o kalan bot" informa Natalino dos Santos segunda 18/7 iha Parlamentu Nasional.

Iha Fatin Hanesan Deputado Adriano dos Nascimento,husi  Bankada PD hateten katak katak PEDN ne'e reflete ba ispiritu Ukun Rasik a’an ne'ebe mehi ida ba povu tomak nian katak hametin ukun rasik a’an, harii Nasaun husi baze.

“Mehi ba povu no nasaun nia moris diak, fiar ba Planu Estrategiku Dezenvolvimentu Nasional-PEDN, no halo asaun hodi konkretiza tuir kbiit moral, politika no intelektual AMP nian.
Nia hatutan katak ho komitmentu ida ne’e, maka Partido Democratiku hakotu ona nia pozisaun hodi fo apoiu tuir kbit ida-ida nian, ba implementasaun Planu Estrateziku Dezenvolvimentu, husi fukun ida ba fukun seluk, no hosi tinan ida ba tinan seluk.

Adriano dos Nascimento, Razaun ne’ebe lori Bankada Partidu Demokratiku, hodi aprova no deklara nia komitmentu, mak hanesan Planu Estrateziku de Dezenvolvimentu nudar mehi ida, fiar ida no asaun ida.

“Planu Estrateziku Dezenvolvimentu nudar interese nasional ho razaun katak Planu Estrateziku Dezenvolvimentu ne’e atu responde  povu nia susar no terus ne’ebe mak durante ne’e sira hetan” Afirma Adriano.

Nune'e Mos Deputada Carmelita Moniz Husi Bankada CNRT hateten katak PEDN hanesan kontinuasaun husi PDN 2002 ne'ebe elabora husi Governu anterior lidera husi Eis Primeiru Ministru Mari Alkatiri ne'ebe hakerek mehi povu nian ne'ebe tau iha dokumentu Visaun2020.

"Iha PDN 2002, hakerek mos konaba revisaun ba dokumentus ne'e, tuir lolos halo iha Julho-Agosto 2003, maibe la iha biban tanba Governu iha perioridade seluk, tanba ne'ebe maka Governu AMP iha ninia programa ne'ebe apresenta iha fulan Setembru tinan 2007, tau mos perioridade ba elabora PEDN ne'ebe hanesan kontinuasaun husi PDN 2002" informa Carmelita.(Domingos da Silva/CJITL)

Sem comentários:

Enviar um comentário